مقایسه ی تفاوت پارامترهای تعادل ایستا در وزشکاران مرد و زن رشته تیراندازی (ماده ی تپانچه)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.721
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2آکادمی ملی المپیک
چکیده
مقدمه: تعادل یکی از شاخصه های اجرای موفقیت آمیز بسیاری از حرکات ورزشی می باشد. تعادل را می توان به دو دسته ی تعادل ایستا و تعادل پویا تقسیم نمود. تعادل ایستا ورزش هایی مانند تیر اندازی که در آنها ثبات و عدم لغزش اهمیت زیادی دارد، می تواند هدف مناسبی برای تحقیق باشد. تا کنون روش های بسیاری برای کمی سازی تعادل پیشنهاد شده است.
در بسیاری از این روش ها از حرکات مرکز فشار به عنوان معیاری برای بررسی تعادل شخص استفاده می گردد. پارامترهای بسیاری با توجه به حرکات مرکز فشار، معرفی شده اند. از جمله این پارامترها می توان به RMS وpath length اشاره کرد.
روش شناسی: به منظور اجرای تست، از دو گروه 12 نفره از زنان و مردان تیر انداز(ماده ی تپانچه) با سابقه ی تمرینی بالای یک سال، در آکادمی ملی المپیک ایران تست گرفته شد. به این منظور، افراد با کفش و لباس مخصوص بر روی دستگاه فورس پلیت کیستلر 9281 قرار گرفتند و پس از مشخص شدن وزنشان، با یک تپانچه به سوی هدفی که مقابل آن ها قرار داده شده بود، نشانه گرفتند و سپس شلیک کردند. ثبت اطلاعات به این صورت بود که ورزشکار بر روی فورس پلیت مستقر می شد و پس از تمرکز بر روی هدف، دست خود را روی ماشه قرار می داد و پس از مدتی شلیک می کرد. داده های فورس پلیت از لحظه ی قرار گرفتن انگشت بر روی ماشه، تا لحظه ی قبل از شلیک، ثبت شد. نمودارهایی که از خروجی فورس پلیت بدست آمد، شامل نمودار نیروی عمودی بر حسب زمان، و نمودارهای جابجایی های مرکز فشار در سطح اتکا بودند.
با توجه به نمودار نیروی عمودی بر حسب زمان، لحظاتی از حرکت که در برخی موارد پس از فشردن ماشه ثبت شده بود، حذف شد، که این مساله از طریق بررسی تغییرات ناگهانی نیروی عمودی در لحظات پایانی ثبت، انجام شد. در نهایت پس اعمال فیلتر حذف نویز، پارامترهای RMS وpath length برای دو گروه محاسبه شدند.
یافته ها: در نهایت پس از مقایسات آماری پارامترها، برای path lengthدر مردان(0.053±0.1786) و زنان (0.28±0.3126) اختلاف معناداری یافت نشد (p>0.05). برای Xrms در مردان (0.2±0.301) و زنان (0.017±0.0277) اختلاف معناداری یافت نشد (p>0.05). برای Yrms در مردان (0.1±0.173) و زنان (0.1±0.156) اختلاف معناداری یافت نشد (p>0.05)
بحث و نتیجه گیری: در نتیجه می توان گفت، میان پارامترهای انتخاب شده برای مقایسه تعادل، تفاوت معناداری میان گروه های آزمودنی مشاهده نشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A comparison between male and female shooter’s stability parameters difference (pistol shooting)
Authors
Hanif Porsandeh, Narges Pirmohammadi, Mahdi Cheraghi, Elham Shirzad
Abstract
Introduction: Stability is an important feature of being successful in many sport performances. Stability has been divided into static and dynamic stability. In the sports such shooting, staying without bobble is necessary and can be a challenging topic to discuss. There are many methods to put number on this feature and valuate it. In most of these methods, motions of the center of the pressure used for evaluating the stability. Many parameters has been introduced according to these motions, such as RMS and Path Length.
Methodology: To execute the test, two groups of men and women with the background of 1 year training at least, were tested at Iran Olympics national academy. Athletes used the special shoes and customs while standing on the force plate (kistler 9281) and after determining their weight, they leveled the pistol to the target and then shut. Data collecting has been done by this process: Athlete stays on the force plate, and after concentrating on target, puts higher finger on the trigger and then shoots. Force plates data recorded just after touching the trigger till the time exactly before pressing it. Graphs resulted from force plate, contain the force-time chart and X, Y displacements of COP with respect of time. According to force-time graph, those parts of motion that were recorded after pulling the trigger, had been recognized and deleted. Finally after filtering and such processes, RMS and Path Length were determined for two groups.
Results: After comparing the parameters, for Path Length in men (0.1786±0.053) and women (0.3126±0.28) showed no significant difference (p>0.05). For Xrms, in men (0.301±0.2) and women (0.0277±0.017), there was no significant differences (p>0.05), and for Yrms, in men (0.173±0.1) and women (0.156±0.1), results showed no significant differences (p>0.05).
Discussion: It can be concluded that, no significant difference was observed among selected parameters to compare stability.
Keywords
stability, shooting, pistol shooting