نقش رسانه‌های اجتماعی در هم‌هویتی و عزت نفس جمعی هواداران ورزش فوتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.703
کد مقاله : 3231-10THCONF
نویسندگان
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
چکیده
مقدمه: تماشاگر ورزشی بودن یکی از علایق افراد برای گذران اوقات فراغت می‌باشد علیرغم حضور در بازیها، هواداران ورزشی از انواع گوناگونی از رسانه‌های اجتماعی برای ارتباط با تیمهای مورد علاقه خود استفاده می‌کنند که منجر به هم هویتی و عزت نفس بیشتر آنها می‌شود. تعیین هویت به معنی ارتباط روانی هواداران با یک تیم ورزشی است و اخیراً، ساختار تعیین هویت و نقش آن را در رفتار هواداران ورزشی مورد بررسی قرار داده‌اند. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، نقش رسانه‌های اجتماعی در هم‌هویت و عزت نفس جمعی هواداران ورزش فوتبال بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی و از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری شامل هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در بازی این تیم با تیم لخویا قطر می‌باشد که تعداد 248 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. از مدل‌سازی معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه‌ها و طراحی مدل استفاده گردید.
نتایج: یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از رسانه‌های اجتماعی تأثیر مثبتی و معناداری بر متغیر تعیین هویت هواداران دارد (88/0=β). همچنین مطابق نتایج، تعیین هویت هواداران بر عزت نفس جمعی آنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد (03/1=β).
بحث و نتیجه‌گیری: هواداران ورزشی از رسانه‌های اجتماعی برای دستیابی و حفظ هویت اجتماعی مثبت از طریق تمایز بین تیم‌های رقیب و مدیریت احساسات و عزت نفس خود بواسطه ارتباط با یک تیم موفق استفاده می‌کنند. تعیین هویت و همانند سازی هواداران فوتبال با تیم مورد علاقه می تواند نقشی اساسی در ارتقای عزت نفس جمعی هواداران داشته باشد و ابعاد عزت نفس جمعی که نحوه ارزیابی هواداران تیمهای مختلف از خود و همدیگر است را تحت تأثیر قرار می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The role of social media in football fan identification and collective self-esteem
Authors
Behzad Izadi
Abstract
Introduction: Sport spectatorship is one of people's favorite pastimes. Besides attending games in person, sports fans use a wide variety of social media keep up with their favorite teams that leads to more identification and self-esteem. Fan identification refers to fans’ psychological connection to a sport team and, the construct of fan identification and its role in the behavior of sports fans have examined recently. So, the purpose of this research was to analyze the role of social media in football fan identification and collective self-esteem
Methodology: The research method was descriptive and survey that data were gathered through questionnaire. The statistical population was consisted the fans of Teraktorsazi football club in a match with the team of Qatar Lekhwiya Sports club that the number 248 were selected randomly. Structural equation models (SEM) were used to analyze the data.
Results: Results indicated that social media usage effect positively on fan identification (β=0.88). Also, fan identification affect significantly on collective self-esteem (β=1.03).
Discussion: Sports fans use social media to achieve and maintain their positive social identity through intragroup differentiation from rival teams and manage their feelings and self-esteem through associating with a successful team. According to the results can be said that the fans identification with a favorite team has a central role in promoting fans collective self-esteem and effect collective self esteem dimensions means how fans to assess themselves and other teams fans.
Keywords
fan identification, collective self-esteem, Social Media, Fan