تاثیر 12هفته بازی های تفریحی بر میزان ایمونوگلوبولین Aوکورتیزول بزاقی کودکان دختر 3 تا 5 سال تحت سرپرستی سازمان بهزیستی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.710
نویسندگان
اسد کرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، دانشکده تربیت بدنی، اسلامشهر، ایران
چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 12 هفته بازی های تفریحی بر میزان ایمونوگلوبولینA وکورتیزول بزاقی کودکان دختر 3 تا 5 سال تحت سرپرستی سازمان بهزیستی بود.خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که در رشد و تکامل شخصیت افراد تاثیر دارد. اهمیت خانواده دراین است که کودک را در شبکه ای از روابط عاطفی،اجتماعی،تاریخی و محیط زندگی خاص قرار می دهد.
روش شناسی: بدین منظور برای جامعه آماری پژوهش حاضر با همکاری سازمان بهزیستی شهرستان کرج 20 کودک دختر (میانگین سن 1/5±4/5 سال، وزن 1/6±15/5 کیلوگرم، قد 7/5±105/04 سانتیمتر، شاخص‌توده بدن 2/04±14/16 کیلوگرم برمترمربع) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به دوگروه تجربی(10 نفر) و گروه کنترل(10 نفر) تقسیم شدند. پس از توضیحات اولیه در خصوص نحوه اجرای آزمون، مسئولین بخش مربوطه پرسشنامه اطلاعات عمومی و رضایتنامه راتکمیل کردند. یک روز قبل از شروع تمرینات( بازی ها) وزن،قد،شاخص توده بدن را اندازه گیری کردیم وکورتیزول بزاقی و ایمونوگلوبین آن ها توسط مسئولین آزمایشگاه از طریق بزاق آن ها طی فرایند آزمایشگاهی اندازه گیری شد و نخستین نمونه گیری بزاق،یک روز قبل از شروع دورة تمرینات انجام گرفت. این اندازه گیری ها بعداز 6 هفته و 12 هفته اعمال بازی های تفریحی تکرار شد.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد تمرین قدرتی موجب افزایش غلظت IgA بزاق به عنوان یکی ازشاخص های ایمنی می شود همسو نبود. یافته دیگر این پژوهش پاسخ ایمونوگلوبینA بعداز 6 و 12 هفته به تمرین می باشد. 6 هفته تمرین موجب کاهش 16 درصدی ایمونوگلوبینA نسبت به سطوح پایه شد. اما بعداز 12 هفته تمرین ایمونوگلوبینA کاهش 13 درصدی نسبت به سطوح پایه پیدا کرد.
بجث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان دادکه: 12 هفته بازی های تفریحی،برمقادیرکورتیزول بزاقی دختران 3 تا 5 ساله تاثیر معنی داری ندارد(0/52=P). ازطرفی، 12 هفته بازی های تفریحی،برمقادیرایمونوگلوبینA بزاقی دختران 3 تا 5 ساله تاثیر معنی داری ندارد(0/658=P). دریک جمع بندی: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بازی های تفریحی دراین گروه از افراد بر عملکرد سیستم ایمنی تاثیری نداشته ولی در 6 هفته تمرین موجب کاهش هورمون استرسی کورتیزول در این گروه ازکودکان شده ولی در 6 هفته بعد ممکن است براثر تغییرعوامل روانی و محیطی ذکرشده این تاثیر دیده نشده است. لذا از این نوع بازی ها جهت کاهش استرس کودکان به ویژه کودکان بی سرپرست می توان استفاده نمود
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 12 weeks of recreational games on salivary cortisol levels of immunoglobulin among female children between the ages of 3 to 5 years under the auspices of well-being
Authors
Asad Karami
Abstract
Introduction: The aim of the study was to investigate the effect of 12 weeks of recreational games on salivary cortisol levels of immunoglobulin. Female children 3 to 5 years who are under the auspices of the Welfare organization. Family is the most important social institution that has impacts on growth and development of character. The importance of this is that the child's family is a network of relationships, emotional, social, historical and living environment puts special.
Methodology: The study sample order for the Welfare Organization in collaboration with the city of Karaj 20 girls (mean age, 5.1±5.4 years, weighing 6.1±5.15 kg, height 5.7±04.105 cm , BMI 04.2 ± 16.14 kg/M) were selected as sample and experimental groups (n=10) and control group (n=10) groups. After the initial description of how to run the test, the relevant authorities of the general questionnaire and consent. One day before the start of training (games) weight, height, body mass index measured salivary cortisol and salivary immunoglobulin them by the authorities through the laboratory process was measured and the first sample of saliva, one day before the start of training was carried out. These measurements after 6 weeks and 12 weeks was repeated act of recreational games.
Results: The findings showed that strength training increases the concentration of salivary IgA as a safety indices are not aligned. Another finding of this study is to answer immunoglobulin. A after 6 and 12 weeks to practice. 6 weeks immunoglobulin a decrease of 16 percent compared to baseline levels. But after 12 weeks of immunoglobulin a reduction was 13% compared to baseline levels.
Discussion: Results of this study showed that 12 weeks of recreational games,on amounts of cortisol salivary girls 3 to 5 years old has no significant effect (P=52.0). Also, 12-week recreational games,on amounts of cortisol a salivary girls 3 to 5 years old no significant effect (P=658.0). The results showed that recreational games in this group has had no effect on immune function, but in six weeks reduced the stress hormone cortisol in the children's group But six weeks later may be due to psychological and environmental changes this effect has not been mentioned. Therefore, to reduce the stress of this type of games children, especially orphans can be used.
Keywords
Amusement, stress, immunoglobulin A, cortisol, your immune system