اثر نوآوری در رویدادهای ورزشی بر رفتار مشارکت کنندگان (یک مطالعه پیمایشی- موردی در ورزش همگانی شهر رشت)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.707
کد مقاله : 3582-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه گیلان
2استاد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
3استادیار/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: صنعت ورزش از میلیون‌ها بازیگر تشکیل شده است که در حال داد و ستد با یکدیگر هستند. بازاریابی و نظام نوآوری در چنین سیستمی بسیار پیچیده و غیرقابل درک خواهد بود. مدل‌ها به ما کمک می‌کنند که با ساده‌سازی کل سیستم به درک بهتری از تمامیت سیستم دست یابیم. هدف از این پژوهش بررسی اثر ایجاد نوآوری در رویدادهای ورزشی بر رفتار مشارکت‌کنندگان در حوزه ورزش همگانی رشت بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مشارکت کنندگان در رویدادهای ورزش همگانی سازمان فرهنگی ورزشی شهر رشت بود. نمونه آماری براساس جدول مورگان به تعداد 384 نفر انتخاب و نظرخواهی شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش بود. روایی ابزار توسط روش‌های کیفی و کمی ارزیابی و تأیید شد. جهت تحلیل یافته‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس استفاده گردید.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که نوآوری رویدادهای ورزشی با ضریب 0/67 تأثیر معنی‌داری بر رفتار مصرف‌کنندگان در ورزش دارد. اثر نوآوری خدمات بیشتر از اثر نوآوری در ارتباط بود. بیشترین زمینه اثر پذیر در رفتار مشارکت کنندگان به ترتیب مربوط به نگرش، رضایت و مقاصد رفتاری بود. تجربه ورزش نوآورانه نیز اثر معنی‌داری بر ابعاد رفتار مشارکتی داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها می‌توان گفت که ایحاد نوآوری در ابعاد مختلف رویدادهای ورزشی همگانی و تفریحی تاثیر قابل توجهی بر نگرش مثبت، رضایت از رویداد و انتخاب رویداد در مشارکت‌کنندگان دارد. از این رو تمرکز بر رویکرد نوآوری در برنامه‌های سازمان‌های ورزش شهرداری‌های در افزایش مشارکت شهروندان بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Effect of sport event innovation on participants' behavior (Case – Descriptive study about sport for all in Rasht city)
Authors
Ali Nazarian, Abuzar Suri, Meh Ali Hemati Nejad, Noshin Benar
Abstract
Introduction: Sport industry composed of million person. Marketing and innovation system in such system is very complex and imperceptible. Models by facilitate the system help us to get better comprehension of system wholeness. The aim of this study was to investigate the effect of sport event innovation on participants' behavior about sport for all in Rasht city.
Methodology: This is a descriptive study. All participants in sport for all events of Rasht sport cultural participated in this study. with regarding to Morgan Table, data of 384 subjects collected. A researcher– mad questionnaire was used to collect data. Quality and quantity ways were used to validate the questionnaire. Structural Equation Model was used to analyses data.
Results: Results show that sport's event innovation affect significantly in sport participants (0.067). Services innovation was more than innovation in communication. The most effective field in participants' behavior were attitude, satisfaction and behavior aims respectively. Having experience in innovative sport has significantly effect on cooperative behavior.
Discussion: we concluded that innovation have significantly effects on positive attitude, events satisfaction, and events selection of participants. So by focus on innovative approach in sport organization programs in municipality it is possible to increase participants' cooperation.
Keywords
Sport events, Services innovation, Participants behavior