نیاز سنجی ورزشی دانشجویان دانشگاه گیلان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.711
کد مقاله : 3602-10THCONF
نویسندگان
1استادیار / دانشگاه گیلان
2دانشجو / دانشگاه گیلان
3دانشجو/ دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف نیاز سنجی ورزشی دانشجویان دانشگاه گیلان انجام گرفت.
روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی که به صورت میدانی اجرا گردید.جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان بود. برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و384نفر به عنوان حجم نمونه آماری براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق بوده که روایی محتوایی پرسشنامه از طریق مراجعه به نظر نخبگان دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (0/84=α) بدست آمد. برای گزارش یافته ها از روش های آمار توصیفی همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد براساس رتبه بندی نیازهای ورزشی، دانشجویان به ورزش های شنا، فوتبال، والیبال، سوارکاری و پیاده روی علاقه بیشتری نشان دادند. همچنین الویت نیازهای امکاناتی نیز سالن چندمنظوره(31/6درصد)،استخر شنا(21/1 درصد)،سالن بدنسازی(19/4درصد)، تجهیزات ورزشی(16درصد) و زمین روباز(7/4درصد) بود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که هدف دانشجویان از مشارکت در ورزش به ترتیب شرکت در مسابقات ورزشی، افزایش بهره وری کاری، رفع خستگی ناشی از کار می باشد. همچنین نتایج نشان داد راهکارهای افزایش روحیه جهت شرکت در فعالیت های ورزشی به ترتیب برگزاری مسابقات ورزشی به طور منظم، آموزش رشته های مختلف ورزشی، انجام فعالیت های ورزشی همراه خانواده می باشند. در بخش موانع مشارکت در فعالیت های ورزشی نتایج نشان داد که به ترتیب داشتن بیماری خاص، ترس از آسیب دیدگی در حین ورزش، خستگی ناشی از فعالیت های ورزشی به عنوان مهمترین موانع شناخته شدند. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که در برنامه ریزی های ورزشی ، مدیران به نتایج نیازسنجی توجه لازم را داشته باشند .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment of Gilan university students' sport needs
Authors
Hamid reza Goharrostami, Fatemeh Saeedi, Fatemeh Katebi jahromi, Mohammad Reza Kargar borzi
Abstract
Introduction: The aim of this study is to asses sport needs of Guilan University students.
Methodology: The methodology used to for this field is descriptive. Statistical population were adopted from Guilan university students. Morgan table was used for selecting the sample size, and 384 students were randomly chosen. In order to collect the data, a questionnaire was used, such that the validity was confirmed by university elites and the stability was confirmed by Cronbach’s alpha (a=0.84). Descriptive statistics were used to report findings, and also Friedman’s test was used for ranking the components.
Results: Results indicated that based on the ranking sport’s needs, students prefer sports such as swimming, football, volleyball, equestrian and hiking. The required facilities that are of priority were multi-purpose hall (31.6 percent), swimming pool (21.1 percent), gym (19.4 percent), sports equipment (16 percent), and open land (7.4 percent).
Discussion: Also, the results show that the participation of students in sport competitions was aimed to make students take part in sport activities, increase work productivity, repose from work. Moreover, to enliven the spirit of the sport activity participation, the following solutions were proposed: regular holding of sports competition, teaching different sports' fields, and doing sport activities with family. The results regarding the barriers to participation in sports activities clearly show that suffering from a specific disease, injury during exercise, and fatigue caused by exercise are the most considerable impediments. The results suggest that exercise plan, managers have the necessary attention to the results of the needs assessment.
Keywords
needs assessment, guilan university, sport activities, students