تأثیر و ماندگاری یک وهله خستگی درمانده ساز عضلات اندام تحتانی بر زمان رسیدن به پایداری در پرش فرود تک پای مردان بزرگسال هندبالیست لیگ برتر ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.717
کد مقاله : 3727-10THCONF
نویسندگان
1ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران
2دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی
3استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: با توجه به اینکه افزایش زمان رسیدن به پایداری می‌تواند منجر به آسیب شود. لذا اهمیت خستگی در موضوع آسیب و بررسی ارتباط آن با زمان رسیدن به پایداری می‌تواند نتایج مفیدی در بر داشته باشد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر و ماندگاری یک وهله فعالیت درمانده‌ساز عضلات اندام تحتانی در مفاصل (مچ‌پا، زانو و ران) بر زمان رسیدن به پایداری در حرکت پرش-فرود در هندبالیست‌های لیگ برتر ایران بود.
روش شناسی: 10آزمودنی هندبالیست لیگ برتر که در سال 1394 در لیگ حضور داشتند در این مطالعه شرکت کردند. در فاصله‌ی 70 سانتی‌متری نسبت به مرکز صفحه‌ی نیرو در حالت ایستاده و با دو پا از روی مانع 30 سانتی متری پرش کرده و با یک‌پا در مرکز صفحه‌ی نیرو فرود آمده و سعی کردند تا حد ممکن بدون حرکت باشد. برای پای فرود سه تکرار در نظر گرفته شد. داده‌های نیروهای عکس‌العمل زمین از لحظه‌ی تماس به مدت 20 ثانیه ثبت شد. خستگی عضلات مفاصل ران، زانو و مچ‌پا با فاصله ۲۴ ساعت برای هر مفصل با استفاده از دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک انجام شد. سپس آزمودنی‌ها روی صفحه نیرو مجددا حرکت پرش-فرود را بلافاصله و بعد از ۱۰ دقیقه از پروتکل خستگی انجام دادند. زمان رسیدن به پایداری در دو جهت قدامی-خلفی و داخلی خارجی محاسبه شد.
یافته ها: نتایج آماری نشان داد بعد از خستگیدر ناحیه مفصلمچ‌پا زمان رسیدن به پایداری در راستای قدامی- خلفی معنادار بود و بعد از خستگی،مقایسه‌ی زمان رسیدن به پایداری بین مفاصل (مچ‌پا، زانو و ران) نتایج معنی‌داری یافت نشد.
بحث و نتیجه گیری:به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که خستگی درمانده ساز عضلات اندام تحتانی مفاصل (مچ‌پا، زانو و ران) سبب افزایش زمان رسیدن به پایداری و افزایش نیروی وارده بر پا (به دلیل خستگی عضلات و کاهش فعالیت تعدیل کنندگی آنها) می‌شود ، لذا با طراحی و گنجاندن برنامه‌های استقامتی ویژه می‌توان زمان رسیدن به پایداری را در حرکات پرش-فرود به حداقل رساند، زیراعضلاتیکهدرمقابلخستگیمقاوم‌تر هستندتواناییحمایتاندام درمدت زمانطولانی رادارندکه این موضوع می‌تواند باعث حفظ عملکرد ورزشی در فعالیت‌های بلند مدت شود و میزان آسیب دیدگی را به حداقل برساند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect and durability of an exhausting lower extremity muscle fatigue on time to stabilization the single-leg jump landing in adult men handball players Iran super league
Authors
Naji Ghahramani, Mehdi Khaleghi Tazjie, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: Due to the increased time to stabilization potentially leads to injury. Given the obliquity damages resulted from fatigue, examining its relationship with time can provide useful insights. To study the effects of and exhaustive exercise on time to stabilization, changing the center of pressure-mass and ground reaction force in the jump-landing in Iran's Premier League Handball players.
Methodology: Ten male handball player attending Iran’s league (2015), participated in this study. Before starting the test, they were instructed jump-landing method and were required to stand around 70cm away from a center of force plate. They were also required to jump over a hurdle of 30 cm using both feet and landing on force plate so that to keep their stability in 20 seconds. Muscle fatigue of hip, knee and ankle joints was performed using isokinetic dynamometer. Then the participants asked to jump-landing on the force plate immediately and after 10 minutes of the fatigue protocols. Time to stabilization in mediolateral anterior-posterior direction were measured.
Results: The statistical results showed after exhausting ankle joint, in anterior-posterior direction time to stabilization significant findings. However, when comparing between the time to stabilization (Ankle, knee and hip) produced was not significant findings.
Discussion: In general, we can conclude that the lower limb muscle fatigue and exhaustion can increase the time to stabilization and the force on foot (due to muscle fatigue and reduced activity of regulators) and reduces their balance sports performances and may cause long-term damage to the structure. Therefore, the design and the inclusion of special endurance programs play an important role because the muscles that can handle long contractions are more resistant to fatigue and have ability to support their limbs in a long time. It can maintain long-term athletic performance activities.
Keywords
Local fatigue, time to stabilization, jump-landing