طراحی الگوی استراتژی توسعه ورزش همگانی صنعت آب و برق ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.699
کد مقاله : 3312-10THCONF
نویسندگان
کارشناس کنترل پروژه
چکیده
مقدمه: به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی اهمیت زیادی دارد و موجب می‏شود افراد زمان مناسبی برای گذران اوقات فراغت خود داشته باشند و در تأمین سلامت جسمی و روحی آنان تأثیر بسیار زیادی دارد. فواید آشکار مشارکت در فعالیت‌های بدنی سه سطح جسمانی، روانی و اجتماعی می‌باشد. از جمله فواید جسمانی مشارکت در فعالیت‌های بدنی، افزایش سطح سلامت، افزایش آمادگی جسمانی، کاهش وزن، افزایش قدرت بدنی، از کارکردهای روانشناختی یا فردی آن افزایش بهزیستی روانشناختی، کسب شادی و طراوت، لذت و تفریح، و از جمله کارکردهای اجتماعی آن، گسترش شبکة روابط اجتماعی و کسب پاداش اجتمایی است. این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجود ورزش همگانی صنعت آب و برق با استفاده از تحلیل درونی و بیرونی (SWOT) صورت پذیرفت.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دبیران کمیته های ورزشی است که در زمینه فعالیت‌های ورزشی در صنعت آب و برق ایران نقش دارند که عبارتند از : دبیران کمیته های شرکت های آب و فاضلاب شهری، آب و فاضلاب روستایی، آب منطقه ای، توزیع برق، برق منطقه ای و مدیریت تولید برق، در این پژوهش با استفاده از روش تمام شمار 120 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 4 سوال باز و 63 سؤال بسته پاسخ برای بررسی و شناسایی قوت، ضعف، فرصت و تهدید ورزش همگانی صنعت آب و برق کشور طراحی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار و آزمون مناسب آماری t-test ، آزمون فریدمن و نیز تحلیل واریانس استفاده شده است.
یافته ها: نتایج بر اساس ماتریس عوامل درونی و بیرونی نشان داد که جایگاه ورزش همگانی در صنعت آب و برق ایران در نمودار (SWOT) در منطقه ( SO ) قرار دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Design patterns strategy for the development of sport for Allin water and electricity industry
Authors
Firoozeh Rezaei
Abstract
Introduction: In general, exercise is important at all stages of life and effective to their physical and psychological health. The benefits of physical activity are at three levels; physical, psychological and social. The physical benefits include an increase of health, enhancement of physical fitness, weight loss, and an increase in physical strength. The psychological benefits include; increase in psychological welfare, happiness and pleasure fun. Lastly, the social benefits includes; the expansion of social relations and social rewards. The benefits of exercise made people participate in exercise and physical activities, demand increases day by day, which introduced the establishment of different organizations. Sports officially became a legal organization with the name of physical education jihad in 1362, and began as neighborhoods in 1385 In Iran. This study was conducted with the aim of understanding the present status of sports on water and electricity industry by using internal and external analysis (SWOT).
Methodology: The study was a descriptive and survey method. The statistical population involved the committee secretary of Iran's sports Water and Power Industry. Because of the limited number, the population census method is adopted in exchange to the sample size method (120 people). The research tool was a researcher that made a questionnaire which included 63 closed questions and 4 open questions that are designed to determine and identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats. For data, analyzing T-test, Friedman test and analysis of variance were used.
Results: Results showed that Matrix based on internal and external factors of the sports on the Water and Power Industries’ position is located on the chart (SWOT) in the region (SO).
Keywords
Strategy, strengths, weaknesses, opportunities, threats, Sport for all