بررسی تاثیر تمرینات استقامتی همراه با مصرف عصاره مگنولیا بر سطوح نسفاتین-1 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام هیپوتالاموس در موش های صحرایی نر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.71
نویسندگان
1دانشجوی دکترا بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
3گروه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه مازندران، رئیس دانشکده علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: پیشرفت های شایان توجهی در شناخت تعداد زیادی از پپتید های هیپوتالاموسی درگیر در کنترل هوموستاز انرژی صورت گرفته است. از سویی دیگر، تحقیقات نشان داده اند که فعال سازی گونه های اکسیژن فعال در هیپوتالاموس به هنگام مصرف سوخت، در تنظیم هوموستاز انرژی حائز اهمیت است. نسفاتین-1 پپتیدی است که علاوه بر تنظیم هوموستاز انرژی می تواند موجب کاهش تشکیل رادیکال های آزاد اکسیژن و سطوح مالون دآلدهید و افزایش فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دسموتاز گردد. بنابراین با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه مگنولیا آفیسینالیس و همچنین با در نظر گرفتن فعالیت ورزشی استقامتی به عنوان یکی از مولفه های موثر بر تعادل انرژی و استرس اکسایشی، هدف از انجام پژوهش حاضر پاسخ به این سوال بود که آیا تمرینات استقامتی به همراه مصرف عصاره مگنولیا می تواند تغییراتی در سطوح هیپوتالاموسی نسفاتین-1 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ایجاد کند؟
روش شناسی: بدین منظور، 28 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به 4 گروه کنترل سالین، تمرین سالین، کنترل مگنولیا و تمرین مگنولیا تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت 6 هفته (به مدت 60 دقیقه، با شدت 20 متر در دقیقه و 5 روز در هفته) بر روی تردمیل دویدند. عصاره مگنولیا نیز به مدت 4 هفته از طریق گاواژ به آزمودنی های خورانده شد.
یافته ها: یافته های ما نشان داد که ارتباط منفی و معنی داری بین نسفاتین-1 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام هیپوتالاموس وجود دارد. به علاوه، مصرف عصاره مگنولیا توام با تمرین استقامتی تا حدودی توانست مانع از کاهش غلظت نسفاتین-1 ناشی از تمرین شود اما تفاوت های مشاهده شده از لحاظ آماری معنی دار نبود. همچنین تمرین استقامتی با و بدون مصرف عصاره مگنولیا نتوانست تغییر معنی داری در غلظت ظرفیت آنتی اکسیدانی تام هیپوتالاموس ایجاد کند.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد دوز مصرفی استفاده شده در این پژوهش، برای القای تغییرات معنی دار در این متغیرها کافی نبوده است. پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی تاثیر مصرف دوزهای مختلف این عصاره مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An investigation on the effect of endurance training with magnolia extract consumption on Nesfatin-1 levels and total antioxidant capacity of the hypothalamus in male rats
Authors
Masoumeh Baghersalimi, Abbass Ghanbari-Niaki, Rozita Fathi
Abstract
Introduction: Remarkable progresses has been made in identifying a large number of hypothalami peptides involved in the control of energy homeostasis. On the other hand, studies have shown that activation of reactive oxygen species in the hypothalamus during fuel utilization is important in the regulation of energy balance. In addition to the regulation of energy homeostasis, Nesfatin-1 can reduce formation of free oxygen radicals and malondialdehyde levels, and increased activity of catalase and superoxide diastase. Thus, according to the antioxidant properties of Magnolia officinalis and also endurance exercise as one of the effective components of energy balance and oxidation stress, the aim of this study was to answer the question: Is endurance training along with magnolia extract consumption can make changes in hypothalami levels of Nesfatin-1 and total antioxidant capacity?
Methodology: In this study, 28 male rats were randomly divided into 4 groups: saline control, saline training, magnolia control and magnolia training groups. Training groups ran on a treadmill for 6 weeks at 60 min, 20 m/min and 5 days/week. As well as Magnolia extract was administered to the subjects by gavage for 4 weeks.
Results: Our findings showed a significant negative correlation between the hypothalamus levels of Nesfatin-1 and total antioxidant capacity. In addition, the magnolia extract consumption combined with endurance training could partly prevent the decreasing concentration of nesfatin-1 induced by exercise, but the differences were not statistically significant. Also, endurance training with and without Magnolia officialism extract did not induce significant changes in the concentration of total antioxidant capacity of the hypothalamus.
Discussion: It seems that the dose used in this study was not sufficient to induce significant changes in these variables. It is recommended for future studies to examine the effect of different doses of the magnolia extract.
Keywords
Nesfatin-1, Exercise endurance, Reactive oxygen species, Magnolia officinalis