ارتباط بین هویت ورزشی و اعتماد به نفس ورزشی در شناگران نخبه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.689
کد مقاله : 3420-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ازاد
2دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات تهران
3دانشگاه ازاد ساوه
چکیده
مقدمه: هویت ورزشی به عنوان میزان درجه وابستگی به ورزش یاد میشود و معیاری برای سنجش هویت فرد در یک نقش ورزشی است. در حیطه ورزش، شناخت عوامل روانی مؤثر بر هویت ورزشی ورزشکاران بسیار اهمیت دارد. یکی از عوامل مهم اعتماد به نفس ورزشی می‌باشد که به اطمینان ورزشکار از توانایی‌های خود در دستیابی به موفقیت ورزشی اشاره دارد. هویت ورزشی و رابطه آن با اعتماد به نفس ورزشی، میتواند مفاهیم مهمی برای درک شرکت در ورزش و عملکرد ورزشکاران داشته باشد. به طوریکه، افرادی که خود را بیشتر ورزشکار میدانند باید دارای اعتماد به نفس بالاتری باشند و این نوع اطلاعات میتواند کمکی برای افرادی باشد که نیاز مبرم به حمایت اجتماعی در طی دوره آسیب دیدگی یا گذر به بیرون از ورزش دارند
روش‌شناسی: جامعه آماری را تمامی شناگران مرد دعوت شده به انتخابی تیم ملی شنا تشکیل می‌دادند (18=N). با توجه به محدود بودن جامعه، نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد. از 2 پرسشنامة اعتماد به نفس ورزشی (TSCI) و مقیاس هویت ورزشی (AIMS) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها در یک مطالعه راهنما و به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/91=α و 0/88=α محاسبه شد. شناگران بر اساس میزان سابقه ورزشی خود به 3 دسته زیر نقطه 33 درصدی به عنوان ورزشکاران با سابقه ورزشی پایین، بین نقطه 33 درصدی و 66 درصدی به عنوان ورزشکاران با سابقه ورزشی متوسط و بالای نقطه 66 درصدی به عنوان ورزشکاران با سابقه ورزشی بالا در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق کالموگراف اسمیرنوف، تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه با تعقیبی توکی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته ها: فقط بین زیر مقیاس‌ انحصارگرایی هویت ورزشی و اعتماد به نفس شناگران ، رابطه مثبت و معنی‌داری یافت شد. همچنین بین اعتماد به نفس ورزشی شناگران با سابقه ورزشی بالا، متوسط و پایین تفاوت معنی‌داری وجود داشت. میزان هویت ورزشی و اعتماد به نفس ورزشی شناگران با سابقه ورزشی بالا به طور معنی‌داری بیشتر از هویت ورزشی شناگران با سابقه ورزشی متوسط و پایین بود
بحث و نتیجه گیری: سابقه ورزشی و داشتن مهارت‌های روانی‌شناختی باعث افزایش هویت شخصی و هویت انحصارگرایی در بین شناگران می‌شود و این خود باعث موفقیت و بالا رفتن عملکرد ورزشکاران خواهد شد. در نهایت ، توجه به آموزش مهارتهای روان شناختی برای تقویت هویت ورزشی و اعتماد به نفس ورزشی ورزشکاران برای مدیران ورزشی و مربیان تیم های ورزشی پیشنهاد میشود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between athletic identity and sport confidence of the elite swimmers
Authors
Kazem Danesh Sani, Mahnaz Mehmandoost, Fatemeh Kiani
Abstract
Introduction: This study aims at examining the relationship between the athletic identity and sport confidence of the elite Iranian swimmers. Based on the foregoing, athletic identity and its relation to sport confidence can have important concepts for understanding participation in sport and athletes’ performance, such that those who think of themselves as being more athletic should be in possession of more sport confidence too and this kind of information could be of help to those in dire need of social support during the period of injuries and quitting sport. Given the role of and the relation between these two important effective psychological factors in athletes’ athletic identity, this study seeks to explore the relation between sport identity and sport confidence among the elite swimmers and to compare these factors among long-standing, medium-standing, and low-standing swimmers.
Methodology: The statistical population comprises all male swimmers invited to the national swimming team (N=18). Given the limited number of swimmers, the statistical sample represents the statistical population. After the formal and content validities of the Sport Confidence Inventories (Villay, TSCI), and the Athletic Identity Scale (Brewer et al., AIMS) had been verified by the specialists, their reliabilities were computed in a pilot study by means of the Cronbach’s alpha, which were respectively a=0.91, and a=0.88. In order to analyze the data, the one-way ANOVA was adopted along with Tukey post hoc test and Pearson correlation coefficient at the significant level of p≤0.05.
Results: The results showed there is a significant difference between the athletic identity and sport confidence of high, average and low-recorded swimmers.
Discussion: According to the research results, sport's record and enjoying psychological skills heighten the swimmers’ self-identity and exclusivity identity, which in itself leads to swimmers’ success and enhances their performance.
Keywords
Athletic identity, sport confidence, Elite Swimmer