تاثیر تمرین اینتروال هوازی و مکمل سازی با نانوذرات سلنیوم بر پاسخ‌های سیستم ایمنی در موش‌های سرطانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.723
کد مقاله : 2830-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
مقدمه: یکی از مکانیسم های پیشنهادی برای اثرات حمایتی فعالیت های ورزشی هوازی در مورد سرطان که به صورت کامل نیز بررسی نشده است پاسخ‌های سیستم ایمنی به تمرینات ورزشی است. در این مطالعه ما این فرضیه را که تمرینات ورزشی هوازی و نانوذرات سلنیوم می توانند تنظیم کننده تولید سایتوکاین های Th1/Th2 را در موش‌های با سرطان پستان مدل 4T1 را بررسی کردیم.
روش شناسی: حیوانات به گروه های کنترل تومور (CT)، کنترل سالم (C)، تمرین تومور (ET)، تمرین سالم (E)، نانوذره سلنیوم تومور (SeT)، نانوذره سلنیوم سالم (Se)، نانوذره سلنیوم تومور تمرین (SeET) و نانوذره سلنیوم سالم تمرین (SeE) تقسیم شدند. نانوذره سلینوم و تمرین اینتروال هوازی به مدت 12 هفته اجرا شد. برای اندازه گیری ترشح سایتوکاین ها، سلول های طحال کشت داده شد و سایتوکاین های INF-γ و IL-4 به منظور پاسخ های ایمونولوژیکی Th1 و Th2 اندازه گیری شدند.
یافته ها: موش های توموری کاهش مشخص در سطوح INF-γ را نشان دادند. اما تمرین اینتروال هوازی و نانوذرات سلنیوم به صورت مشخص باعث افزایش سطوح INF-γ به عنوان شاخص فعال سازی Th1 در موش‌های توموری شد (P<0.05). همچنین غلظت IL-4 به عنوان شاخص فعال سازی سلول های Th2 در موش های توموری افزایش یافته است. تمرین و نانوذرات سلینوم به صورت مشخص باعث کاهش غلظت IL-4 شده اند (P<0.05).
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که تمرین اینتروال هوازی به همراه نانوذرات سلنیوم می تواند باعث افزایش سایتوکاین های تولید شده از Th1 و مهار سلول های Th2 شود. اختلال در عملکرد سیستم ایمنی در بیماران سرطانی در مراحل پیشرفته سرطان با کاهش فعالیت لنفوسیت های T و سلول های کشنده طبیعی همراه است به نظر می رسد بهبود عملکرد سیستم ایمنی هدف اصلی درمان سرطان است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of aerobic interval training and Se NAs supplementation on immune reponses in cancer mice
Authors
Mahdieh Molanouri, Sara Soudi, Soodabeh Chekavak
Abstract
Introduction: One of proposed mechanism for the protective effect of aerobic exercise related to cancer risk and outcomes, but has not been examined definitively, is the immune response to exercise training. In this study, we tested the hypothesis that selenium nanoparticles (Se NPs) and aerobic interval training modulate Th1/Th2 cytokines production in mice with 4T1 breast cancer.
Methodology: Animal distributed to the following groups: tumor-bearing control (CT); control normal (C); tumor-bearing trained (ET); normal trained (E), tumor-bearing selenium nanoparticles (SeT); normal selenium nanoparticles (Se); tumor-bearing selenium nanoparticles plus training (SeET); normal nanoparticles plus training (SeE). Se NP supplementation and aerobic interval training performed twelve weeks. To measure cytokine secretion, splenocytes were cultured and collected supernatant were screened for the presence of IFN-γ and IL-4 to determine the phenotype (Th1 and Th2) of the immune responses.
Results: Tumor-bearing mice showed significant decrease in INF-γ levels. But aerobic interval training and Se NAs significantly increased INF-γ as index of Th1 cells in tumor-bearing mice (P<0.05). Also, IL-4 concentration as index of Th2 cell activation increased in tumor-bearing mice. Exercise training and Se NAs significantly decreased IL-4 concentration (P<0.05).
Discussion: These results proposed that aerobic interval training and Se NAs combination could boost the Th1 cytokine profile and inhibit Th2. Impairments in immune function of patients with advanced cancer have been shown to be related to decreases in the activity of T-lymphocyte and natural killer cells and improving of immune function is a main objective of cancer treatment.
Keywords
Breast cancer, Immune system, Aerobic interval training