اثر 12 هفته تمرینات کرال سینه بر شاخص های ساختاری و عملکردی قلب کودکان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.74
نویسندگان
1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی.
2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
3دانشجوی ارشد فیزیولوژی ورزش / دانشگاه ارومیه
4دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورشی/ دانشکده تندرستی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.
چکیده
مقدمه: ارتباط تنگاتنگی بین تغییرات ساختاری - عملکردی عضله قلب کودکان با تمرینات ورزشی وجود دارد. لذا هدف از پزوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرینات کرال سینه بر شاخص های ساختاری و عملکردی قلب کودکان بود.
روش شناسی: بیست پسر سالم (میانگین سن 0.51 ±9.6سال، قد 1.2±132.9سانتی متر، وزن2.33±28.1کیلوگرم ) به صورت تصادفی به گروه های کنترل ( تعداد: 10) و ورزش (تعداد: 10) تقسیم شدند. گروه ورزش تمرینات شنا ( کرال سینه) را به مدت 12 هفته انجام داد. شاخص های حجم ضربه ای (SV)، برون ده قلبی (CO)، کسر تزریقی (EF)، ابعاد پایان دیاستولی بطن چپ (LVEDd)، حجم پایان دیاستولی بطن چپ (LVEDV)، توده بطن چپ (LVmass) و ضخامت دیواره خلفی بطن چپ (LVPWT) قبل و 3 ماه بعد از برنامه تمرینی با استفاده از دستگاه اکوکاردیوگرافی اندازه گیری شدند. داده های ما با استفاده از روش آماری آزمون t مستقل در نرم افزار (SPSSv.22) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در گروه ورزش پس از 12 هفته تمرینات شنا، افزایش معنی داری در حجم ضربه ای (0.006>P )، ابعاد پایان دیاستولی بطن چپ (0.016>P)، حجم پایان دیاستولی بطن چپ (0.002>P) و توده بطن چپ (0.001>P) وجود داشت. اما تغییرات معنی داری در برون ده قلبی، کسر تزریقی و ضخامت دیواره خلفی بطن چپ گروه ورزش در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 12 هفته تمرینات کرال سینه برخی از شاخص های ساختاری و عملکردی قلب کودکان را بهبود می بخشد و می تواند تاثیر مفیدی بر سلامت و افزایش عملکرد قلب و عروق کودکان که دارای فیزیولوژی متفاوت نسبت به سایر رده های سنی هستند، بگذارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of 12 weeks front crawl training on structural and function indexes of children’s heart
Authors
Bakhtyar Tartibian, Sirvan Mohammad Amini Khayat, Hosein Abdolizadeh, Mohamad Soltani
Abstract
Introduction: There is a close relationship between structural - functional changes of children’s heart muscle with exercise training. So the aim of this study was to investigate effect of 12 weeks Front Crawl training on structural and function indexes of children’s heart.
Methodology: Twenty healthy boy (age= 9.6± 0.51 years, height= 132.9±1.2 centimeter, weight= 28.1± 2.33 Kilogram) randomly assigned to control (n=10) and exercise (n=10) groups. Exercise group performed swim training (Front Crawl) for 12 weeks. Stroke volume (SV), cardiac output (CO) injectable fraction (EF), left ventricular end-diastolic dimension (LVEDd), left ventricular end-diastolic volume (LVEDV), left ventricular mass (LVmass), ventricular posterior wall thickness left (LVPWT) indexes were measured before and 3 month after the training program by using echocardiography. Our data have been analyzed by independent t-test on SPSS software (v.22).
Results: There were significant increase in SV (p<0.006), LVEDd (p<0.016), LVEDV (p<0.002) and LVmass (p<0.001) in the exercise group after 12 weeks swim training. But CO, EF and LVPWT didn’t show significant changes in the exercise group compared to control group.
Discussion: Results showed that 12 weeks Front Crawl training improves some structural and functional indicators of children's heart and can have beneficial effects on health and improvement of children’ cardiovascular performance who have different physiology than other age groups.
Keywords
Boy, swim training, heart