تاثیر ترکیب تمرین هوازی و موسیقی بر کیفیت هوشیاری میانسالان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.686
کد مقاله : 3416-10THCONF
نویسندگان
1گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد
2گروه علوم ورزشی،دانشگاه بجنورد
چکیده
مقدمه: امروزه شروع تغییرات ساختاری مغز در دوره میانسالی و متعاقب آن ایجاد نقص در عملکرد ذهنی و دمانس در دوره سالمندی با شتاب بالایی در حال افزایش است. در این میان تمرین جسمانی و موسیقی از جمله روشهای غیردارویی برای بهبود عملکردهای شناختی محسوب می گردند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مداخله ترکیبی تمرین جسمانی و موسیقی بر وضعیت ذهنی میانسالان بود.
روش شناسی: تعداد 30 نفر زن (با میانگین سنی 59 سال) بعنوان نمونه در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 16 هفته و هفته ای 2 جلسه به مدت 1 ساعت تمرینات هوازی همراه با موسیقی را اجرا نمودند. به منظور ارزیابی کیفیت هوشیاری گروهها از آزمون کوتاه وضعیت ذهنی (MMSE) استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل آماری با استفاده از روش تحلیل واریانس نشان دهنده عدم تفاوت معنادار بین گروههای آزمایش و کنترل در پیش آزمون و وجود تفاوت معنادار بین گروهی در مرحله پس آزمون بود.همچنین آنالیزهای درون گروهی نشان دهنده پیشرفت معنادار در وضعیت ذهنی گروه آزمایش و عدم پیشرفت معنادار در گروه کنترل بود.
بحث و نتیجه گیری: تفاوت دو گروه و پیشرفت معنادار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، نشان دهنده توسعه عملکردهای اجرایی ومکانیسمهای درگیر در یادگیری است. مکانیسمهایی که احتمالا در پردازشهای زمانی و جهت دهی توجه دخیل بوده و می تواند منجر به بهبود عملکردهای ذهنی گردد. از اینرو این بهبودی را شاید بتوان به ماهیت چندوجهی ترکیب تمرین و موسیقی نسبت داد بطوریکه تحریک مناطقی از مغز ؛همچون لوب آهیانه؛ بواسطه موسیقی از یک سو و دروندادهای حسی پیکیری ناشی از تمرین جسمانی از سویی دیگر ممکن است منجر به بهبود عملکردهای شناختی گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of combined aerobic exercise and music on the quality of consciousness seniors
Authors
zahra izanloo, Mahta Sardroodian, misagh hosseini, mohammad reihani
Abstract
Introduction: Today the structural changes in the brain during middle years and subsequently creating defects in cognitive function and dementia in old age are rapidly increasing. The physical exercise and music are non-pharmacological methods for improving cognitive functions. The aim of this study was to evaluate the effect of combined intervention of music and aerobic exercise on mental state of the middle-aged people.
Methodology: A total of 30 women (mean age of 59 years) were selected as available samples and randomly divided into control and experimental groups. The experimental group performed aerobic exercise with music for 16 weeks, two sessions per week and for 1 hour per session. In order to assess the quality of consciousness in groups, Mini-Mental State Examination (MMSE) was applied.
Results: Statistical analysis using by analysis of variance. Indicated no significant difference between the experimental and control groups at pretest while a significant differences was found between them at post-test. Furthermore, the inter-group analysis showed a significant improvement in the mental status of experimental groups while no significant improvement was found in the control group.
Conclusion: The difference between the two groups and significant progress in the experimental group comparing to the control group, presenting the development of executive functions and mechanism supporting learning. The mechanisms which may be involved in the processing time and directing attention and can lead to the improvement of mental functions. Hence this improvement maybe attributed to multifaceted nature of combined exercise and music, since motivating some parts of the brain such as parietal lobe through music on one hand and somatosensory function on the other hand can lead to improvement of cognitive functions.
Keywords
aerobic exercise, Music, Mental function