تاثیر 6 هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر میزان بهبود کمردرد مکانیکال در زنان کشاورز شهر نورآباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.701
نویسندگان
1کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
2استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3مربی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: محققان شیوع کمردرد در ایران را سومین علت از کار افتادگی میان افراد دامنه ی سنی 15 تا 69 سال گزارش کرده اند. مطالعات پیشین نیز اثربخشی حرکت درمانی برای کمردرد حاد و مزمن را نشان می دهد. اما مطالعات محدودی در زمینه اثربخشی تمرینات ثباتی بر کمردرد مزمن وجود دارد. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر 6 هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر میزان بهبود کمردرد مکانیکال در زنان کشاورز شهر نورآباد می باشد.
روش شناسی: در این مطالعه، 40 زن کشاورز به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه تمرین (20 نفر با میانگین و انحراف معیار سن 2/34±35/23 سال، وزن 3/2±62/09 کیلو گرم، قد 6/4±163/18سانتی‌متر و شاخص توده بدنی: 0/41± 23/34) و کنترل (20 نفر با میانگین و انحراف معیار سن 63/09±36/7 سال، وزن 8/3±63/13 کیلوگرم، قد 7/8±164/13سانتی‌متر و شاخص توده بدنی: 0/33±23/42) تقسیم شدند. گروه تمرین 6 هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی را 3 جلسه در هفته به مدت 40 تا 45 دقیقه انجام دادند، ولی گروه کنترل در هیچ‌گونه فعالیتی به غیر از فعالیت‌های معمول روزانه شرکت نداشتند. شدت درد ادراک شده به‌وسیله مقیاس درجه‌بندی دیداری (VAS) اندازه‌گیری شد. همچنین از پرسشنامه اوسوستری ناتوانی، چگونگی عملکرد افراد در فعالیت‌های روزمره اندازه‌گیری شد. از تحلیل آنووا (ANOVA) در سطح معناداری کمتر از (P≤0/05) برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معنی داری P=0/05 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که پس از 6 هفته تمرین درمانی بهبود معناداری در کاهش درد گروه تمرین مشاهده شد (P=0/012 و 7/22 = F). همچنین تفاوت‌های بین گروهی گروه‌های مختلف تحقیق در طی دو نوبت آزمون‌گیری معنی‌دار بود (P≤0/05). نتایج بررسی اثر گروه‌بندی بر کمردرد مکانیکال نشان داد که هر سه تأثیر درون‌گروهی (P = 0/16و 12/01= F)، بین گروهی (P= 0/000 و 65/53 = F) و تعاملی معنادار (P =0/012 و 7/22= F) بود؛ بنابراین پس‌آزمون کمردرد مکانیکال گروه تمرین نسبت به گروه کنترل بهبود یافته است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر تمرینات ثبات‌دهنده مرکزی باعث کاهش درد در افراد دارای کمردرد مکانیکال پس از دوره تمرینی شده است. احتمالاً دلیل اثر بخشی این نوع تمرینات این است که تمرینات ثبات دهنده موجب تقویت عضلات سطحی و عمقی ستون فقرات، شکمی و بازآموزی عصبی عضلات شده که در نهایت باعث کاهش درد و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به کمردرد می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 6 weeks of Core Stabilization trainings on improving mechanical low back pain of women farmers in Noorabad city
Authors
Maryam Daraeizadeh, Mostafa Zareei, Alibagher Nazarian
Abstract
Introduction: Researchers prevalence of back pain in the third-leading cause of disability among people 15 to 69 year age range have been reported. Previous studies of the effectiveness of the treatment for acute and chronic low back pain show. But few studies on the effectiveness of stabilization exercise on chronic LBP. The aim of this study was to investigate the effect of 6 weeks of Core Stabilization training on improving mechanical low back pain of women farmers in Noorabad city.
Methodology: Present study was quasi-experimental. The study population consisted of all women farmers in Noorabad, has had mechanical low back pain. The sample included 40 women farmers with age ranging age from 25 to 45 years of mechanical low back pain among women farmers randomly selected objectively and divided randomly assigned into two groups exercise and control groups. Groups of Exercise trained 6 weeks of core stability training 3 times a week for 40 to 45 minutes, the control group did not participate in any activity other than daily routine. Weight tested by Iranian digital scales, height meter tested by conventional fabric and perceived pain intensity by visual analogue scale (VAS) were measured. The Oswestry Disability Questionnaire, how performance was measured in daily activities. Test results of Shapiro - Wilk showed that normal research data are the result of data analysis using ANOVA at a significance level of less than (P≤ 0.05) were analyzed. All statistical analyzes were statistically analyzed using SPSS (version 23) was conducted.
Results: The results of this study showed that after six weeks exercise training significant improvement in pain relief (P≤0.012 & F=7.22), The differences between research groups during the two tests were significant (P≤0.05). results of the effect of mechanical low back pain results showed that all three effects grouped within the group(P≤0.16 & F=2.01), between the group (P≤0.000 & F=65.53) and was statistically significant interactive(P≤0.012 & F=7.22), so post-exercise group compared to the control group improved mechanical low back pain.
Discussion: According to the findings, it seems that core stability exercise is effective in improving women farmers and mechanical low back pain and be considered as an effective intervention. A possible reason for the efficacy of this type of exercise is Stabilization training strengthens the superficial and deep muscles of the spine, Abdominal and neuromuscular re-education, which in turn is reducing pain in patients with low back pain.
Keywords
core stability training, low back pain, Functional disability, Women farmers