تاثیر ریکاوری در آب سرد بر لاکتات خون پس از یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.719
کد مقاله : 2942-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: بازگشت به حالت اولیه بعد از ورزش یک فاکتور مهم در طول دوره‌های تکراری تمرین و مسابقه است. برای به حداکثر رساندن عملکرد ورزشی بایستی بین استرس ناشی از فعالیت و برگشت به حالت اولیه تعادل مناسبی برقرار شود. نشان داده شده که غوطه وری در آب سرد منجر به افزایش سرعت دفع لاکتات در خون می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ریکاوری در آب سرد 15 درجه بر سطوح لاکتات خون در کشتی‌گیران دانشگاهی بود.
روش شناسی: بدین منظور 14 کشتی‌گیر به طور داوطلب با محدوده سنی 2/74±23/1و وزنی 7/2±73/9 در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها بطور تصادفی به دو گروه ریکاوری در آب سرد ، ریکاوری غیرفعال تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز بروس بر روی تردمیل اجرا شد. لاکتات خون در فواصل قبل، بلافاصله بعد از تمرین و بعد از ریکاوری به مدت 2 دقیقه، توسط دستگاه لاکتومتر اندازه‌گیری شد. برای مقایسه درون گروهی مراحل مختلف از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و برای مقایسه بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس یکراهه با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 22 انجام گرفت.
یافته‌ها: لاکتات خون پس از اجرای فعالیت در هر دو گروه ریکاوری آب سرد (p=0.001) و غیر فعال بطور (p=0.001) معنی‌دار افزایش یافت. ریکاوری در آب سرد (p=0.018) و همچنین ریکاوری غیر فعال (p=0.033) منجر به کاهش لاکتات خون گردید. نتایج بین گروهی اختلاف معنی‌دار بین دو گروه را نشان داد (p=0.01).
بحـث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد در مقایسه با ریکاوری غیر فعال، ریکاوری در آب سرد سبب کاهش بیشتری در مقادیر لاکتات خون گردید. احتمالاً افزایش سرعت کاهش لاکتات بعد از ریکاوری در آب سرد بوسیله فشار هیدرواستاتیک خارج عضلانی و پاسخ عروقی همراه با فرو رفتن در آب سرد باشد. همچنین افزایش سرعت متابولیسم در آب سرد،احتمالاً از طریق شتاب دادن به میزان اکسیداسیون لاکتات، به بهبود حذف آن از خون کمک کند. نتایج این تحقیق با پژوهش فریرا و همکاران (2011) و گرین وود و همکاران (2008) و مورتون (2006) همسو بود. از نتایج این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ورزش‌های مانند کشتی که چند مسابقه در طول یک روز و با فواصل زمانی اندک انجام می‌شوند، ریکاوری در آب سرد برای بهبود عملکرد می‌تواند مفید باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of recovery in cold water on blood lactate after exhaustive exercise
Authors
24 24, mahmoud tabesh
Abstract
Introduction: Recovery after exercise is an important factor during the iterative training and competition. To maximize athletic performance and recovery activities must stress the proper balance be established. It is shown that immersion in cold water to speed up the utilization of lactate in the blood (1). The aim of this study was to investigate the effect of recovery in cold water 15 degrees on blood lactate levels in the wrestling academy.
Methodology: For this purpose, 14 wrestler’s volunteers aged between 23/1 ± 2/74 and weighs 73/9 ± 7/2 participated in this study. Subjects were randomly assigned to two groups of recovery in cold water, recovery was split off. The exercise protocol included an exhaustive exercise session was run on a treadmill. Blood lactate intervals before, immediately after training and after recovery for 2 minutes, was measured by Lactometer. For within group comparison analysis of variance with repeated measures for different phases of the comparisons between groups, ANOVA was performed using SPSS version 22.
Results: In both groups, blood lactate recovery after exercise in cold water (p=0.001) and non-active (p=0.001) increased significantly. Recovery in cold water (p=0.018) and passive recovery (p=0.033) leads to a reduction of serum lactate. The groups showed no significant differences between the two groups (p=0.01).
Discussion and Conclusion: The results showed that compared with passive recovery, the recovery in cold water, further lowering of serum lactate values. Possibly accelerating the reduction of lactate recovery after muscle and vascular response in cold water by the hydrostatic pressure outside with cold water dive (1). It also increases the metabolic rate in cold water, possibly by accelerating the oxidation rate of lactate removal from the blood to help improve (1). The results of this research proposal Ferreira et al. (2011) and Greenwood et al. (2008) and Morton (2006) was consistent (1,2,3 ).
Keywords
Recovery in cold water, exhaustive exercise, lactate