اثر دماهای محیطی مختلف بر بیشینه اکسایش چربی در شدت‌های مختلف در یک جلسه تمرین فزاینده هوازی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.70
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده
مقدمه: چربی‌ها از منابع اصلی انرژی مورد استفاده هنگام فعالیت ورزشی و تمرین به شمار رفته و عواملی همچون مدت و شدت تمرین ، نوع فعالیت ورزشی، میزان آمادگی بدنی، شرایط محیطی مرتبط می‌باشند. شرایط محیطی و تغییرات فصلی برای انسان مشکل‌‎گشا است و پاره‌ای از تغییرات فیزیولوژیکی که به هنگام ورزش کردن در شرایط محیطی ناسازگار ایجاد می‌شود همه دستگاه‌های بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه به منظور بررسی شدت فعالیت متناسب با وقوع بیشینه اکسیداسیون چربی متعاقب در جلسه تمرین فزاینده هوازی در دو دمای محیطی مختلف است.
روش شناسی: این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. در این 15 دانشجوی فعال و سالم با میانگین VO2max 42 میلی‌لیتر بر کیلوگرم در دقیقه، سن 1/79± 22/14 سال، قد 5/9± 161 سانتی‌متر و وزن 19/5± 85/55 کیلوگرم به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در دو روز مختلف به فاصله یک هفته فعالیت هوازی بر روی تردمیل را در دو دمای حداکثر (40 درجه سانتی‌گراد) و حداقل (20 درجه سانتی‌گراد) اجرا کرده‌اند. گازهای تنفسی و ضربان قلب هنگام فعالیت ثبت شد و مقادیر اکسیداسیون چربی با استفاده از معادلات عنصر سنجی محاسبه گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 17 و آزمون اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی T وابسته استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داده است که میانگین شدت فعالیت متناسب با وقوع بیشینه اکسیداسیون در محیط بالا (85/%48) حداکثر اکسیژن مصرفی (0/0001=P) و محیط پایین (85/%42) حداکثر اکسیژن مصرفی (0/0001=P) می‌باشد که می‌توان نتیجه گرفت که متعاقب یک جلسه تمرین فزاینده هوازی، مقدار شدت فعالیت متناسب با وقوع بیشینه اکسیداسیون در محیط بالا به‌طور معنی‌داری بیشتر از محیط پایین خواهد بود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شدت تمرین افراد در محیط‌های متفاوت باعث تفاوت در رسیدن به FATmax می‌شود. این تفاوت هم در شدت‌های نسبی و هم در شدت‌های مطلق قابل مشاهده بود. پس رابطه قابل‌ملاحظه و معناداری بین دمای محیطی که در آن فعالیت می‌شود با مقدار اکسایش چربی در شدت‌های مختلف وجود دارد. این نتایج بامطالعه الیسون دی شورتن در یک راستا است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of different environmental temperatures on FATmax in a session of aerobic progressive exercise of different intensities
Authors
Samireh Alboghbeish, Saeid Shakerian
Abstract
Introduction: Fat is considered as one of the main energy sources used during sport activities and exercise. In this regard, factors such as time and exercise intensity, the kind of sport activity and the extent of body fitness are related and play an undeniable role in between. Environmental conditions and seasonal variations are fairly problematic and troublesome for humans. Some of physiological variations which normally take place under incongruous environmental conditions affect all the organs. The aim of this study is to investigate activity intensity corresponding to FAT max after a session of aerobic progressive exercise in two different environmental temperatures.
Methods: This study is of a semi-experimental type. 15 active and healthy students with an average VO2max of 42 ml.kg.m, age: 22.14± 1.79, height: 161± 5.09 cm, weight: 55.85± 5.19 kg, chosen by available sampling method participated in the study. An aerobic activity on treadmill in two temperatures; maximum 40°c and at least 20°c, was done by the participants on two different days intervened by a week. Respiratory gases and heart rate were reposted during the activity and also the amounts of fat oxidations were calculated by means of element measurement equations. Data analysis was conducted by SPSS 17 and repeated mister and Post hoc T tests.
Results: The findings indicated that the average of activity intensity corresponding to FAT max in high temp environment is (48.85%) and in low temp environment is (42.85%) and maximum used oxygen for both environments was (P=0.0001). Therefore, one may conclude that after a session of aerobic progressive exercise, compared to low temp environment; the extent of activity intensity corresponding to FAT max in high temp environment is significantly greater.
Discussion: The results of the present study revealed that exercise intensity in different environments lead to difference in reaching the FAT max. This difference was noticeable in both relative and absolute intensities. Thus, there is a considerable and significant relationship between environment temperature in which the activity is done and the amount of fat oxidation in different intensities. The present study results are in line with the study carried out by Shorten et al.
Keywords
Environment temperature, fat oxidation, aerobic exercise, Exercise intensity