تأثیر هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال (IHT) بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) زنان فعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.687
کد مقاله : 3417-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران
2استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: اخیراً تأثیر فعالیت بدنی بر عملکرد نوروتروفین‌ها از جمله عامل نروتروفیک مغزی (BDNF) ونقش آن در سیستم عصبی مورد توجه قرار گرفته است. لذا در تحقیق حاظر تأثیرهشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال (کنترل تنفس) بر سطوح سرمی BDNF در زنان فعال مورد بررسی قرار گرفت.
روش شناسی:تعداد 14 نفر از زنان فعال به طور تصادفی در دو گروه کنترل (هفت نفر) و تجربی (هفت نفر) جایگزین شدند. گروه کنترل به مدت هشت هفته دویدن اینتروال را تحت شرایط عادی (نورم‌اکسی) و گروه تجربی دویدن اینتروال را در شرایط هیپوکسی (کنترل تنفس) انجام دادند. نمونه‌ی خونی جهت تعیین مقدار سطوح سرمیBDNFدر آغاز دوره‌ی تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه‌ی تمرینی در هفته‌ هشتم از هر دو گروه گرفته شد.برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها ازآزمون گلموگروف-اسمیرنوف و بررسی همگن بودن واریانس گروه‌ها از آزمون لوین استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات (مقایسه‌ی درون‌گروهی و بین‌گروهی) از روش‌های آماری تی‌همبسته و مستقل در سطح معناداری(0/05≥P) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال (کنترل تنفسی) تأثیر مثبتی بر BDNF سرم داشت.در این راستا بررسی اختلاف درون‌ گروهی نشان داد که بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل بعد از هشت هفته دویدن اینتروال اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. در صورتی که در مورد گروه تجربی بعد از هشت هفته دویدن هیپوکسی اینتروال اختلاف معنی‌داری وجود داشت.همچنین نتایج بررسی اختلاف بین‌گروهی نشان داد که بین پس‌آزمون گروه کنترل وتجربی اختلاف معنی‌داری وجود دارد و هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال باعث افزایش سطح BDNF پلاسما شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج به دست آمده از این پژوهش به استناد داده‌های جمع‌آوری شده نشان داد که انجام هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال (کنترل تنفسی) نسبت به تمرین اینتروال بر افزایش سطح سرمیBDNF زنان فعال تأثیر بیشتری داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight-week interval hypoxic training; IHT (breath control) on serum levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in active women
Authors
Atefe Bagheri, Ali Kazemi
Abstract
Introduction: The influence of physical activity on the function of neurotrophins such as brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and its role in the nervous system is taken into consideration recently. Therefore,in this research, the effect of eight-week interval hypoxic training (IHT; breath control) on serum levels of BDNF in active women was studied.
Methodology: 14 active women were randomly divided into two groups including control (n=7) and experimental (n=7) groups. The women in the control group performed running interval training under normoxi condition and the subjects in the experimental group performed runnig interval under hypoxic condition (interval hypoxic training; IHT/breath control) for eight weeks. At the beginning of the survey and 24 hours after the last training session of the eighth weeks the blood samples of both groups were collected to determine serum BDNF levels. Kolmogorov-Smirnov and Leven's test were used to determine normal distribution of data and homogeneity variation of groups, respectively. For data analysis (within and between groups comparison), statistical methods including paired and independent-samples t-test at a significance level (p≤0.05) were used.
Results: The results showed that 8-week interval hypoxia training has positive effect on serum BDNF. In this regard, the study of intra-group differences showed that there was no meaningful difference between pretest and post test stages in control group after 8-week interval training; while, the difference was meaningful in experimental group. The results studying intra-group differences showed that there is meaningful difference between posttest stage of control and experimental group and 8-week interval hypoxia training leads to increased plasma BDNF level.
Conclusion: Totally, the results of this study relying on the collected data showed that performing 8-week interval hypoxia training could have more effect on increasing BDNF serum level of active women compared to interval training.
Keywords
Interval training, Interval hypoxic training (IHT), Active women, Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)