بررسی میزان تاثیر دولت الکترونیک بر عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.718
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شمال، آمل، ایران
3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: استقرار دولت الکترونیک باعث ایجاد تحول بسیار شگرفی در نحوه زندگی افراد، سازمان‌ها و دولتمردان کشورها می گردد. همواره در اکثر سازمانهای جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می باشند. دولت الکترونیک به طور روز افزونی به عنوان ابزاری مهم برای ارایه خدمات عمومی در بسیاری از بخش های دولتی در سراسر دنیا تبدیل شده است. این ابزار درواقع در ارایه بهتر و با کیفیت تر خدمات دولتی، کاهش کاغذبازی و گردش زمان بیهوده و رضایت بیشتر شهروندان کمک میکند. رشد گسترده و موفقیت تجارت الکترونیک در بخش دولتی به عنوان عاملی باعث شده تا بخش دولتی نیز وارد عرصه شود و از فناوری تحت وب در ارایه خدمات استفاده نماید.
روش شناسی: روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، 2پرسشنامه استاندارد، شامل پرسشنامه دولت الکترونیک(ویسنته، 2005) و پرسشنامه عملکرد سازمانی(سنفورد، 2009) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS بود.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد از میان مولفه های دولت الکترونیک(کیفیت طراحی خدمات، کیفیت طراحی وب سایت، کیفیت پشتیبانی فناوری، کیفیت پشتیبانی فناوری و ریسک عملکرد) بر عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران تأثیر مثبت دارد.
بحث و نتیجهگیری: نتایج تحقیق نشان داد که دولت الکترونیک بر عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران تاثیرگذار بوده و این تاثیر مثبت است که نتایج این تحقیق با نتایج یعقوبی و همکاران(1391)و سانتامرو و سیتر(2012)همسو می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت طراحی خدمات بر عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران تاثیرگذار بوده و این تاثیر مثبت است که نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات وانـگ ( 2009)، یعقوبی و همکاران(1391)همسو می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت پشتیبانی فناوری بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار بود.
استقرار دولت الکترونیک در هر کشوری به شرایط و عواملی بستگی دارد که مختص همان کشور است، اما مطالعات نشان می دهد که برای فراهم کردن بستر دولت الکترونیک تعدادی از عوامل از اولویت برخوردار هستند. پیاده سازی دولت الکترونیکی نه تنها یک کار فنی صرف نیست، بلکه از جنبههای گوناگونی همانند میزان پذیرش شهروندی، مطابقت فرهنگی و حتی کارکردهای بومی مورد انتظار متفاوت خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the impact of electronic government on organizational performance Youth and Sports Office staff in Mazandaran
Authors
Abdullah Moslehi, Azim Salahi Kojour, Fatemeh Moslehi, Marayam Moghaddas
Abstract
Introduction: The establishment of e-government would make a huge difference in the life of individuals, organizations and government are officials. In most organizations, managers and corporate leaders the world has always sought are to improve their organizations. E-government is increasingly important as a means to provide public services in many parts of governments has become around the world. In fact, these tools provide more and better quality public services, reduce paperwork burden and helps circulation time in vain and more satisfied citizens. Massive growth and success of electronic commerce in the public sector as a factor causing the public sector also entered the field of technology and use web services.
Methodology: The research method in this study was descriptive and correlational. The population using Morgan table and stratified random sampling, 181 samples were selected. Data were collected by two standard questionnaires, including e-government questionnaire (Vicente, 2005) and Organizational Performance Questionnaire (Sanford, 2009), respectively. Data analysis was performed using Pearson correlation and regression in SPSS software.
Results: The results showed that among the components of e-government (quality design services, website design quality, the quality of IT support, IT support quality and performance) on organizational performance, youth and sports departments, the province has a positive impact. The results showed that e-government organizational performance in athletic administration and youth affected province and the positive impact that results with the results of Yaghoubbi et al. (2012) and Santamrv and Citrate (2012) is consistent. The results showed that the quality of services on organizational performance in athletic administration and youth affected province and the positive impact that results with the results of Wang (2009), James and colleagues (1391) is consistent. The results showed that the quality of IT support was influential on organizational performance.
Discussion: The establishment of e-government in any country depends on the circumstances and factors specific to the country, but studies show that providing a platform for e-government a number of factors are paramount. Implement e-governance is not only a technical matter, but a different aspect of citizenship, such as compliance, compliance functions of local cultural and even expected to be different.
Keywords
E-government, Organizational Performance, Sport and Youth