یک دوره آموزش بسکتبال بر تواتر تنفسی پسران نوجوان 12 تا 14 سال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.725
نویسندگان
1دانشگاه ازاد سقز، گروه تربیت بدنی
2دانشگاه ازاد سقز
چکیده
مقدمه: استقامت قلبی-تنفسی، یکی از عوامل مهم آمادگی جسمانی به شمار می رود که با تمرینات هوازی توسعه می یابد. با هموگلوبین بالاتر برای دستیابی به آمادگی هوازی علاوه بر داشتن قلبی قوی، باید شش ها با ظرفیت بیشتر و سلول های خونی با هموگلوبین بالاتر برای انتقال اکسیژن به عضلات داشته باشیم. فعالیت فیزیکی مستمر می تواند عملکرد سیستم تنفسی را بهبود بخشد. از طرف دیگر فعالیت های فیزیکی به عنوان یک عامل ایجاد کننده برونکواسپاسم مطرح می باشد به طوری که درصد قابل توجهی از ورزشکاران بدون این که هیچ سابقه ای از آسم داشته باشند در حین فعالیت ورزشی و یا پس از آن دچار برنکواسپاسم می شوند.
روش شناسی: روش تحقیق نیمه تجربی بوده که بر روی 20 نفر نوجوان پسر 12 تا 14 سال (با انتخاب تصادفی) انجام گرفت. ابتدا یک نوبت قبل از شروع تمرینات تست تنفسی به وسیله اسپیرومتر انجام گرفت و پس از پایان هشت هفته تمرینات بسکتبال مرحله دوم تست تنفسی انجام گرفت. ابزارهای اندازه گیری شامل دستگاه اسپیرومتر پرتابل ساخت کشور ایتالیا، تمرینات بسکتبال، پرسشنامه پزشکی، رضایت کتبی، ترازو . متر نواری بود. برای تجزیه و تحلیل امارری از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای آزمون طبیعی بودن توزیع متغیرها و از آزمون t مستقل برای مقایسه پیش آزمون دو گروه و مقایسه اختلاف پیش آزمون و پس آزمون دو گروه استفاده گردید که با نرم افزار spssگرفت.
یافته ها: با توجه به نتایج آزمون t مستقل بین میانگین‌های اختلاف پیش آزمون و پس آزمون دو گروه تمرین و کنترلمشخص می‌شود که فرض تحقیق رد شده و بنابراین یک دوره آموزش بسکتبال بر تواتر تنفسی پسران نوجوان 12 تا 14 ساله تأثیر دارد.
بحث و نتیجه گیری: در واقع با این نتیجه مشخص گردید که احتمالاً تواتر تنفسی دانش آموزان (تعداد عمل دم و بازدم در هردقیقه) تحت تاًثیر عوامل مختلفی قرار دارد، که به گواه نتایج این تحقیق یکی از این عوامل تمرینات ورزشی می باشد که برای یک دوره معین بایستی دنبال شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of a basketball training program on respiratory frequency teenage boys aged 12 to 14 years
Authors
Babak Saeedi, Soma Piraste, Mehri Modiri
Abstract
Introduction: Endurance and cardio-respiratory fitness is an important factor that is developed with aerobic exercise. To achieve a high level of aerobic fitness in addition to having a strong heart, to the lungs with greater capacity and higher blood cells with hemoglobin to transport oxygen to our muscles. Regular physical activity can improve the function of the respiratory system. On the other hand physical activity as a cause bronchospasm is raised so that a significant percentage of athletes with no history of asthma during exercise or after they are experiencing.
Methodology: For this purpose a semi-experimental method on 20 adolescents aged 12 to 14 years (random selection) was conducted. First, a time before I started practicing breath test was carried out by the spirometer and after eight weeks of training, basketball second breath test was carried out. Measurement tools included a portable spirometer machine made in Italy, basketball, medical questionnaire, consent, Libra.
Results: According to the results of independent t-test between the mean of the difference between pre-test and post-test two control and trained groups specifies that the research hypothesis is rejected and therefore a training course basketball on the frequency of respiratory teenage boys aged 12 to 14 has an effect.
Discussion: In fact, the result showed that students may have respiratory frequency is influenced by several factors, Which according to the results of this exercise are factors that must be followed for a given period.
Keywords
Respiratory frequency, basketball, teens