ارتباط ارتقاء جایگاه برند با کیفیت خدمات، رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.695
کد مقاله : 3451-10THCONF
نویسندگان
دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
چکیده
مقدمه: سازمانی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که بتواند از جایگاه برند مناسب استفاده کرده و ضمن تدوین چشم‌انداز، ماموریت، اهداف دراز مدت، کوتاه مدت و استراتژی سازمان خود را مشخص کند تا بتواند ضمن ایجاد ثبات در روند فعالیت‌‌های خود توانایی انطباق با محیط متغیر را داشته باشد. سید جوادین و همکاران (1389) با ارائة مدلی بیان داشتند که کیفیت خدمات باشگاه های ورزشی و میزان رضایت مندی مشتریان بر وفاداری تأثیر دارد.
روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان (زنان و دختران) باشگاه های خصوصی شهر اصفهان در سال 95، به تعداد 2400 نفر بود. با استناد به جدول کرجسی و مورگان تعداد 330 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد توسعه برند و کیفیت خدمات، رضایتمندی و وفاداری مشتریان استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری پرسشنامه‌ها توسط متخصصین، پایایی سوالات از طریق روش آماری آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توسعه برند 0/89، آزمون کیفیت خدمات 0/86، رضایتمندی 0/81 و وفاداری مشتریان 0/75 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های این تحقیق از آزمون‌ ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در سطح (0/05≥p) همبستگی مثبت و معناداری را بین ارتقاء جایگاه برند و کیفیت خدمات، رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی نشان می دهد. به عبارت دیگر، هرچقدر جایگاه برند ارتقاء یابد؛ احتمال افزایش کیفیت خدمات، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بیشتر خواهد بود.
بحث و نتیجه گیری: امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و باشگاه ها نباید به رضایتمندی مشتریان دلخوش کنند. لازمه داشتن مشتریان وفادار، تدوین استراتژی مناسب برای سازمان در زمینه های مختلف است که در جهت حمایت از استراتژی کل سازمان عمل کنند. از این رو لازم است به منظور تحقق اهدافی که در زمینه خلق برندهای تجاری قدرتمند در نظر گرفته می شود، اقدام به تدوین استراتژی مناسب در این زمینه شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between elevating the status of brands associated with service quality, customer's satisfaction and loyalty of private clubs.
Authors
Farahnaz Shams
Abstract
Introduction: An organization can survive that can take the place of proper for using And while developing the vision, mission, goals, long-term, short-term planning and determine organization's strategy to stabilize the trend of its activities have the ability to adapt to a changing environment. Javadein S. et al (1389) stated that the quality of service by providing a model of sport clubs and satisfaction affects customer loyalty.
Methodology: This study used a descriptive - correlative survey was conducted. The population of this research all customers (women and girls) private club in Isfahan 95, the number was 2,400. According to Morgan table 330 subjects were chosen. In order to collect information from questionnaires for brand development and service quality, customer satisfaction and loyalty were used. After confirming the face validity by experts, statistical methods Cronbach alpha reliability questions through 0.89 brand development, quality testing services 0.86, customer satisfaction was 0.75 and loyalty 0.81 respectively. To analyze the findings of the Pearson correlation coefficient was used.
Results: The results showed that the level (p≤0.05) and a significant positive correlation were between the position of brand promotion and service quality, customer satisfaction and loyalty clubs, private. In other words, whatever the brand transcend the possibility of increasing service quality, customer satisfaction and loyalty will be.
Discussion: Today customer satisfaction is not enough and that clubs should satisfy customers' satisfaction. Requirement of having loyal customers, develop appropriate strategies for organizations in various fields that act to support the overall strategy of the organization. Hence it is necessary to fulfill the objectives that will be considered in creating a strong commercial brands, is to develop strategies in this field.
Keywords
Elevating the status of brands, service quality, customer's satisfaction and loyalty