ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن های ورزشی چند منظوره شهر کرمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.720
کد مقاله : 3009-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو دانشگاه تهران
2مربی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان
چکیده
مقدمه: مطالعه حاضر به ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن های ورزشی چند منظوره شهر کرمان در سال 1394 پرداخته است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و بر حسب روش‌های پردازش داده‌ها توصیفی-پیمایشی به ‌شمار می‌رود که گردآوری داده‌ها آن به روش میدانی انجام گرفته‌است.
روش شناسی: برای این منظور از چک لیست ویژگی های سالن‌ها و چک لیست وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن ها شامل 122 سوال با طیف 5 گزینه ای لیکرت و مقیاس های ایمنی تاسیسات، ساخت و ساز و داخل زمین های ورزشی، مقیاس ایمنی جایگاه تماشاچیان و سکوها و پوشش کف سالن‌ها، مقیاس ایمنی تجهیزات و لوازم ورزشی و مقیاس وضعیت بهداشتی سالن ها استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 47 سالن ورزشی چند منظوره بود که از این بین 9 سالن بدلیل عدم همکاری از تحقیق حذف شدند با توجه به کوچک بودن حجم جامعه آماری سالن های ورزشی چند منظوره ، نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد یا به عبارت دیگر از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده گردید و لذا تمام 38 سالن چند منظوره ورزشی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند(N=n).
از روش‌های آمار توصیفی جهت طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد. از روشهای آماراستنباطی در جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. در این رابطه ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. روش مورد استفاده به دلیل نرمال نبودن داده‌ها ، آزمون‌های ناپارامتریک کای اسکور انتخاب گردید. لازم به ذکر است که کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفته است و برای رسم نمودارها از نرم افزارExcel نسخه 2010 استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که در مؤلفه ایمنی تأسیسات، ساخت و سازها سالن های چند منظوره ورزشی شهر کرمان در 68/2 درصد،در مولفه وضعیت جایگاه تماشاچیان، سکوها و پوشش‌ها 62/1 درصد، در مولفه سوم تجهیزات، لوازم، خطوط و حریم‌ها 17/79 درصدو در مولفه وضعیت بهداشتی 69/51 درصد از پاسخ ها وضعیت را متوسط، تاحدی مطلوب و مطلوب ارزیابی کرده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment of health and safety situation of multipurpose sports halls in Kerman City
Authors
Ali Sheikh Fakhradini, Mohammad Ali Sattarian, Mehdi Sheikh Fakhradini
Abstract
Introduction: This study aimed to assess the health and safety of multi-purpose sports hall in the KermanCity in 2014. This study is based on the purpose of application and data processing method based on descriptive - survey is that the method of data collection was carried out.
Methodology: For this purpose, the safety and health status characteristics questionnaire and hall questionnaire contained 122 questions with 5-point Likert scale was used. The population consisted of 47 multi-purpose sports hall which 9 were excluded from the study hall because of the lack of cooperation. Due to the small population size hall, multi-purpose sports, a sample is equal to the population selected or in other words by census sampling was used and therefore all 38 Hall multi-purpose sports as the sample were selected (N=n). Descriptive statistical methods for classification of raw scores, the design of the distribution and dispersion indices such as mean and standard deviation were calculated. Inferential methods were used to test the hypothesis. In this regard, first, to assess the normality of the distribution of the test Kolmogorov-Smirnov test was used. Due to the non-normal data, non-parametric chi-square test was used. The level of significance was determined P≤0.05. It should be noted that all statistical operations using SPSS software version 22 was to draw charts from Microsoft Excel version 2010 was used.
Results: The results showed that the in safety construction of multi-purpose sports hall component in Kerman 68.2 percent of average and higher status, in the seating, platforms and coating components 62.1 percent of situation above average, the third component of equipment, materials, lines and buffers components 79.17% of the respondents are of average and above and the component health status of the 69.51% of the average, have relatively favorable and desirable.
Keywords
health and safety conditions, multi-purpose halls, Kerman