بررسی مبانی توسعۀ ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.702
کد مقاله : 3203-10THCONF
نویسندگان
1استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد نظری توسعۀ ورزش قهرمانی و کاربرد آن در ورزش ایران است.
روش شناسی: این مطالعه از نوع کیفی است که در آن برخی اسناد بالادستی مرتبط با توسعۀ ورزش در ایران، مقالات پژوهشی و مروری و هم‌چنین برخی اقدامات مختلف تحلیل شده‌اند.
یافته ها: بر اساس نتایج این مطالعه، دو رویکرد توسعۀ از بالا به پایین و از پایین به بالا وجود دارد. اساس این دو رویکرد نیز مدل‌های سلسله مراتبی مشارکت ورزشی است. در برنامه‌های اول تا پنجم توسعۀ ایران و سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، توسعۀ ورزش در قالب توسعۀ فرهنگی مورد تأکید واقع شده است که وجود رویکرد فرهنگی یا تربیتی–اخلاقی به توسعۀ ورزش ایران را نشان می‌دهد (1). البته نادیده گرفتن رویکرد اقتصادی و نخبه‌گرا سبب شده است که خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های خاص و بلندمدت به کندی پیش رود. از طرف دیگر، کشورهای مختلف ضمن حمایت از ورزش همگانی، از طریق فرآیندهای ویژه استعدادیابی و حمایت‌های مالی بر توسعۀ ورزش حرفه‌ای متمرکز شده‌اند که از طریق مدل‌های مختلفی مانند مدل متمرکز، مدل باشگاهی، مدل شبکه‌ای و مدل فردی دنبال می‌شود. در ایران عمدتاً بر مدل باشگاهی تمرکز شده است و هنوز مدل متمرکز کاملا دولتی برای رشته‌های پایه و مدل شبکه‌ای برای ایجاد یک اتحاد و هماهنگی استراتژیک با ورزش مدارس و دانشگاه‌ها وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به این مبانی به نظر می‌رسد برای توسعۀ ورزش ایران، ابتدا باید پیوند استراتژیک نهاد ورزش با نهادهای بهداشت و سلامتی، اقتصاد، فرهنگ و نظام تربیتی در سطح حاکمیت و سیاست‌گذاری برقرار شود. سپس با یادگیری سیاست‌های ورزشی و الگوسازی بومی، مدل‌های کاربردی و متناسب ایران را به کار گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Survey of Sports Development Fundamentals and Their Applications in Sport of Iran
Authors
Rahim Ramezani Nejad, Kazem Hojabri
Abstract
Introduction: The purpose of this study is to examine the theoretical aspects of professional sport development and their applications in sport of Iran.
Methodology: This is a qualitative study in which some superior documents related to the development of sports, research papers and review articles, as well as some of the various proceedings, have been analyzed.
Results: Based on the results, there are both top-down and bottom-up development approaches. The basis of these, are hierarchical models of sport participation. The development of sport in cultural development form is emphasized in the first to fifth development plan of Iran and the Islamic Republic of Iran's 20-year outlook. That shows existence of cultural or educational-moral approach to Iran sport development. However, ignoring economic and elitist approach led to the slow progression in privatization and special and long-term investments. On the other hand, some countries in addition to supporting the public sports, concentrate on professional sports development through financial support and special talent identification processes. These are pursued through various models as centralized model, club model, networking model and personal model. Basically, in Iran the focus is on the club model and there is not completely centralized state model for basic courses. Also there is not network model to create a coalition and strategic alliance with sports of schools and universities.
Discussion: The theoretically speaking, at first a strategic link between sports and institutions of health, economic, culture and education system at level of governance and policy should be established. Then proper and applicable models with learning sports politics and helping native patterns should be utilized.
Keywords
sport development, Sport Policy, elite athletes, Sporting Success