نقش شایستگی فناوری اطلاعات بر توانایی کسب، انتقال و استفاده از دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.728
کد مقاله : 3075-10THCONF
نویسندگان
1مدیر تربیت بدنی دانشگاه
2کارشناس دانشگاه صنعنتی ارومیه
چکیده
مقدمه: مدیریت دانش از سرمایه های نهان سازمان ها و مؤسسه ها به شمار می رود و فرایندهایی چون خلق، کسب، ذخیره سازی، انتشار، تسهیم و به کارگیری دانش را شامل می شود که در این پژوهش تنها به فرایندهای کسب، انتقال و استفاده از دانش پرداخته می شوداگر ادارات ورزشی سعی در رسیدن به اهداف عالی سازمانی دارد، باید شایستگی فناوری اطلاعات را که پیش نیاز کسب، انتقال و استفاده از دانش است، در کانون توجه قرار دهد. بنابراین هدف این تحقیق نقش شایستگی فناوری اطلاعات بر توانایی کسب، انتقال و استفاده از دانش در اداره کل ورزش استان آذربایجان غربی است.
روش شناسی: پژوهش حاضر با توجه به هدف از دستة پژوهش های کاربردی به شمار می رود و از نظر روش، به صورت همبستگی اجرا می شود. جامعة آماری آن را تمام کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 89 شکل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی غیر هدفمند تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برا یگرداوری داده های تحقیق از پرسشنامه پرز و لوپز و آلرج( 2012) استفاده شد در مجموع این پرسشنامه 22 سؤال را دربرمی گیرد که تمام سؤال ها بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد روایی مورد تایید و پایایی ان 0.79 به دست امد برای تجزیه و تحلیل داه های تحقیق از روش معادلات ساختاری استفاده شد.
نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد دانش فناوری اطلاعات، عملیات فناوری اطلاعات، زیرساخت فناوری اطلاعات بر کسب دانش انتقال دانش و استفاده از دانش تاثیر مستقیم دارد. بین متغیرهای تحقیق ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد
بحث و نتیجه گیری: نظر می رسد در اداره کل ورزش و جوانان که استفاده از دانش حلقة نهایی و تکمیلی فرایند مدیریت دانش محسوب می شود، فرهنگ سازی در ایجاد آگاهی نسبت به اهمیت و حساسیت موضوع زمینه سازی نشده است. با توجه به تجزیه وتحلیل داده ها، اداره کل ورزش و جوانان برای غنی سازی استفاده از دانش باید آن را تسخیر و کدگذاری کند و آن را به شکل ساختاریافته درآورد و از این طریق آن را دوباره به کار گیرد. این مرحله از مدیریت دانش، مرحلة عالی و تکاملی است و شاید مهم ترین مرحله محسوب شود. همچنین از آنجا که موفقیت فرایندهای دانش به همکاری و مشارکت اعضا وابسته است؛ اداره کل ورزش و جوانان باید مهارت کار گروهی و جمعی را در کانون توجه قرار دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
The role of IT competence in the ability to acquire, transfer and application of knowledge in the general directorate of sports and youth in Western Azerbaijan province
Authors
Esmaeel kiomarsi, golaleh rasol azar
Abstract
Introduction: Knowledge management is considered as the hidden capital of organizations and institutions. It includes processes such as creating, acquiring, storing, transferring, sharing and applying knowledge that the process of acquiring, transferring and knowledge applying will be discussed in this paper Therefore, the aim of this study way to study The role of IT competence in the ability to acquire, transfer and application of knowledge in the general directorate of sports and youth in Western Azerbaijan province.
Methodology: This study is applied in term of the purpose and correlative in terms of method. The statistical population was all employees of the general directorate of sports and youth including 89 persons that all of them were selected using whole sampling method. To collect the data, the questionnaire of Lrj Perez and Lopez (2012) was used that it was consisting a total of 22 items that all the questions were based on 5 points Likert scale from very low to very high. The validity was approved and 0.79 was achieved for the reliability. Structural equation modeling was used to data analysis.
Results: The findings showed that IT knowledge, IT operations and IT infrastructure have a direct impact on knowledge acquisition, knowledge transfer and knowledge application. There is a significant positive relationship between the research variables.
Discussion: It seems that the General Directorate of Youth and Sport hasn’t prepared some requirements such as culture making in creating awareness toward the importance and sensitivity of the issue yet even though the knowledge application is the final and completing loop of the process of knowledge management. According to the data analysis, the Directorate General of Youth and Sports must conquer and encrypt knowledge to enrich the knowledge application and structure it to reapply. This stage of knowledge management is the excellent and evolutionist stage and maybe will be considered as the most important step. Since the success of knowledge processes depends on the cooperation and participation of the members; therefore, Directorate General of Youth and Sports should focus on the skills of team and collective works
Keywords
knowledge, information technology, knowledge acquiring, knowledge transferring, knowledge applying