تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر کینتیک فرود ورزشکاران مرد پارکور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.76
کد مقاله : 3040-10THCONF
نویسندگان
1استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده
مقدمه: مطالعات پیشین نقش تمرینات ثبات مرکزی بر ارتقای عملکرد ورزشکاران را نشان داده اند (1) اما مطالعات اندکی به بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر متغیرهای بیومکانیکی پرداخته اند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تغییرات مرکز فشار و نیروی عکس العمل زمین هنگام فرود ورزشکاران مرد پارکور بود.
روش تحقیق: در این مطالعه نیمه‌تجربی 30 مرد ورزشکار پارکور به صورت تصادفی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی با میانگین (سن= 46/2±07/21، قد= 35/5±10/175 و وزن= 27/9±33/67‌) و کنترل با میانگین (سن= 31/2±20/20، قد= 65/4±93/175 و وزن= 45/8±33/67) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات ثبات مرکزی را انجام دادند. قبل و بعد از انجام هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی متغیر‌های نیروی عکس العمل زمین و تغییرات مرکز فشار با استفاده از دستگاه صفحه نیرو مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری‌ تحلیل کوواریانس در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین میانگین تغییرات مرکز فشار در هر دو جهت داخلی- خارجی ((25/67=F)،(003/0=p)) و قدامی- خلفی ((22/28=F)،(000/0=p)) و نیروی عمودی عکس العمل زمین ((20/92=F)،(000/0=p)) در دو گروه تجربی و کنترل وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق به نظر می‌رسد تمرینات ثبات مرکزی تاثیر مثبتی بر عملکرد اندام تحتانی، و تغییرات مرکز فشار و نیروی عمودی عکس العمل زمین در ورزشکاران رشته پارکور دارد. در همین راستا سیمون و همکاران (2015) در مطالعه-ای تاثیر 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر کینتیک فرود را در ورزشکاران زن کاپوئیرا بررسی نمودند و دریافتند که نیروی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری در پس آزمون به طور معنی‌داری در مقایسه با پیش آزمون کمتر بود (2). آیدا و همکاران (2013) نیز گزارش کردند که 2 هفته برنامه تمرینی فرود منجر به کاهش 19 درصدی اوج نیروی عکس العمل زمین به ازای هر کیلوگرم جرم بدن حین فرود شد (3) که با نتایج مطالعه حاضر همخوان می‌باشد. بنابراین توصیه می گردد به منظور کاهش بروز آسیب و ارتقا عملکرد، تمرینات ثبات مرکزی در برنامه تمرینی ورزشکاران پارکور قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 weeks core stability training on Landing Kinetics among male parkour athletics
Authors
Mostafa Zareii, Neda Fekri
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks core stability training on center of pressure changes and ground reaction force during landing among male parkour athletics.
Methodology: Thirty male were selected and were divided evenly into experimental group (age=21.07±2.46, height= 175.10±5.35, weight= 67.33±9.27) and control group (age=20.20±2.31, height= 175.93±4.65, weight= 67.33±8.45) in this semi-experimental study. Experimental group participated in core stability training three time per week for eight weeks. The variables including center of pressure changes and ground reaction force were measured before and after eight weeks core stability training by force plate. Hypotheses were examined using (ANCOVA).
Results: The results showed that there was significant difference between experimental and control groups in the mean scores of center of pressure changes in medial- lateral ((P=0.03), (F= 67.25)) and anterior-posterior ((P=0.00), (F= 28.22)) direction and ground reaction force((P=0.00), (F= 92.20)).
Discussion: According to results, seems core stability training has positive effect on predictive factors such as lower extremity function, center of pressure changes and ground reaction force in among male parkour athletics.
Keywords
Pore stability training, center of pressure changes, Ground reaction force, parkour