فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران (SWOT) تحلیل سوات
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.688
کد مقاله : 3419-10THCONF
نویسندگان
1استادیار مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه رازی / کرمانشاه / ایران
2دانشجو / دانشگاه رازی / کرمانشاه / ایران
3دانشجو/دانشگاه رازی / کرمانشاه/ ایران
چکیده
مقدمه: هدف از این پژوهش، تحلیلSWOT فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران بود. در این تحلیل ، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، و تهدیدهای فدراسیون مشخص و مورد تحلیل قرار گرفت.
روش شناسی: روش این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل: رئیس فدراسیون، نواب ریئس، کارشناسان رشته کبدی، روسای هیئت کبدی استان ها، نواب رئیس هیئت کبدی استان ها و تعدادی ورزشکاران حرفه ای این رشته می باشد، که تعداد آن ها 144نفر می باشند و به همین دلیل نمونه آماری برابر جامعه آماری و به روش تمام شمار در نظر گرفته شد که در نهایت 124 نفر آن ها به پرسشنامه ها پاسخ دادند. به منظور جمع آوری داده‌ها، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط پنج تن از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه (78/0=α) و تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، مقایسه میانگین ها و تحلیل رتبه ای فریدمن، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس داخلی خارجی(IE) ، استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که، فدراسیون کبدی ایران؛ دارای 13 نقطه قوت، 14 نقطه ضعف، 15 فرصت، و 14 تهدید، بوده و موقعیت استراتژیک این فدراسیون در منطقه SO تعیین شد. استراتژی این موقعیت از نوع رشد و تهاجمی می باشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به موقعیت استراتژی رشد و تهاجمی فدراسیون کبدی ایران، مدیران فدراسیون بایستی؛ اندک نقاط ضعف فدراسیون را بر طرف و نقاط قوت را تقویت نموده و از طرفی؛ با استفاده از رفع تهدیدهای احتمالی در صدد استفاده بیش از پیش فرصت ها برآیند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
SWOT analysis of kabaddi federation of Islamic Republic of Iran
Authors
Homayoun Abbasi, Fatemeh Sheikhi delfan, Shirin Zardoshtian, Seifolah Shahbaz zadeh
Abstract
Introduction: The purpose of this study was SWOT analysis of Kabaddi Federation of Islamic Republic of Iran. In the analysis, strengths, weaknesses, opportunities, and threats of federation were identified and analyzed.
Methodology: The methodology was descriptive and survey and population included: chairman of Federation, Vice-chairmen, kabaddi experts, heads of Kabaddi delegations in provinces, Vice-head of Kabaddi delegations in provinces and Kabaddi professional athletes, comprises 144 people and that is why, the sample was considered equal to population, eventually 124 of them responded to the questionnaire. In order to collect data, a research made questionnaire was used which its validity was confirmed by five sports management professor and its reliability was calculated by Cronbach's (0.78). To analyze the data, descriptive and inferential statistics, statistical comparison and analysis of Friedman, external factors evaluation matrix (EFE), internal factors evaluation matrix (IFE) and internal matrix (IE), was used.
Results: The results showed that Kabaddi Federation of Iran has 13 strengths and 14 weaknesses, 15 opportunities and 14 threats, and strategic location of Federation was determined in the SO region. Strategy of this Position was aggressive and growth.
Discussion: Due to the position of aggressive and growth strategy of Kabaddi Federation of Iran, federation managers must resolved a few federation weakness and reinforced strengths. On the other hand, by removing possible threats are trying to use more opportunities.
Keywords
SWOT Analysis, Strategic, Kabaddi federation, Iran