علوم ورزشی و تعلیم و تربیت از باستان تا به امروز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.722
کد مقاله : 2706-10THCONF
نویسندگان
مامور آموزشی در دانشگاه فرهنگیان
چکیده
توجه به ورزش و نیرومند سازی بدن در اسلام مد نظر قرارگرفته، حتی در آموزه های دینی توصیه هایی نسبت به آن صورت گرفته است. لذا حفظ بدن از جمله واجبات شمرده شده تا روح سالم در بدن سالم آرام و قرار گیرد. در آموزه های دینی ما، علی(ع) به کمیل بن زیاد نخعی یادآوری می کند تا از خدا بخواهد "قو علی خدمتک جوارحی" پروردگار بدن او را برای خدمت به خلق خدا وعبادت قوی گرداند . براین اساس است که در بررسی تاریخ ایران بعد از اسلام توصیه دین به ورزش تاکید شده و آموزش اسب سواری و تیراندازی و شنا، جزء وظایف تربیتی والدین نسبت به فرزندانشان قرارگرفته است. با تاسی بر این آموزه ها، در جامعه تاریخی ایران اسلامی قشری بنام عیاران بوجود آمد تا جوانمردی و مروت را پیشه خود ساخته و پوریای ولی ها در آن جامعه پیدا شوند که با قوی ساختن بدن خود به مستمندان و نیازمندان کمک کنند. هم اکنون در جامعه اسلامی ما با پیدایی رشته های مختلف ورزشی و گرایش های گوناگون و گسترش شاخه های ورزش در کشور صورت گرفته و پرداختن به این امر مهم در دستور کار نظام تربیتی ما قرار دارد و با تاسیس وزارت ورزش و جوانان توجه و وسعت بیشتری یافته است. امید است جهشی در بعد پرورشی و تربیتی نوجوانان و جوانان صورت گیرد و ورزش از حالت رقابتی خارج شده و به جایگاه اصلی خود که قدرتمند ساختن جسم و روح و فتوت و جوانمردی است راه یابد.
در این پژوهش از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده و نتایج حاصل از آن به تاثیر تربیتی علوم ورزشی کمک خواهد کرد تا این علم از بعد رقابتی به ویژه در شاخه های خاصی در جامعه کاسته شود و بعد تربیتی آن بیشتر آشکار شود تا سایر ورزش های سودمند در جامعه مد نظر مردم و مسئولین واقع گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Sports sciences and education from ancient times up to now
Authors
Sakineh Zakeri
Abstract
The role of sport in the education, from the old times, has been in the spotlight of human beings society. This fact indicates the interaction effect of human beings' soul and body which reminds us of this religious motto: "a sound mind in a sound body". Thus, intellectuals and scholars have paid close attentions to the mentioned maxim and have done lots of research about it the effect of soul and body on each other has been considered by the educationalists. The training of children in the areas of horse riding, telling the truth and shooting has been one of the principles in the Iranian ancient history. In the Iranian Post Islamic, the Islamic religion and its teachings has asked and recommended to the parents to teach swimming, horse riding and shooting to their children. Imam Ali, who God' peace be upon him, told to one of his followers, named Komeil Abn Ziad Nakhaie, "that makes his body strong enough in order to serve Gods' orders". This kind of education has been considered and counted as the parents and educational officials' responsibilities. According to such teachings, in the Iranian history we can witness a knighthood class that were very physically strong and they have devoted themselves to the poor people of the society. These knighthood men were called "Ayaaran". Some of them are well- known in the Iranian history, like "Pooriaeyh-vali". In the present time, the establishment of Ministry of Sport and the Youths is told to spread and develop all kinds of sports for the youths.
The methodology of this research has been library survey and documentary studies. The result indicated that the competitive perspective of sports should be less considered, but the education perspective of sport should be bold faced.
Keywords
Horse-riding, shooting, swimming, education, Ministry of sport and youth