اثر تمرین اینتروال شدید (HIIT) درشرایط هیپوکسی بر IL-6، IL-15 سرم پسران نوجوان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.726
کد مقاله : 3044-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
2استاد فیزیولوژی ورزشی,دانشگاه تربیت مدرس,تهران,ایران
3رئیس پژوهشکده دانشگاه ازاد تهران مرکز
چکیده
مقدمه: جهت رسیدن به آمادگی قلبی عروقی مطلوب، روش های تمرینی مختلفی ارائه شده است که تمرینات اینتروال یکی از انواع آن است. تمرین های تناوبی اینتروال در ورزشکاران سطح قهرمانی باعث بازسازی سطح منابع می شود 1. شایان ذکر است کهvo2max و عملکرد استقامتی دو فاکتور مهم و اساسی برای ارتفاعات بالا تر از 1600متر محسوب می شوند 2. همان طور که می دانیم در ارتفاعات به دلیل کم شدن اکسیژن دمی پدیده هیپوکسی ایجاد شده که سیستم ایمنی بدن انسان را تحت تاثیر خود قرار میدهد3.
روش شناسی: در این پژوهش 24 دانش آموز 16-17 ساله پسر در سه گروه HIIT، هیپوکسی،نورمکسی و کنترل قرار گرفتند به مدت 2 هفته برنامه HIIT روی آن ها اجرا شد.شدت تمرین دانش آموزان در هفته اول 85%،ضربان قلب بیشیه و شامل 8 وهله دویدن 1 دقیقه ای و 2 دقیقه استراحت بود.هفته دوم 8 وهله دویدن با فاصله استراحت 1 دقیقه ای تغییر کردو شدت تمرین 90% ضربان قلب بیشینه بود. 48 قبل و بعد از اجرای پروتکل ،از خون افراد، نمونه گیری صورت گرفت و سپس به روش الایزا اندازه گیری شد.
نتایج: نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که شاخص توده بدن و درصد چربی نسبت به پیش آزمون در گروه تناوبی هایپوکسی کاهش معنی دار و حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش معنی دار داشته و در گروه تناوبی بدون تغییر بوده است. همچنین نشان داده شد که اینترلوکین 6 در هر دو گروه فعال تحقیق کاهش معنی دار و اینترلوکین 15 نیز فقط در گروه تناوبی هایپوکسی افزایش معنی دار داشته است.
بحث و نتیجه گیری: . در دهه های اخیر، پیشرفت های علمی و تحقیقاتی رابطه تنگاتنگ فعالیت های ورزشی را با شرایط محیطی بیش از پیش مشخص کرده اند .یافته های پژوهش حاضر نشان داد که دو هفته تمرین HIIT در شرایط هیپوکسی باعث افزایش معنی دار ی مقادیر ترکیب بدنی، vo2max و اینترلوکین 15شده و کاهش معنی داری در اینتر لوکین 6 خواهد شد لذا مربیان جهت ارتقای سطوح آمادگی جسمانی ورزشکاران از تمرینات HIIT که به راحتی میتوان از ماسک های تنفسی شرایط ارتفاع را شبیه سازی نموده و در برنامه تمرینی خود استفاده نمایند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of high intense interval training (HIIT) in hypoxia condition on teenage boys’ IL-6 and IL-15 serum
Authors
Mahnaz Zarabadipour, Hamid Aghaalinejad, Mohamad Ali Azarbayjani
Abstract
Introduction: There are many different exercise methods have been developed to reach desired cardiovascular fitness, and one of them is interval training. The goal is, increasing aerobic fitness. In this case, alternative interval training in professional athletes causes to restore sources level(1). It is quoted worthy those two important factors for heights over 1600 meters are vo2 max and endurance performance(2). Due to lack of caudate oxygen in heights, hypoxia is made in which the immune system is affected by that(3).
Methodology: 24 students, 16-17 year old boys, in three HIIT groups, were put in hypoxia, normoxia and control conditions. The HIIT program was carried out for two weeks. Training sessions intensity was 85% maximum heart beats, included 8 one-minute running intervals, and two minutes rest between the intervals in first week. In week two, the same 8 running intervals were performed, with one minute rest between the intervals and the training sessions’ intensity was 90%. Blood sampling were made 48 hours before and after performing the training protocol, and measured by Alyssa method after that.
Results: Current study findings demonstrated that there was significant reduction in body mass index and fat percentage and significant increase in oxygen consumption in alternative hypoxia group. Also it showed that there was significant reduction in both active groups and just there was significant increase in inter leukin15 in hypoxia group.
Conclusion: Current study findings demonstrated that two weeks HIIT training in hypoxia condition caused significant enhancement in body composition amounts of vo2max and inter leukin15, and significant reduction in inter leukin6. So coaches and trainers can easily use respiratory masks which simulate height conditions in their training programs, to improve athletes’ fitness level.
Keywords
High Intense Interval Training, HIIT, hypoxia, Immune system, Inter leukin15, Inter leukin6