بررسی ارتباط بین هوش اجتماعی و اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در باشگاه های ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.705
کد مقاله : 3318-10THCONF
نویسندگان
1دکتری بازاریابی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
21-دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران 2-کارشناس تربیت بدنی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
3کارشناس ارشد دانشگاه علمی کاربردی، زنجان، ایران
4دبیر آموزش و پرورش، پاکدشت، ایران
چکیده
مقدمه: از آنجا که همه فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها جهت افزایش درآمد در حیطه فعالیت‌ها و برنامه‌های بازاریابی قرار دارند اثربخشی این فعالیت‌ها بسیار مهم است. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ آن درک ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ارﺿﺎی ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻬﺘﺮ از رﻗﺒﺎﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در درک ﺑﺎزار و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی داﻧﺴﺖ. از طرف دیگر هوش اجتماعی عبارت است از توانایی بکارگیری مهارت‌های ارتباطی، روابط دوستانه با دیگران، رفتارهای اجتماعی و همدلی با دیگران. هوش اجتماعی شامل سه مؤلفه است: پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی. در ورزش نیز ارتباط با مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است که جزء مهمی از عملکرد باشگاه های ورزشی برای جذب مشتریان بیشتر بحساب می آید. لذا هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان و اثربخشی فعالیت‌های بازاریابی در باشگاه‌های ورزشی کرج است.
روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نوع همبستگی- توصیفی است. جامعة آماری همه کارکنان باشگاه‌های ورزشی کرج و نمونه با استفاده از فرمول کوکران در حالت نامعلوم بودن تعداد جامعه و خطای 0/80 تعداد 150 نفر بدست آمد. ابزار تحقیق پرسشنامة (21 سوال هوش اجتماعی و 15 سؤال اثربخشی بازاریابی) با روایی و پایایی مورد تأیید، بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS 16 و آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین هوش اجتماعی و با بازاریابی اثربخش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد(0/38=r). بین بازاریابی اثربخش و ابعاد پردازش اطلاعات اجتماعی(0/44=r) و مهارت‌های اجتماعی (0/52=r) رابطه معناداری وجود دارد. اما بین بازاریابی اثربخش و بعد آگاهی اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد. بین مدیران باشگاه‌های ورزشی بانوان و آقایان تفاوت معناداری در هوش اجتماعی و بازاریابی اثربخش وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق و ارتباط بین هوش اجتماعی و بازاریابی اثربخش می توان گفت که کارکنانی که دارای هوش اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی بالاتری هستند با ایجاد ارتباط مؤثرتر و ایجاد جو صمیمانه تر با مشتریان باشگاه‌ها به جلب اعتماد آنها کمک می کنند و ارتباط ایجاد شده موجب ایجاد رضایتمندی مشتریان و کسب اطلاعات بهتر از آنها به عنوان ابعاد بازاریابی اثربخش می‌شوند. لذا بهبود مهارت‌های ارتباطی و اطلاعات اجتماعی و حتی آگاهی‌های اجتماعی می‌تواند باشگاه‌‌ها را در جذب مشتری و بازاریابی قویتر کمک نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
survey relationship between Social Intelligence and effective marketing in sport clubs
Authors
karim Zohrevandian, Ali Reza Rahpeyma, Ali Moghadam, Hossein Naderlu
Abstract
Introduction: Since all activities of organizations and companies to increase revenue are in the domain of activities and plans of marketing, the effectiveness of these activities is very important. Marketing is only commercial activity that its main role is understanding the needs, wants, and preferences of customers and satisfy their needs in a way better than competitors. Marketing capabilities can be regarded organization's ability to understand the market and customer relationship(Roshani &Kheiri, 2014). On the other hand, social intelligence is the ability to apply communication skills, Friendly relations with others, social behaviors and empathy with others (Nasiri &Gilani, 2016). social Intelligence(SI) consists of three components: Social Information Processing (SIP), Social Skills(SS), Social Awareness(SA)(Sabzi &yousefi, 2014). communicating with customers in sport is also very important that this communication is considered an important component of clubs performance for attracting more customers. thus, The aim of this study was to investigate the relationship between social Intelligence and effective of marketing at sports clubs in Alborz Province.
Metodology: The research method is Descriptive and type of Correlational research. The statistical population was all of the managers of sports clubs in Alborz Province which 150 samples (Cochran method with 0/08 error ) were selected. research tool was Three Questionnaires (21 questions for the Social Intelligence And 15 questions for the effective of marketing) that is Confirmed its validity and reliability. for data analysis were used Descriptive and inferential statistics in SPSS16 .
Result: Results showed that there is significant positive relationship between social Intelligence(SI) and marketing effectiveness (r=0/381). also, there is a significant positive relationship between Social Information Processing (SIP) (r=0/44) and Social Skills (SS) (r=0/52) with marketing effectiveness. but there is not significant relationship between Social Awareness (SA) and marketing effectiveness. other findings revealed that there is significant difference in social Intelligence(SI) (T= 4.29, sig= 0/013) and marketing effectiveness (T= 3.24, sig= 0/001) between male and female cheif.
conclusion: according to the results of research and the relationship between social intelligence and effective marketing can be said that employees who have a higher social intelligence and social skills help to Entice trust of customers By creating more effective communication and creating more intimate atmosphere; and making connections is creating customer satisfaction and is collecting data from customer as as effective marketing aspects. Therefore, the improvement of communication skills and social information and social awareness can help to clubs for customer acquisition and stronger marketing.
Keywords
Social Intelligence, effective marketing, Sport clubs