تدوین استراتژی های تربیت بدنی سازمان زندانهای کشور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.77
کد مقاله : 3607-10THCONF
نویسندگان
1رئیس اداره تربیت بدنی سازمان زندانهای کشور
2دانشیار دانشگاه تهران
3دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
مقدمه: هدف تحقیق حاضر تدوین برنامه استراتژیک تربیت بدنی سازمان زندانهای کشور بود.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات استراتژیک بود که به صورت کمی و کیفی اجرا گردید. برای جمع آوری اطلاعات ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود از پرسشنامه باز و بسته به منظور شناسائی بیانیه ماموریت ، چشم انداز و همچنین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای تربیت بدنی سازمان زندانهای کشور استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و پایائی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 0/87 مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان تربیت بدنی ستاد سازمان زندانهای کشور ، مسئولین تربیت بدنی ادارات کل زندانهای سراسر کشور و اعضاء شورای راهبردی تربیت بدنی سازمان زندانهای کشور تشکیل می دادند. نمونه آماری به علت محدود بودن جامعه آماری به صورت کل شمار انتخاب شد.
یافته ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده گردید که با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(2/60) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(2/59) مشخص شد جایگاه استراتژی تربیت بدنی سازمان زندانهای کشور در منطقه SO قرار دارد. همچنین با استفاده از ماتریس نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید تربیت بدنی سازمان زندانهای کشور استراتژی های لازم تدوین و با استفاده از جدول جذابیت استراتژی ها (QSPM) اولویت بندی گردیدند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به جایگاه استراتژیک تربیت بدنی سازمان زندانهای کشور که در منطقه SO قرار دارد، مسئولین و مدیران تربیت بدنی سازمان زندانها باید تمرکز خود را بر حفظ و نگهداری شرایط موجود بگذارند و در قدم بعد با تدوین برنامه استراتژیک به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهند. بنابراین تربیت بدنی سازمان زندانهای کشور باید از نقاط قوت خود در درون سازمان بهره برده و فرصت های موجود و پیش روی سازمان در محیط خارج را بررسی و از آن فرصت ها در جهت رشد و تعالی ورزش زندانها استفاده کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Codifying the strategies of physical education of the State Prisons Organization
Authors
Shahin Soltanpour, Mehrzad Hamidi, Habib Honari
Abstract
Introduction: The aim of the present study was to codify strategic program of physical education of The State Prisons Organization.
Methodology: The research method was descriptive, same as strategic studies which were in the form of qualitative and quantitative performance.
During the review of available documents to collect data, open and closed questionnaires have been used for the purpose of identifying mission statement, vision and also strengths, weaknesses, opportunities and threats of the physical education of the State Prisons Organization. The validity of the questionnaires was certified by university professors and its reliability was approved by using Cronbach alpha test with the factor of 87%. The statistical society (statistical population) of this study has been composed of experts of physical education, physical education authorities of the prisons administrations across the country and also members of strategic council of the State Prisons Organization's physical education. The statistical sample was chosen in the form of total number due to the limitation of the statistical population.
Results: The evaluation of internal and external factors of matrix was used to analyze data that with respect to the final scores for the both assessing matrix internal factor (2.60) and matrix external factor (2.95), it was found that strategic status of physical education of the State Prisons Organization is placed in the area of SO. Also using matrix and the strategies table of QSPM, weaknesses, strengths, opportunities and threats of physical education of the State Prisons Organization, necessary strategies were prioritized.
Discussion: Physical Education of prisons has to benefited from their strengths within the organization and review opportunities of organization in the external environment and use the opportunities for growth and excellence in the prison exercise.
Keywords
Strategy, Prisons Organization, Analyzing SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), Mission, Vision