تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی با شدت کم بر سطوح سرمی هورمون VIP وET-1 زنان مسن غیرورزشکار سالم و مبتلا به بیماری شریان‌های کرونری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
چکیده
مقدمه: هورمونVIP ، یک گشاد‌کننده عروق ریوی و سیستمی قوی است. بیشترین غلظت VIP در رشته‌های عصبی معده‌ای- روده‌ای، قلب و مغز وجود دارد. گیرنده‌های VIP در قلب و عروق خونی و هم‌چنین بسیاری از بافت‌های دیگر وجود دارد. از طرف دیگر، اندوتلین-1، پپتیدی است که به وسیله سلول‌های اندوتلیال تولید می‌شود و تأثیر انقباضی قوی بر سلول‌های اندوتلیال عروق انسان دارد. هدف از پژوهش حاضر، تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی با شدت کم بر سطوح سرمی هورمون VIP وET-1 زنان مسن غیرورزشکار سالم و مبتلا به بیماری شریان‌های کرونری است.
روششناسی: در این پژوهش 15 زن بیمار مبتلا به بیماری شریان‌های کرونری و 15 زن سالم به عنوان گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی‌ها سه جلسه در هفته با شدت ثابت 10±100 ضربه در دقیقه به مدت هشت هفته به فعالیت هوازی پرداختند. برای بررسی تغییرات هورمون‌های VIP وET-1 از تمامی آزمودنی‌ها در سه نوبت (قبل، بلافاصله و 24 ساعت پس از هشت هفته)، نمونه خونی گرفته شد.
نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، تفاوت معنی‌داری در میزان VIP و ET-1سرم قبل، بلافاصله بعد از جلسه بیست و چهارم و 24 ساعت بعد از تمرین جلسه بیست و چهارم گروه کنترل (به‌ترتیب 52/0و 15/0) و گروه آزمایش(به‌ترتیب 46/0 و 22/0) مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری: تغییرات هر دو هورمون VIP و ET-1، به شدت و مدت فعالیت بستگی دارد و هم‌چنین به دلیل عدم معنی‌داری بین تغییرات این دو هورمون در قبل، بعد و 24ساعت پس از آخرین جلسه فعالیت ورزشی، نمی توان در ارتباط با تغییرات این دو هورمون اظهارنظری کرد و شاید در صورت تغییرات معنی‌دار در سطوح VIP و ET-1 بهتر می‌توان در ارتباط با رابطه آن‌ها بحث کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of Eight Weeks of Low Intensity Aerobics Exercise on Serum Levels of VIP and ET-1 Hormones of Elderly Healthy Non Athletic Women and Those with the Coronary Arterial Disease
Authors
Abstract
Introduction: The vasoactive intestinal peptide (VIP) Hormone is a strong vasodilator of pulmonary and systemic vessels. VIP is mostly concentrated in gastrointestinal, cardiac and brain nerves. There are VIP receptors in heart, blood vessels and also in lots of other tissues. On the other hand, Endothelin-1 is a peptide which is produced by endothelial cells and has strong constricting effects on endothelial vessels of human. The objective of the present study is to assess the effect of eight-week low intensity aerobics exercises on serum levels of VIP and ET-1 hormones of elderly non-athletic healthy women and those with the coronary arterial disease.

Methodology: In this study, 15 women with the coronary arterial disease and 15 healthy women were randomly selected to be the experimental group and control group respectively. The participants did aerobics three times a week with stable intensity of 100±10 heart beats a minute for eight weeks. To evaluate changes in VIP and ET-1 hormones, all the participants were taken blood samples 3 times (before, immediately after and 24 hours after the 24th session). Repeated Measure test was used to evaluate changes in VIP, ET-1, blood pressure and heart rate. Pearson Correlative Coefficient Test was used to compare the two variables in the control and experimental group..
Results The results of the present study revealed that there was not a considerable difference in the amount of VIP and ET-1 serum before, immediately after and 24 hours after the 24th session of the control group (P=0.52 and P=0.15 respectively) and the test group (P=0.46 and P=0.22 respectively).

Discussion: Changes in both VIP and ET-1 hormones depend on the intensity and length of exercise. Also, because there was no significant difference between these two hormones, before, immediately after and 24 hours after the last exercise session, no comments can be made about changes in these two hormones. If a significant difference could be found in VIP and ET-1 levels, the relationship between them could be better discussed.
Keywords
Low intensity exercise, Endothelin-1, Vasodilator Intestinal Peptide (VIP), Elderly women, Coronary Artery Disease