مقایسه تاثیر استفاده از کفی های پیش ساخته و سفارشی در ورزشکاران مرد 18-25 در دو حالت ایستا و پویا
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.692
کد مقاله : 3437-10THCONF
نویسندگان
دانشجو
چکیده
مقدمه: صافی کف پا یکی از شایع ترین اختلالات ساختاری است که می تواند باعث ایجاد عوارضی در فرد می شود. این عوارض می تواند شامل تغییر الگوی راه رفتن, تغییرفعالیت الکتریکی عضلات و یا تغییرات ساختاری روی سایر مفاصل از قبیل زانو, ران و حتی ستون فقرات گردد. تحقیقات نشان داده است که این عارضه در بین ورزشکاران احتمال آسیب را افزایش می دهد. درمان متداولی که برای این اختلال استفاده می شود؛ استفاده از کفی های طبی است که به صورتی پیش ساخته و سفارشی وجود دارد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه تاثیر استفاده از کفی های پیش ساخته و سفارشی در ورزشکاران مرد 18-25 در دو حالت ایستا و پویا است.
روش شناسی: در این پژوهش که به صورت نیمه تجربی بود. 10 مرد ورزشکار (فوتبالیست) که اختلال صافی کف پا با داشتند, در این پژوهش شرکت کردند. تمامی شرکت کنندگان پس از آشنایی با مراحل انجام کار وارد مرحله عملی تحقیق می شدند. اطلاعات تغییرات مرکز فشار دراین افراد در 2 حالت ایستا و پویا با استفاده از دو نوع کفی و بدون استفاده از کفی از طریق سیستم پدار ثبت شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون واریانس یک راهه با سطح معنا داری ( P<0/05) مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوتهای چشمگیری در بین این افراد در حالت ایستا وجود نداشت. در حالیکه در حالت پویا اختلاف معناداری در استفاده از این دو نوع کفی در حالت راه رفتن مشاهده شد, اما به طور کلی در دو حالت ایستا و پویا بین استفاده و عدم استفاده از کفی اختلاف معناداری مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که تاثیر کفی طبی سفارشی بهتر از کفی های پیش ساخته است, زیرا در ساخت این کفی ها انحرافات پاشنه و ارتفاع دقیق قوس طولی-داخلی براساس ویژگی فرد در نظر گرفته می شود. بنابراین می تواند تطابق بهتری با ساختار پای فرد داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison the effect of fabric and custom-made foot orthosis among athletic male age 18-25 years old during static and dynamic posture
Authors
Farnaz Mohseni
Abstract
Introduction: Pes planus is common musculoskeletal disorders that can have caused some complication for a person. The complication included some changes in gait, electromyography or structural changes on other lower limb joints such as knee, hip and also vertebral column. Studies show that this disorders increase the possibility of injuries among athletics. Prevalent treatment is using foot orthosis which can be either fabric or custom-made. The purpose of this study is Comparison the effect of fabric and custom-made foot orthosis among athletic male age 18-25 years old during static and dynamic posture.
Methodology: In this quasi-experimental study, 10 male athletes (soccer player) with pes planus disorder participated in this investigation. All participators entered operational phase of investigation after being acknowledged with the procedure. The center of pressure data was recorded during non-using and using fabric and custom-made foot orthosis in static (single leg stance) and dynamic (gait) postures via pedar pressure system. The information was analyzed statistically through the one way variance test with the level of significance (P<0.05).
Result: The results of this test showed there were no significant differences between fabric and custom made foot orthosis in static posture. Whereas significant difference was observed in dynamic posture. There was significant difference between using and non-using foot orthosis in both static and dynamic posture.
Discussion: The findings of this research showing the custom-made foot orthosis is more efficient than fabric foot orthosis because of considering all foot feature and characters. So they can have better integration with individual foot.
Keywords
pes planus, custom-made foot orthosis, fabric foot orthosis, center of pressure