ارتباط بین کلاسبندی عملکردی IWBF، تجربه بازی و محیط بازو با اجرای تست های میدانی مختلف در بسکتبال با ویلچر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.709
کد مقاله : 3326-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری - دانشگاه علامه طباطبایی
2دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
3آزاد اصفهان واحد خوراسگان
4آزاد اصفهان واحد خوارسگان
چکیده
مقدمه: بسکتبال با ویلچر محبوب ترین ورزش برای افراد ناتوان است. در بازیکنان بسکتبال با ویلچر با محدودیت عملکردی متفاوت، سطح عملکرد تنه بازیکنان مستقیمأ بر اجرای مهارت های مختلف اثر دارد. بازیکنان بسکتبال با ویلچر باید قدرت و توان بهینه برای نمایش دادن عملکرد خوب در طول بازی داشته باشند. ماریاگیل و همکاران (2015)، گزارش کردند که پارامترهایی که به طور عمده متکی بر قدرت و توان مانند دینامومتر دستی و تست های اندازه گیری توانایی پرتاب کردن (مانند ماکسیمال پاس و پرتاب توپ مدیسینبال) هستند، با کلاس ناتوانی همبستگی مثبت داشتند. همچنین شرکت کنندگان با کلاس بالاتر (کلاس بالاتر از میانه) بهترین عملکرد را نشان دادند. کودون و همکاران (2015)، همبستگی میانه تا بزرگ بین کلاس توانایی عملکردی و تمام متغیرهای اجرا و همچنین همبستگی معنی دار بین محیط دست با spot-shot و ماکسیمال پاس یافت کردند. بنابراین هدف مطالعه ما این بود که تعیین کند آیا کلاسبندی IWBF، تجربه بازی و محیط دست با اجرای تست های میدانی مختلف مرتبط اند.
روش شناسی: تعداد 16 بازیکنان مرد بسکتبال با ویلچر متعلق به لیگ ملی بسکتبال با ویلچر در این مطالعه شرکت کردند. ورزشکاران به 2 گروه هشت تایی تقسیم شدند. گروه A بازیکنان بسکتبال با ویلچر کلاسبندی شده در سطوح 1.0 تا 2.5 و گروه B بازیکنان سطوح 3.0 تا 4.5 را نشان دادند. بازیکنان تست های ماکسیمال پاس، پرتاب توپ مدیسینبال و شوت منطقه ای را اجرا کردند. برای مقایسه تفاوت ها بین اجرای گروه A و B از آزمون T-test استفاده شد (0/05<P).
یافته ها: نتایج یافته های ما نشان داد که کلاس IWBF با سال استفاده از ویلچر، ماکسیمال پاس، پرتاب مدیسینبال و شوت منطقه ای همبسته بود (p<0.05). تجربه در بازی بسکتبال با ویلچر با ماکسیمال پاس، پرتاب مدیسینبال و شوت منطقه ای همبسته بود (p<0.05). همچنین، محیط بازو(در حالت انقباض) با ماکسیمال پاس، پرتاب مدیسینبال و شوت منطقه ای همبسته بود (p<0.05). همبستگی معنی داری بین گروه A و B در سال استفاده از ویلچر، ماکسیمال پاس، پرتاب مدیسینبال، شوت منطقه ای و محیط بازو در هر دو موقعیت ریلکس و انقباض مشاهده شد (p<0.05).
بحث و نتیجه گیری: بنابراین در این تیم بازیکنان بسکتبال با ویلچر، تفاوت معنی داری را بین قدرت و توان دست ها و بدن و همچنین تکنیک با کلاسبندی IWBF، تجربه در بازی بسکتبال با ویلچر و محیط دست مشاهده کردند. این نتایج باید توسط کادر فنی و مربیان تیم ها وقتی عملکرد بازیکنان ارزیابی می شود، بکار گرفته شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relationship between IWBF functional classifications, the wheelchair and playing experience in wheelchair basketball with different performance field-based tests
Authors
Farzaneh Karimzadeh, Habib Honari, Masoumeh Ehsanian, Moloud Hosseini
Abstract
Introduction: Wheelchair basketball (WB) is prob‌ably the most popular sport for the disabled. In basketball players with different functional limitations, the players’ level of trunk function directly affects the performance of different skills. Wheelchair basketball players must have an optimal strength and power to display good performance during the games. María Gil et al. (2015), reported that the parameters that mainly rely on strength and power, such as the hand dynamometry and the tests measuring throwing ability (maximal pass and the medicine ball throw) were positively related to the disability class. Likewise, participants with a higher class (class above the median) displayed the best performances. Cavedon et al. (2015), moderated to large correlations were found between assigned functional ability class and all performance variables and also forearm circumference significantly correlated with spot-shot, lay-ups and maximal pass. Thus, the aim of the study was to ascertain if the IWBF classification, the experience in playing wheelchair basketball and upper arm circumference were related to different performance field-based tests.
Methodology: 16 WB players belonging to the national WB league participated in this study. The athletes were divided into eight groups. Category A represented wheel‌chair basketball players classified as level 1.0 to 2.5 and Category B corresponded to levels 3.0 to 4.5. Basketball players’ performance tests (a maximal pass, a medicine ball throw and spot-shot. Student t-tests for independent samples were used to compare differences between Category A and B performance (P<0. 05).
Results: Our finding showed that the IWBF class was correlated to the years of dependence on the wheelchair, the maximal pass, the medicine ball throw and spot-shot (p<0.05). The experience in playing wheelchair basketball was correlated to the maximal pass, the medicine ball throw and spot-shot (p<0.05). Also, upper arm circumference correlated with the maximal pass, the medicine ball throw and spot-shot (p<0.05). Significant correlation were found between Category A and B inyears of dependence on the wheelchair, the maximal pass, the medicine ball throw, spot-shot and upper arm circumference in both, the relaxed and the contracted positions (p<0.05).
Discussion: Therefore, in this team of wheelchair basketball players, significant correlations were observed between the power and strength of the arms and the body and also technique with the IWBF classification class, the experience in playing wheelchair basketball and upper arm circumference. These results should be taken into account by the technical staff and coaches of the teams when assessing performance of wheelchair basketball players.
Keywords
Wheelchair basketball, Disability, Power, Strength