بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی اضافه بر تمرینات قدرتی و تعادلی بر تعادل و ترس از افتادن زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.72
نویسندگان
1دانشگاه اصفهان
2استاد،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده
مقدمه: استئوآرتریت زانو از جمله شایع ترین اختلالات عضلانی اسکلتی است که باعث تخریب مفصل و متعاقب آن نقص حس عمقی و کاهش تعادل و زمین خوردن می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر استئوآرتریت زانو بود.
روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون می باشد که تعداد 25 زن مبتلا به بیماری استئوآرتریت زانو به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه تجربی تقسیم شدند. بیماران به مدت 8 هفته ، هفته ای 3 جلسه به انجام تمرینات پرداختند. در ابتدا و انتهای تحقیق تعادل ایستا، تعادل پویا و ترس از افتادن بیماران، به ترتیب بوسیله ی آزمونهای OLST ، Y و پرسشنامه ی FES-I ارزیابی شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از آمار توصیفی، آزمون T وابسته و آزمون T مستقل تفاضل در سطح معنی داری 5 درصد استفاده شد.
یافته ها: در خصوص تعادل ایستا و پویا در تمرینات گروه 1 همچنین گروه تجربی 2 تفاوت معنی داری مشاهده شد. در مجموع بین گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0.05<P). در نمره ترس از افتادن در تمرینات گروه 1 همچنین گروه تجربی 2 تفاوت معنی داری یافت نشد. در مجموع بین گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0.05<P).
بحث و نتیجه گیری: از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که اضافه شدن تمرینات ثبات مرکزی به تمرینات قدرتی و تعادلی که تنها بر مفصل زانو تمرکز داشته است، میتواند بر بهبود تعادل و کاهش خطر افتادن بیماران مبتلا به استئوآرتریت موثر باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of core stability training in addition to strength training and balance on the balance and fear of falling in women with Knee Osteoarthritis
Authors
Parvin Zareii, Nader Rahnama
Abstract
Introduction: Knee Osteoarthritis is among the most prevalent musculoskeletal disorders which causes joint destruction and consequently, the proprioceptive deficits and the decrease of balance and falling. The aim of this study was to investigate the effects of Core-stability exercise on knee OA.
Methodology: The study is quasi-experimental pre-test and post-test , number of 25 women with Knee Osteoarthritis were selected using the purpose and convenience sampling method, then they were divided into two experimental group 1 and experimental group 2 . Patients did exercises for 8 weeks and 3 sessions per each week. At the beginning and end of the research, static balance, dynamic balance, and fear of falling of patients were tested by OLST, Y, and FES-I questionnaire. For analyzing statistical data, descriptive statistics, t-test, and independence t-test were used at the significance level 5%.
Results: regarding the static balance and dynamic balance in exercise of the experimental group 1and group 2 a significant difference was observed. Overall, a significant difference was not observed between groups (p<0.05). regarding the score of fear of falling in exercise of the experimental group 1and group 2 a significant difference was not observed. In general, no significant difference was observed between the two groups (p<0.05).
Discussion: from the findings of the research, it can be concluded that the addition of core-stability exercises to strengthening and balanced ones which focus only on knee joints can be effective on the improvement of balance and the reduction of the risk of falling for patients with Knee Osteoarthritis.
Keywords
Knee Osteoarthritis, core-stability, Knee, movement therapy, Balance