تاثیر 8 هفته تمرینات تعدیل شده ی پیلاتس بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به پارکینسون 50 تا 75 ساله
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.727
نویسندگان
1دانشگاه ازاد اسلام اباد غرب
2دانشگاه الزهرا تهران
چکیده
مقدمه: ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﯾﮑﯽ از ﺷـﺎﯾﻊﺗـﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریهای اﺧـﺘﻼل در ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی که ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪی ﺣﺮﮐﺎت، ﻟﺮزش، ﺑـﯽ ﺛﺒـﺎﺗﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻗﺎﻣـﺖ، ﮐﺎهش ﺗﻌﺎدل و اﺧـﺘﻼﻻت ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻋﺼـﺎب ﺧﻮدﮐـﺎر ﻣـﯽﺷـﻮد. بیماری پارکینسون در دوران سالمندی رخ می دهد و از علل شایع ناتوانی در این دوران می باشد. پیلاتس بعنوان یک روش درمانی مناسب برای سالخوردگانی است که می خواهند دوباره فعال و مستقل باشند. از این رو محقق تصمیم دارد تاثیر تمرینات تعدیل شده ی پیلاتس را بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به پارکینسون بسنجد.
روش شناسی:. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل و گروه تجربی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را زنان مبتلا به پارکینسون بین 50 تا 75 سال تشکیل دادند و نمونه آماری این تحقیق تعداد 16 نفر بودند، که به دو گروه 8 نفری کنترل و تجربی تقسیم شدند. به مدت 8هفته، هر هفته 3 جلسه یک ساعته گروه تجربی به تمرینات منتخب پیلاتس پرداختند. پروتکل تمرینی: شامل 10 تمرین کششی و تعادلی و قدرتی منتخب پیلاتس می باشد. که تجزیه وتحلیل آماری این پژوهش با نرم افزار spss انجام گرفت
نتایج: نتایج بدست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داده که 8 هفته تمرینات پیلاتس بر کیفیت زندگی، بعد جسمانی و روانی کیفیت زندگی تاثیر گذار بوده است.
بحث و نتیجه گیری: بهبود ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﯽ ﺗﻮان به اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ ورزش ﻧﺴﺒﺖ داد. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﻮله ای ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ و دارای اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ، اﺟﻨﻤﺎﻋﯽ و ذهنی اﺳﺖ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ اﺳﺖ که اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮ ﺗﻨﻔﺲ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی، آرام ﺳﺎزی، ﻗﺪرت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دارد و به ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ذهنی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ به ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ که ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﭘﯿﻼﺗﺲ ﺑﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮﺛﺮ می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Adjusted for the effect of 8 weeks of training Pilates on the quality of life for women with Parkinson disease 50 to 75 years old
Authors
Maryam Armandtajar, Shahla Fouladi, Laila Asadpor
Abstract
Introduction: Parkinson disease is one of the most common diseases of the central nervous system disorder that causes slow movements, tremor, postural instability, loss of balance and the automatic nervous system disorders. Parkinson's disease occurs in old age and is a common cause of disability in the period. Pilates as a treatment method for independent seniors who want to reactivate and the researcher plans to mitigate the effects of exercise on quality of life in women with Parkinson's Pilates measure.
Methodology: This study is quasi-experimental control group and the experimental group. For 8 weeks, 3 sessions per week one-hour experimental group performed Pilates exercise. The training protocol consists of 10 exercises of Pilates is stretching and balance and strength. The statistical analysis was performed with software spss.
Results: The results of data analysis showed that 8 weeks pilates training on quality of life, the physical and mental quality of life has been affected.
Discussion & Conclusion: Improve the quality of life of patients can be attributed to the beneficial effects of exercise. Quality of life is a multidimensional issue and has physical, psychological, social and mental. Pilates method of exercise is that the beneficial effects on breathing, flexibility, relaxation, strength and endurance to improve physical and mental health and well designed so it seems that Pilates is effective on patients' quality of life.
Keywords
pilates, quality of life, Parkinson