ارزیابی عملکرد بازاریابی گردشگری ورزشی در شهر اردبیل
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.693
کد مقاله : 3438-10THCONF
نویسندگان
1استادیار مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه رازی / کرمانشاه / ایران
2دانشگاه رازی کرمانشاه
3دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
4دبیر ورزش آمورش و پرورش شهرستان پارس آباد
چکیده
مقدمه: ارزیابی عملکرد بازاریابی گردشگری ورزشی در شهر اردبیل و نیز بررسی اثرگذاری هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی بر ارتقاء صنعت گردشگری در شهر اردبیل دو هدف پژوهش حاضر می باشد.
روش شناسی: این پژوهش بر اساس هدف، از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی و میدانی با استفاده از نظرات گردشگران، مردم ساکن، دانشگاهیان و نیز مسئولین و پرسنل سازمان های متولی امر گردشگری و ورزش در شهر اردبیل می باشد. لازم به ذکر است که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها 0.86 برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. در طراحی پرسشنامه ها از طیف لیکرت (5 گزینه ای شامل 1. کاملاً مخالفم، 2. مخالفم، 3. بی نظر، 4. موافقم و 5. کاملاً موافقم) بهره گرفته شده و به منظور تجزیه و تحلیل نیز از آزمون خی دو تک متغیرهاستفاده شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد بازاریابی گردشگری ورزشی در شهر اردبیل، به واسطه ضعف در سه عنصر آمیخته بازاریابی گردشگری (ترفیع، برنامه ریزی و مدیریت، مشارکت) از سطح متوسطی برخوردار است.
بحث و نتیجه گیری: به منظور بهبود عملکرد بازاریابی گردشگری ورزشی در شهر اردبیل، معرفی مناسب رویدادهای ورزشی مختلفی که در شهر اردبیل برگزار می شود در شبکه های ملی و استانی، معرفی رویدادهای مختلف ورزشی، افتخارات، ورزشکاران و قهرمانان استان در فضای مجازی، فروش الکترونیکی بلیت برای رویدادهای مختلف ورزشی شهر اردبیل، جذب حمایت مالی برای تیم های مختلف ورزشی شهر و ... ضرورت دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The evaluation of sport tourism marketing function in Ardebil
Authors
Shirin Zardoshtian, Shahrouz Ghayebzadeh, Armin Faal, Mohiyaddin Hossein Zadeh
Abstract
Introduction: Sports tourism refers to travel which involves either observing or participating in a sporting event staying apart from their usual environment. There are several classifications on sport tourism. Gammon and Robinson suggested that the sports tourism are defined as Hard Sports Tourism and Soft Sports Tourism, while Gibson suggested that there are three types of sports tourism included Sports Event Tourism, Celebrity and Nostalgia Sport Tourism and Active Sport Tourism. Sport event tourism refers to the visitors who visit a city to watch event. The two events that attract the most tourists worldwide are the Olympics and the FIFA World Cup. Evaluating of sport tourism marketing function in Ardebil and also studying the effect of any factors related to sport tourism marketing mix on the promotion of tourism industry are the two purposes followed in this research.
Methodology: The subject of the research is applied, and its nature and methodology is descriptive- analytic. Data collecting is done by field study, and For analyzing the data, In the research, Chi- Square test is used.
Results: The results show that, sport tourism marketing function in Ardebil is at average level because of the weakness in three related factors to tourism marketing mix (promotion, planning and management, participation).
Discussion: In order to improve the function of sport tourism marketing in Ardebil there are some recommendations which include, publicizing of sport events in national and provincial media, introducing sport events, athletics, champions in virtual world, online services for ticket preparation, attracting sponsors for different sport team.
Keywords
Sport tourism, Marketing, marketing mix approach, Ardebil