تأثیر تمرینات حضور ذهن بر هوش هیجانی بازیکنان والیبال دانشگاه سمنان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.716
کد مقاله : 3518-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
2عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
چکیده
مقدمه: یکی از مهارت‌های روانی که در سال‌های اخیر مورد توجه ورزشکاران و مربیان قرارگرفته، ذهن آگاهی است. تمرینات حضور ذهن (ذهن آگاهی) به‌عنوان روشی مؤثر در جهت ارتقاء عملکرد ورزشی از طریق بهبود تمرکز می‌باشد. ذهن آگاهی شامل آگاهی غیر قضاوتی و لحظه به لحظه تجربه حاضر است. بای شاپ و همکاران دو مؤلفه از مدل ذهن آگهی را در زمینه‌های بالینی معرفی کردند. اولین مؤلفه به خود تنظیمی توجه برمی‌گردد که دربرگیرنده توانایی برای کنترل کردن افکار جاری، هیجان‌ها و احساس‌ها، تغییر از یک تمرکز توجهی به موقعیت دیگر و بازداری فرایندهایی مانند نگرانی و نشخوار ذهنی است. دومین مؤلفه شامل پذیرش هرلحظه از تجربه شخص که توسط نگرش غیر قضاوتی کنجکاوی که اجازه می‌دهد که هر فکری، احساسی و هیجانی مطابق با همان حالت رخ دهد بدون اینکه توصیف یا بسط یابد. هم‌چنین در فرا تحلیل چسیا، کالاتی و سرتی به این موضوع اشاره شده است که پژوهش‌های اولیۀ مداخلات مبتنی بر حضور ذهن در حوزه علوم شناختی بهبود کارکردهای اجرایی، ارتقای ظرفیت حافظه کاری و توجه را در افراد نشان داده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تمرینات حضور ذهن بر هوش هیجانی بازیکنان والیبال انجام شد.
روش‌شناسی: روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و با گروه کنترل انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 48 نفر از بازیکنان والیبال دانشگاه سمنان می‌باشد که به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش مداخله تمرینات حضور ذهن را به مدت شش هفته و دو بار در هفته به مدت 30 دقیقه دریافت کردند. درحالی‌که گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند. قبل و بعد از اجرای این مداخله از پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش استفاده شد که روایی و پایایی آن تأییدشده است.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط نشان داد که هوش هیجانی در گروه آزمایش به‌طور معنا‌داری افزایش‌یافته است. این یافته‌ها بیانگر این است که تمرینات حضور ذهن روش مناسبی برای بالا بردن هوش هیجانی بازیکنان والیبال می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نقش تأثیرگذار حضور ذهن در حوزه‌های متنوع روان‌شناختی به نظر می‌رسد آموزش حضور ذهن به ورزشکاران می‌تواند نقش پایداری را در شناخت و هیجانات آنان ایفا کرده به طوری که بسیاری از متخصصان روانشناسی نیز به تأثیرات مثبت حضور ذهن در عملکرد ورزشکاران اشاره‌کرده‌اند. بنابراین با توجه به یافته‌های این پژوهش تمرینات حضور ذهن باعث بهبود مهارت‌های روانی بازیکنان والیبال ازجمله هوش هیجانی آن‌ها می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of mindfulness meditation training on emotional intelligence in Semnan university volleyball players
Authors
Zakiyeh Alinaghipoor, Behrooz Golmohamadi, Valiollah Kashani
Abstract
Introduction: Mindfulness is one of the mental skills that athlete and trainers paid attention to .recently mindfulness meditation training has become important strategies for promoting athletic performance done by improving concentration. Mindfulness practice (mindfulness) as an effective way to enhance athletic performance by improving its focus. Mindfulness involves non-judgmental awareness and experience of the present moment. Bishop and et al. introduced two model of mindfulness in the fields of clinical component. The first component refers to self-regulate attention, including the ability to control the current thoughts, feelings and emotions change from one focus to another location and retention processes such as worry and rumination. The second component involves accepting the person's experience moments of curiosity that allows non-judgmental attitude every thought, emotion and excitement in accordance with the same happens without describing or extended. Many researches pointed to the role of mindfulness-based clinical research training on mental health and well-being pointed attention regulation. The meta-analysis Chiesa, Calati and Serretti also to point out that initial research in cognitive science mindfulness-based interventions improve executive function, working memory and attention capacity in people have shown. The purpose of present study was to identify the effect of mindfulness meditation training on emotional intelligence in volleyball players.
Methodology: The procedure for this experimental study was conducted by pre-test and post-test with the control group. The statistical population of this research includes 48 members of the Semnan university volleyball players. Randomly selected and divided into two groups of experimental and control. The experimental group received mindfulness training Consist of a six week program which includes two 30 minutes section per week. While the control group did not do receive such program. Before and after this intervention both of the groups received pre-test and post-test. The emotional intelligence inventory in sport was used for this purpose. The validity and reliability of this inventory was confirmed.
Results: The data analysis was conducted by mix Enova showed that there is a significant increase in the total emotional intelligence in experimental group. Findings indicate that mindfulness meditation training program is the best way to increases emotional intelligence in the volleyball players.
Discussion: According to effectiveness role of mindfulness in variety field of psychology look training of mindfulness can have stability role in cognition and emotions that many psychological specialists noticed to positive mindfulness in athletics performance. Thus according to this findings mindfulness meditation training improves mental skills of volleyball players especially their emotional intelligence.
Keywords
Mindfulness training, Meditation, Emotional intelligence, Volleyball player