آیا بزاق می تواند جایگزین خون برای مانیتورینگ شاخص های آنتی اکسیدانی در پاسخ به فعالیت وامانده ساز باشد؟
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.73
نویسندگان
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
چکیده
مقدمه: مطالعات بسیاری از بزاق به عنوان یک منبع جایگزین برای بررسی استرس اکسایشی در برخی از بیماری ها نظیر سرطان و دیابت استفاده کرده اند. با این حال، تحقیقات اندکی بزاق را به عنوان ابزار جایگزین مناسب برای تعیین شاخص های استرس اکسایشی ناشی از فعالیت های حاد ورزشی پیشنهاد کرده اند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) و اوریک اسید (UA) در سرم و بزاق، قبل و بعد از فعالیت وامانده ساز در مردان غیرورزشکار انجام پذیرفت.
روش شناسی: دوازده مرد سالم غیر ورزشکار (سن: 1±18 سال، وزن: 8.9±66.9 کیلوگرم، چربی بدن: 2.9±12.3 %، ترکیب بدن: 2.6±22.1 کیلوگرم بر مجذور متر، حداکثر اکسیژن مصرفی: 2.2±40.6 میلی لیتر / کیلوگرم / دقیقه) فعالیت وامانده ساز (آزمون بروس) را بر روی نوار گردان اجرا کردند. نمونه های بزاق و خون وریدی قبل و بلافاصله بعد از فعالیت وامانده ساز برای اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) و اوریک اسید (UA) جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون های تی وابسته و همبستگی پیرسون به وسیله ی نرم افزار SPPS 15 در سطح معنی داری 0.05 ˂p مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: به دنبال فعالیت وامانده ساز سطوح TAC و UA در هر دوی نمونه های سرمی و بزاقی افزایش یافت، اما این تغییرات از نظر آماری معنی دار نبود (P> 0.05). علاوه براین، هیچ ارتباط معنی داری بین شاخص های بزاقی و سرمی بعد از فعالیت وامانده ساز مشاهده نشد (P> 0.05).
بحث و نتیجه گیری: هرچند سطوح سرمی و بزاقی TAC و UA بعد از فعالیت وامانده ساز در مردان غیرورزشکار افزایش یافته بود، اما این افزایش ناچیز بود. با این وجود، مقایسه نتایج شاخص های بزاق و خون به مطالعات بیشتری نیاز دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Is saliva could be an alternative to blood for antioxidant indicators monitoring in response to exhaustive exercise?
Authors
Hamidreza Zolfi, Vahid Sari-Sarraf, Ramin Amirsasan
Abstract
Introduction: Plenty of studies have used saliva as an alternative source to investigate oxidative stress in some of diseases such as cancer and diabete (d). However, few researches have proposed saliva as a suitable alternative tool to determine oxidative stress biomarkers induced by acute exercise. Therefore, the purpose of the present study was to compare total antioxidant capacity (TAC) and uric acid (UA) in serum and saliva before and after exhaustive exercise.
Methodology: Twelve healthy non-athlete male (age: 18±1 yr, weight: 66.9±8.9 kg, body fat: 12.3±2.9 %, BMI: 22.1±2.6 kg.m2, VO2max 40.6±2.2 ml/kg/min) performed exhaustive exercise on a treadmill (Bruce Test). Salivary and venous blood samples were collected before and immediately after exhaustive exercise to measure the total antioxidant capacity (TAC) and uric acid (UA) levels. The data were analyzed in SPSS15 software using the paired sample T-test and Pearson correlation tests at p<0.05.
Results: The exhaustive exercise increased salivary and serum TAC and UA levels but not significantly (P>0.05). Moreover, there were not any correlation between salivary and serum indicators following exhaustive exercise (P>0.05).
Discussion: Although the levels of serum and salivary TAC and UA was increased after exhaustive exercise in the non-athletes men, this increase was insignificant. Nonetheless, the comparision of results between salivary and serum indicators require further studies.
Keywords
exhaustive exercise, saliva, blood, Antioxidant