اولویت‌بندی عوامل بازدارنده از حمایت مالی در هیأت‌های ورزشی استان کردستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.706
کد مقاله : 3514-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
2دانشجوی دکتری
3ندارم
چکیده
مقدمه: در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشور‌های توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و اثرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از پر درآمدزاترین صنایع در قرن 21 می‌باشد.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. بدین منظور 37 هیئت‌ ورزشی فعال استان کردستان انتخاب شدند. که با توجه به کم بودن آزمودنی‌ها از روش تمام شمار به استفاده شدد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای محقق ساخته عوامل بازدارنده حمایت مالی ورزشی با پنج مولفه و 34 سوال استفاده شد. که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید متخصص تایید و پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب (0/89) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته ها: با توجه به این که سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس فریدمن کوچکتر از میزان خطاست در نتیجه با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین پنج مولفه عامل بازدارنده از حمایت مالی در ورزش استان کردستان تفاوت معناداری وجود دارد همان گونه که مشاهده می‌شود عامل رسانه‌ای و تماشاگران با میانگین 5/99رتبه اول و بهترین رتبه و عامل دولتی با میانگین 3/05 رتبه پنجم و کم‌ترین رتبه را دارا هستند.
بحث و نتیجه گیری: روسای هیئت ها و مدیران یافتن راهکارهایی برای حل این مشکلات می تواند موجب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان شود. به نظر می رسد برای جذب حامیان مالی به ورزش، مسئولان و مدیران ورزشی استان باید توجه ویژه ای به موانع موجود داشته باشند و برای رفع آن ها تلاش کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Prioritizing the preventive factors of sponsorship in sports associations in Kurdistan province
Authors
Zinat Nikaeen, Kaveh Mirani, Ali Akbar Hosseinnezhad
Abstract
Introduction: Now the sport and recreation industry in developed countries is considered as an important and influential in the growth of the national economy which is one of the most beneficial industry in the 21st century.
Methodology: The research method was descriptive and the purpose was to shape the field. For this purpose, 37 active sports associations in Kurdistan province were selected. Due to the low number of subjects of sampling all the intensity of use. Self-designed questionnaire was used to collect data from sport sponsorship by five factors inhibiting factors and 34 items. The face and content validity confirmed by experts and its reliability using Cronbach's alpha, respectively (0.89). To analyze data, a single sample t-test and Friedman were used.
Results: Due to the significance level smaller than the error Friedman ANOVA, as a result, one can say with 95% confidence that the five deterrent component of the sponsorship in sport there is a significant difference in Kurdistan and viewers with an average of 5.99 ranks first with an average of 3.05 fifth and best-ranking government agent and had the lowest rating.
Discussion: Heads and managers can find ways to solve the problems of investment and private sector participation in the sport in the province. It seems to attract sponsors to the sport, officials and sports administrators province should have paid special attention to the obstacles and try to fix them
Keywords
Sports, investment, Barriers, sport sponsorship