تدوین استراتژی هیأت والیبال استان تهران به روش SWOT
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.690
کد مقاله : 3428-10THCONF
نویسندگان
1استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
2دانشیار مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
3دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران
4دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی، دانشگاه زنجان، ایران
5کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه غیر انتفاعی علامه قزوینی، ایران
چکیده
مقدمه: در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام‌آور در حال تغییر است، دیگر نمی‌توان از تصمیم‌گیری‌های یکباره و مبتنی بر قضاوت‌های شهودی و تجربی استفاده کرد. امروزه سازمان‌هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت راهبردی استفاده کنند. دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک را از جنبه‌های مختلف بررسی کرده‌اند و همگی روی همبستگی برنامه‌ریزی راهبردی با عملکرد مطلوب سازمان توافق نظر دارند. لذا با توجه به اهمیت برنامه-ریزی، به ویژه برنامه‌ریزی راهبردی در ورزش کشور و لزوم تهیه برنامه راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی و نبود تحقیقات کافی در زمینه محیط درونی و بیرونی برنامه‌ریزی راهبردی، هدف از این پژوهش تدوین استراتژی هیأت والیبال استان تهران بر اساس مدل SWOT بود. بدین منظور و جهت دستیابی به هدف یاد شده، شناسایی نقاط قوت و مزیت-های راهبردی؛ شناسایی نقاط ضعف؛ شناسایی نقاط فرصت؛ شناسایی نقاط تهدید و در نهایت ارائه استراتژی‌های هیأت والیبال استان تهران به عنوان اهداف ویژه مورد تحقیق قرار گرفت.
روش شناسی: این تحقیق از نظر استراتژی توصیفی، از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش رئیس، دبیر، مسئولین کمیته‏ها، مسئولین انجمن والیبال هیئت‏های تابعه استان تهران، مسئولین انجمن والیبال آموزش و پرورش و شهرداری تهران، پیشکسوتان و نخبگان والیبال استان تهران جمیعا 50 نفر می‌باشد که به صورت کل شمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بسته و باز محقق‌ساخته می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تک نمونه، فریدمن) استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین اولویت بندی نقاط قوت (255/34=2χ)، نقاط ضعف (146/09=2χ)، اولویت‌بندی فرصت ها (368/69=2χ) و اولویت‌بندی تهدیدات (43/12=2χ) هیأت والیبال استان تهران از دیدگاه نمونه تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد (0/01=Sig) و به طور کلی 12 نقطه قوت، 12 نقطه ضعف، 13 فرصت و 14 تهدید برای هیأت والیبال استان تهران شناسایی شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج ماتریس داخلی و خارجی، موقعیت هیأت والیبال استان تهران در منطقه رقابتی (ST) قرار دارد که برای آن 4 استراتژی تدوین شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Planning the strategy of Tehran Province volleyball Commission by SOWT model
Authors
Ali Hemmati Afif, Seyed Majid Elahi, Ramin Akbarzadeh, Mobin Haji Hassani, Ramin Nazari
Abstract
Introduction: In the current world which is changing with the Staggering speed, there cannot be used prompt decisions which are based on intuitive and empirical judges. Today the organizations will be the successful ones if they could use knowledge and strategic management. Most of the Scientists have examined the importance of strategic planning from different aspects and all of them agree with correlation between strategic planning and desirable performance of the organization. So, in terms of planning importance, especially strategic planning in the country sport and the requirement for developing a strategic program in sports federation without enough researches in an internal context and external strategic planning, this research aim is to plan volleyball commission of Tehran province based on SWOT model. Therefor to achieve the mentioned aim, strong points identification and strategic advantages; weak points' identification; opportunity points' identification; threat points identification and in the end presentations of the volleyball commission strategies in Tehran province are the special aims of the research.
Methodology: This research is descriptive in terms of strategy, it is survey research in terms of its execution, and it is applied in terms of its aim. The population of this research includes 50 members of the head, teacher, committee's undertakers, the undertakers of Tehran province subsidiary commission volleyball association, undertakers of Tehran Municipality and education volleyball association, ringmasters and the whole Tehran province volleyball elites that were the entire examined number in summer 1395. The tools for collecting information are the structured closed and open questionnaires. The analyses of the research were done by the use of descriptive and inferential statistics (on sample test, Friedman test).
Results: The results showed that in terms of research sampling there are significant differences at (sig-0.01) between strong points priority (x^2- 255.34), weak points priority (x^2-146.09), opportunity priority (x^2-368. 69) and threats priority (x^2- 43.12) of Tehran province volleyball commission and generally 12 strong points, 12 weak points, 13 opportunity and 14 threats were identified for Tehran province volleyball commission.
Discussion: According to internal and external matrix, the position of Tehran province volleyball commission is in the competitive area (ST) for which there has been planned 4 strategies.
Keywords
Strategy, Volleyball Commission, Tehran, SWOT