اثر الگودهی ماهر و در حال یادگیری بر اکتساب ویژگی های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.704
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران
2استاد/ دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران
3استاد/ دانشگاه امام حسین. تهران . ایران
چکیده
مقدمه: دیدگاه پویای الگودهی، پیش بینی روشنی را از اثر بخشی الگودهی در مراحل مختلف یادگیری حرکتی ارائه داده است، اما در ادبیات گستردة تحقیق که در این زمینه انجام شده است سوگیری در جهت تأکید بیشتر بر اندازه‌های نتیجه ای حرکت (مثل، دقت اجرا و یا نمرات خطا) بوده است تا بر اندازه‌هایی که دینامیک حرکت (مثل هماهنگی) را منعکس می‌کنند. این در‌حالی‌ است که به نظر می‌رسد با توجه به نظریات موجود در رابطه با یادگیری مشاهده‌ای، الگودهی بیشتر در مواردی که فرد باید الگوی جدید هماهنگی را کسب کند اثر بخش است، و در سنجش و مقایسه انواع الگودهی نیز متغیری که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد الگوی حرکت است نه نتیجه حرکت. هدف از این تحقیق مقایسة اثر-بخشی دو نوع الگودهی ماهر و در‌حال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی الگوی هماهنگی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود.
روششناسی: شرکت کننده‌ها (n=40) پس از اجرای پیش‌آزمون به طور تصادفی در یکی از گروه‌های کنترل، الگوی ماهر، الگوی در‌حال‌یادگیری و تمرین بدنی قرار گرفتند و به مدت چهار هفته و هر هفته سه جلسة 50 کوششی به تمرین پرداختند. 24 ساعت پس از پایان دوره تمرین آزمون یادداری به عمل آمد. حرکات به وسیله دوربین‌های آنالیز حرکتی ثبت و تحلیل شدند. نمرات زاویة آرنج اجرای هر شرکت کننده با الگوی ماهر مقایسه شد.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی مرکب 4 (گروه) × 5 (جلسات تمرین) میانگین نمرات zفیشر حاصل از همبستگی عملکرد زاویة آرنج افراد در هر گروه با مدل نشان داد که همة گروه‌ها به جز گروه کنترل طی روز‌های تمرین بهبود معناداری در عملکرد داشتند. بین گروه‌های الگوی ماهر و در‌حال‌یادگیری در مراحل اکتساب تفاوت معناداری وجود نداشت. اما در آزمون یادداری گروه الگوی در‌حال‌یادگیری بهتر عمل کرد. بررسی نمرات دقت نشان داد که بین دو گروه الگودهی در هر دو از مراحل اکتساب و آزمون یادداری تفاوت معناداری وجود نداشت (p=0/07).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق می توان گفت که هر دو روش الگودهی برای یادگیری موثر بوده و ویژگی‌های دینامیکی نسبت به نمرات دقت، معرف بهتری از اثربخشی یادگیری مشاهده‌ای می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of skilled and learning model on accuracy and dynamic characteristics acquisition of basketball free throw skill
Authors
Zahra Entezari Khorasani, Alireza Farsi, Mohamad Kazem Vaez Mousavi, Behrooz Abdoli
Abstract
Introduction: Modeling dynamic perspective, provided a clear prediction of the efficacy of modeling at different stages of motor learning. But the extensive research literature in this field has been done bias towards more emphasis on the outcome sizes (e.g. running accuracy or error scores) rather than measures that reflect the dynamic movement (such as coordination). While it appears that according to existing theories about the observational learning, modeling is effective further in cases where a person must acquire new coordination model, and then to measure and compare the types of modeling a variable that must be evaluated is movement pattern not a result of the movement. The aim of this study was comparing the effectiveness of two types of skilled and learning modeling on dynamic characteristics acquisition of basketball free throw.
Methodology: After pre-test, participants (n=40) were randomly assigned into four skilled modelling and learning modelling, physical and control groups, and practiced three sessions per week for four week; each session consisted of 50 trials. A retention test was performed one day after the training period. Movements were analyzed by motion analysis cameras. Elbow angle scores of each participant, were compared to a skilled pattern.
Results: Mixed Factor analysis 4 (group) × 5 (sessions) of Fisher z scores mean of the correlation function of the angle of elbow in each group with model, showed that all groups except the control group had significant improvement in performance in acquisition tests. There was no significant difference between skilled and learning groups in acquisition phases, but learning group performed better in retention test. Investigation of accuracy scores showed that there was no significant difference between two modeling groups in both the acquisition phases and retention test (p=0.07).
Discussion: According to the findings of this study, it can be said that both modeling methods were effective for learning and dynamic characteristics compared to the accuracy scores, is a better indicator of the effectiveness of observational learning.
Keywords
Observational learning, Movement kinematic, Modeling type, Movement Coordination, Movement Outcome