تاثیر هشت هفته تمرینات عملکردی زیر سیستم های ثبات دهنده سراسری بر اجرای تکواندوکاران مرد نخبه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.713
کد مقاله : 2615-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
2استاد یار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
3استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران
چکیده
مقدمه: مطالعات اندکی در مورد اثر تمرینات عملکردی با تاکید بر زیر سیستم های ثبات دهنده سراسری بر اجرای ورزشکاران به انجام رسیده است. برخی پژوهشگران عضلات را به عنوان یک واحد عملکردی مجزا بررسی کرده اند در حالیکه برخی تمرکز بر مطالعه عضلات به عنوان زیر سیستم های عضلانی و همچنین حرکت ساختار کلی بدن انسان داشته اند.
روش شناسی: تعداد 27 آزمودنی شامل تکواندوکاران مرد نخبه (با میانگین سنی 4/9± 24/4 سال، وزن 1/15± 7/75 کیلوگرم و قد 8/7 ±4/ 181 سانتیمیتر) به 2 گروه کنترل (12) و تجربی (15) تقسیم شدند. انجام 8 هفته تمرینات ترکیبی عملکردی در 4 فاز مجزا به آزمودنی های گروه تجربی پیشنهاد شد. فاز اول و فاز دوم تمرینات شامل تمرینات مهاری با استفاده از فوم رولینگ و انعطاف پذیری با تمرکز بر عضلات کوتاه شده بود. در فاز 3 تمرینات فعالسازی با تمرکز بر عضلات دچار ضعف بصورت مجزا انجام گرفت و در آخر تمرینات انسجام در فاز 4 با تمرکز بر تمرینات اختصاصی زیر سیستم های ثبات دهنده سراسری (طولی عمقی، مایل خلفی و قدامی، جانبی) پایان یافت. گروه کنترل برنامه ی خاصی را دریافت نکردند. پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شده از هر دو گروه شامل استفاده از آزمون تعادل Yو آزمون سرعت و زمان حرکت ضربه آپ دولیو چاگی هر دو پا جهت ارزیابی اجرا بود.
یافته ها: پس از سپری کردن 8 هفته تمرینات ترکیبی عملکردی با توجه به نتایج بدست آمده از پیش آزمون، امتیاز سه آزمون تعادل Y، آزمون سرعت و زمان حرکت ضربه پا در مقایسه با گروه کنترل با تاثیر معنادار (0/05>p) بهبود یافته بود.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات ترکیبی عملکردی با تمرکز بر عضلات به عنوان واحد های مجزا و سپس به عنوان زنجیره های وابسته به یکدیگر (زیر سیستم ها عضلانی) تاثیر معناداری را بر افزایش تعادل در هر سه جهت، همچنین افزایش سرعت ضربه و کاهش زمان حرکت ضربه هر دو پا در تکواندوکاران مرد نخبه نشان داد .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of the 8 week functional training of through stabilizer subsystems on performance of taekwondo elite male athletes
Authors
Pouya Rabiei, Behnaz Ganji Namin, Mohamad Hosein Nasermeli
Abstract
Introduction: Few studies assessed the effect of functional training (FT) emphasized through stabilizer subsystems on athlete’s performance. Some authors have studies muscles as an isolated functional unit while others emphasized muscular subsystems and whole body movements.
Methodology: Twenty seven taekwondo male elite athlete participated (with mean age 24.4±4.9 years, weight 75.7±15.1 kg and height 181.4±7.8 cm) were divided into control (n=12) and experimental (n=15) groups. Participants in the experimental were recommended 8 weeks (FT) individualized exercise program in four stages. Stage 1 and 2 consist, exercises addressed inhibition with using roller foam and stretch of tight muscles. In stage 3, activation exercises of isolated weak muscles was enhanced and finally, stage 4 emphasized integrated action with focus on specific exercises of global stabilizer subsystems (Deep Longitudinal Posterior Oblique and Anterior Oblique, Lateral) (2). Participants in the control group received no specific intervention. Pre- and post-test scores were analyzed for each of the outcome measures within the both group using Y balance test (YBT) and tests assessment of speed (TAS) and movement time (TAMT) of Douliou up Chagy kick of both feet as the Performance tests.
Results: Eight weeks after training, when compared with the values of pre-test, all YBT, TAS and TAMT scores showed the significant results (p<0.05) in the experimental group than those in the control group.
Discussion: (FT) with stress muscle isolation and muscular self-depended slings (muscular subsystems) significantly increased balance in all three points, increased speed of kick and also decreased movement time of kick in both feet. In the end participants reported a positive experience of the program.
Keywords
Taekwondo, elite athletes, Functional training, muscular subsystems