مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید برمؤلفه های ورزش، جنسیت خبر و رشته های ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.75
کد مقاله : 3038-10THCONF
نویسندگان
1دانشیار دانشگاه پیام نور
2استادیار دانشگاه پیام نور
چکیده
مقدمه : با ظهور اینترنت وشبکه های پیوسته ی کامپیوتری در دنیای امروز، وب سایت سازمان، اولین نقطه ی برخورد و ارتباط میان کاربران با سازمان وخدمات است. ورزش به عنوان فعالیت ها، تجارب یااقدامات تجاری که برفعالیت های ورزشی، سلامتی و تندرستی، تفریحات و فرصت هایی برای اوقات فراغت تمرکزدارند، وب سایت که دربرخی منابع فارسی وب گاه نامیده می شود به مجموعه ای ازصفحات، متون، فایل های تصویری و چندرسانه ای اطلاق می گردد که برای برآورده کردن هدف خاصی درکنار یکدیگر قرارگرفته و به هم مرتبط شده اند. تحقیقات زیادی درزمینه اهمیت تربیت بدنی درآموزش و پرورش صورت گرفته ولی کمتر پژوهشی به مقایسه میزان پوشش ورزش در وب سایت های ادارات کل استان های کشور از بعد رشته ورزشی، مؤلفه های ورزش، جنسیت خبر و...بررسی نموده است.
روش شناسی: از نظر استراتژی توصیفی، شیوه اجرا تحلیل محتوا و هدف کاربردی، از نظر مقطع زمانی وب سایت ها در سال 93 بررسی و جامعه آماری کلیه ی وب سایت های ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور و نمونه آماری به روش تعداد کل شمار، 31 وب سایت استان در نظر گرفته شد، ابزار اندازه گیری برگه کد گذاری بر اساس دستور العمل که پایایی آن براساس فرمول اسکات 0/8 محاسبه و روایی صوری به وسیله 5 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی در زمینه تحلیل محتوا صورت گرفت در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده از روش های آماری توصیفی واستنباطی(آزمون خی دو پیرسون)و با سطح معنی داری 0/001 جهت تجزیه و تحلیل استفاده گردید.
یافته ها: نشان داد که بین محتوای وب سایت های آموزش وپرورش استان ها از نظر مؤلفه های ورزش (تربیتی62/7%، قهرمانی12/7%، همگانی4%، حرفه ای1/6%) جنسیت (پسران42/9%، دختران 23/7%) رشته های ورزشی(فوتسال 7/4 %، والیبال 7/2 %، دو ومیدانی 5/3 %)تفاوت معنی داری مشاهده گردید.
بحث و نتیجه گیری: در اکثر تحقیقات درخصوص پرداختن به ورزش همگانی وجنسیت خبر نتایج همسو با وب سایت های آموزش وپرورش استان ها بوده البته تا حدودی آموزش وپرورش در پرداختن به اخبار دخترها (بانوان) با توجه به نصف بودن اخبار نسبت به پسرها بهتر عمل کرده است. لذا با توجه به یافته های تحقیق به وزارت آموزش وپرورش پیشنهاد می شود بیشتر به ورزش همگانی و ورزش بانوان بپردازند و اهتمام لازم را به عمل آورند. همچنین در خصوص رشته های ورزشی، اکثر پژوهش ها به رشته ورزشی فوتبال پرداخته اند که نسبت به سایر رشته ها سایه افکنده بود. این پژوهش ها با نتایج آموزش وپرورش همسو نبوده زیرا که اخیر، فوتسال و والیبال را در اولویت اخبار خود قرار داده بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of sports coverage on the web sites of education with an emphasis in sports, sex and sports news
Authors
Hamid Ghasemi, Masomeh Hoseini
Abstract
Introduction: With the continuous emergence of the Internet network of computers in the world today, the organization's website, the first point of impact with the relationship between users and services Ast. Web site that some Persian sources Yatarnmahm called to set pages, documents, image files Vchndrsanh refers deploy alternative was to meet a specific purpose and are linked together. Many studies the role of information technology in the field of sport and importance of physical education education organization, but less research has been done to compare the sports coverage on the web sites of provincial administrations of countries, the sport, the components of the exercise, sex news and reviews
Methodology: The descriptive strategy, content analysis and objective procedure that is applied. The website time in 93 years were studied. The population of all provinces site of administration, education and the sample number by the total number, 31 websites were considered provincial Department of Education, Measuring tools tab is encoded instructions encoded on the basis of its reliability and validity calculated according to the formula, descriptive and inferential statistical methods used to analyze data collected from Grdyd.az Descriptive statistics were used to plot the chart, frequency tables, statistics and Pearson's chi-square test with significance level of 001/0 to analyze inferential have been used.
Results: showed that the content of the website of the Education provinces in terms of the components of the exercise (Educational 62.7%, winning 12.7%, universal 4%, professional 1.6%), gender (boys 42/9% females 23.7%), sports (futsal 7.4%, 7.2% volleyball, athletics 5.3%) level event, it's more significant difference was observed bias.
Discussion: The study and research has relatively close to the sports component, Sex & the sports news on research by IRIB, it was the media. In most of these studies to address the sport and gender The results were in line with the provincial education websites Of course, part of Education in addressing the news girls (ladies) according to the news half did better than boys. Thus, according to the research findings to the Ministry of Education recommended that women pay more attention to sport and exercise necessary to take action. Regarding sports, most studies have focused on the sport of football hung compared to other disciplines. These studies were consistent with the results of the recent education, futsal and volleyball were placed at the front of your news.
Keywords
websites, Sports, education, provinces