اثرمداخله دارویی و تمرین ایروبیک بر کیفیت زندگی زنان با دیابت نوع 2
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.724
کد مقاله : 3085-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ازاد سقز، گروه تربیت بدنی
2دانشگاه ازاد سقز
چکیده
مقدمه: دیابت نوع 2 شیرین یک اختلال متابولیکی جدی است. در سرتاسر جهان شیوع دیابت نوع 2 خیلی بالاست و افزایش می‌یابد. اهداف عمده درمانی دیابتی‌های نوع 2 حفظ خوب کنترل متابولیک، پیشگیری از عوارض و بهبود سلامت روانی و کیفیت زندگی است. تمرین می‌تواند کنترل گلیسمیک، کل سلامت و کیفیت زندگی را بهبود ببخشد. ورزش ایروبیک ورزشی با نشاط، کم هزینه و ایمن است. از آنجایی که استفاده از داروهای مختلف، همواره با عوارض جانبی همراه است امروزه در نظام پزشکی جهانی تلاش‌ها بیشتر در جهت پیشگیری و درمان بیماری‌ها بدون استفاده از دارو می‌باشد، شرکت نمودن در یک برنامه منظم و مدون ورزشی می‌تواند سهم عمده‌ای در کاهش عوارض دیابتیک، بهبود سلامت روانی و هم چنین کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.
روش شناسی: 52 نفر از بیماران دیابتی شهر سردشت به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: 12 نفر در گروه اول: تمرین ایروبیک و مصرف کامل دارو، 12 نفر در گروه دوم: تمرین ایروبیک و مصرف نصف دارو، 14 نفر در گروه سوم: گروه مصرف کامل دارو بدون تمرین ایروبیک و 14 نفر در گروه چهارم: گروه مصرف نصف دارو بدون تمرین ایروبیک.. داروی مصرفی بیماران گلی بن کلامید 5 میلی گرم و متفورمین 500 میلی گرم بوده است. شدت. پیش از شروع تمرین و پس از اتمام تمرین اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه sf-36 گردآوری گردید.. در تحلیل نتایج از آزمون‌های تی تست استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که تمرین ایروبیک بر کاهش درد، بهبود خواب، درد های جسمانی، کاهش استرس و اضطراب و همچنین بر سلامت عمومی اثرگذار بوده است.
بحث و نتیجه گیری: تمرین باعث کاهش درد بیماران، بهبود خواب، بهبود دردهای جسمانی، کاهش استرس و اضطراب و هم چنین باعث بهبود سلامت عمومی‌شان شد و در صورتی که بیماران بدون افزایش سطح فعالیت بدنی داروی مصزفی‌شان را کاهش دهند کیفیت زندگی آنها کاهش بیشتری خواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of pharmaceutical intervention and aerobic exercise on quality of life of women with type 2 diabetes
Authors
Babak Saeedi, Soma Piraste, Mehri Modiri
Abstract
Introduction: Type 2 diabetes is a serious metabolic disorder. In type 2 diabetes is very high and increases over the world. Diabetic maintain good metabolic control of type 2 major goal of treatment, prevention of complications and improving mental health and quality of life. Glycemic control can practice, improve the health and quality of life Sport Aerobic exercise joyful, low-cost and safe. Since the use of various drugs, have side effects associated with today's medical system in the world the efforts to prevent and treat diseases without the use of medication shown, participate in a regular and continuous exercise program My be a major contribution in reducing diabetic complications, improve mental health and the quality of life of patients.
Methodology: Sardasht 52 diabetic patients were randomly divided into 4 groups: 12 patients in the first group: aerobics and taking the drug, 12 patients in the second group consumed half an aerobic exercise and medication, 14 patients in the third group: Group Consumer the drug without aerobic exercise and 14 patients in group IV: group taking half the medication without aerobic exercise. the patient drug glibenclamide 5 mg and metformin 500 mg, respectively. Intensity. Before practice and after practice required information was collected through questionnaires sf-36. In analyzing the results of the tests t-test was used..
Results: The results showed that aerobic exercise on pain relief, improved sleep, physical pain, reduce stress and anxiety as well as the affected public health
Discussion: Exercise decreased pain, improved sleep, improved physical pain, reduced stress and anxiety and also improved public health and if the patients without increasing the physical activity, reduce their drug level, their quality of life will be decreased further.
Keywords
Safety indicators, standards, Hall Sport. Asrmdakhlh pharmaceutical, aerobic exercise, quality of life, diabetes type 2. References: