راهبردها و پیامدهای توسعه دیپلماسی ورزشی در جمهوری اسلامی ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.714
کد مقاله : 3107-10THCONF
نویسندگان
1مدرس مدعو دانشگاه خوارزمی
2دانشگاه خوارزمی
3دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
4دانشیار دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: یکی از ظرفیت‌هایی که توانسته است جایگاه خود را در دستگاه دیپلماسی به خوبی تبیین کند ورزش است. به طوریکه امروز ادبیات دیپلماتیک ورزشی توانسته مرز‌ها را کم رنگ و راه‌های بیشتری را برای گفتگو باز ‌نماید، تا از این طریق افراد مختلف در کنار یکدیگر جمع گردند. به طوریکه دیپلماسی عمومی نوین در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است .
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات آمیخته است. جامعه پژوهش حاضر شامل مدیران عالی و اساتید هیات علمی در حوزه ورزش و دیپلماسی و جامعه شناسی بود. در بخش کیفی با 18 مصاحبه، مطالعه به اشباع نظری رسید و به روش گرندد تئوری، کدگذاری‌ باز، محوری و انتخابی یافته‌ها ارائه گردید. در بخش کمی 18 پرسشنامه تخصصی توسط صاحبنظران تکمیل و با استفاده از روش‌های تحلیل تاپسیس یافته ها ارائه گردید.
یافته ها: تحلیل مصاحبه های عمیق حاکی 10راهبرد در 3 دسته راهبرد برندسازی و اعتبار بخشی، تعاملگرایی با جهان و توانمند سازی ظرفیت‌ها و همچنین 10 پیامد در 3 دسته پیامدهای توسعه جامعه شناسی سیاسی، توسعه سیاست خارجی و توسعه ورزش بود. همچنین نتایج تحلیل تاپسیس نشان داد افزایش برند ملی ورزشی((Ci 0.80، کسب کرسی‌های بین المللی(Ci 0.79) و میزبانی رویداد‌های بین المللی (Ci 0.75)، مهترین راهبر‌ها و تقویت هویت ملی(Ci 0.89)، انسجام و همگرایی اجتماعی(Ci 0.80)، کاهش آسیب‌های اجتماعی(Ci 0.75)، و شکل دهی مثبت افکار عمومی ، (Ci 0.71) به ترتیب مهمترین پیامد‌های توسعه دیپلماسی ورزشی در ایران می باشند.
بحث و نتیجه گیری: عالی ترین سطح هویتی برای هر فرد بشری هویت ملی است. در این زمینه هیل (1996) اینگونه بیان می‌کند که ورزش ارزش بالقوه برای هویت‌سازی دارد چیزی که بسیاری از رهبران سیاسی و اجتماعی کاملا به آن آگاه بوده اند و برای دستیابی به اهداف خود از آن بهره برده‌اند. با توجه به یافته‌های پژوهش می توان بیان نمود که ورزش ‏ساز و کاری مفید و مؤثر برای نزدیک کردن خرده فرهنگ ‏ها در ایران است. پدیده‌ای که توسعه ایدئولوژی سیاست خارجی و توسعه بنیادی ورزش را به دنبال خواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Strategies and consequences of sports diplomacy development in I.R. Iran
Authors
Mohamadhasan Peymanfar, Alireza Elahi, Seyed Mohamadkazem Sajadpour, Mehrzad Hamidi
Abstract
Introduction: One of the capacities that could well explain its position in diplomatic, it is sport. As today's sports diplomatic rhetoric has faded borders and more ways to dialogue open, so that different people come together. Therefore governments turned to new public diplomacy.
Methodology: For this purpose mixed method was used. The study population included faculty members and top managers in the field of sports and diplomacy and sociology. In qualitative section with 18 interviews study was theoretical saturation and the Grounded Theory encoded using open, axial and selective findings were presented. In quantitative section 18 questionnaires completed by experts and using TOPSIS analysis findings were presented.
Results: Analysis of in-depth interviews that result 10 strategies and consequences in three categories. TOPSIS analysis results showed Increasing sport national brand (Ci 0.80), getting seats in sport international organization (Ci 0.79) and hosting international events (Ci 0.75), are the most important strategies and empower national identity (Ci 0.89), cohesion and social integration (Ci 0.80), reducing social pathologies (Ci 0.75), and positively shape public opinion, (Ci 0.71) As the most important consequences of the development of sports diplomacy in Iran.
Discussion: National identity is the highest level of identity for every human. In this context Hill (1996) states that the sport has potential value for identity is something that many political and social leaders have been keenly aware to achieve goals have benefited from it. According to the findings of the study it can be concluded that sport is effective mechanism for bringing subcultures in Iran. A phenomenon that will follow ideology Development of foreign policy and institutional development sport.
Keywords
Sports diplomacy, national identity, sport development, sport sociology