بررسی تاثیر8 هفته صخره نوردی داخل سالن بر کنترل قامت کودکان کم شنوا 9تا14 سال شهر اصفهان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.78
کد مقاله : 3610-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی
2دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: شنوایی یکی از مهمترین عوامل برقراری ارتباط با دیگران است و هر گونه اختلال در آن موجب جدایی فرد از جامعه و در نتیجه عدم پیشرفت و توسعه شخصیت و مشکلات جسمی دیگر می گردد، بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر8 هفته تمرینات صخره نوردی بر کنترل قامت کودکان کم شنوا بود.
روش شناسی: تعداد 30 کودک کم شنوا به صورت هدفمند دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه (15 نفری)، تجربی(میانگین± انحراف استاندارد سن2/49±10/73سال، قد 14/52±1391/1 سانتی متر، وزن 13/8±35/75 کیلوگرم) کنترل(میانگین± انحراف استاندارد سن1/95±10/73سال، قد 18/10±144/3سانتی متر، وزن 21/80±41/72 ) تقسیم شدند. متغیر های تعادل ایستا، تعادل پویا آزمودنی ها به ترتیب توسط آزمون تعادل لک لک و آزمون تعادلی Y قبل و بعد از دوره تمرینی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 8 هفته تمرینات صخره نوردی داخل سالن را انجام دادند. جهت تحلیل استنباطی داده ها از روش آماری تحلیل واریانس برای داده های تکراری استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش تعامل معنادار به نفع گروه تجربی در متغیر های تعادل ایستا و تعادل پویا (قدامی داخلی و خارجی) نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری کرد که تمرینات صخره نوردی موجب بهبود درتعادل ایستا و پویا کودکان کم شنوا می شود. بنابراین از این تمرینات می توان در فرآیند توانبخشی جسمانی این کودکان استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of 8 weeks of indoor rock climbing on Postural control in impaired hearing children 9 to 14 years old in Isfahan
Authors
Bahar Asgari, Gholam Ali Ghasemi
Abstract
Introduction: Hearing is one of the most important ways to communicate and connect to people and society. Any hearing disorder could separate the disabled person from society, consequently it can cause complications for body, personality and progression of the disabled person. Therefore, the main goal of this research is to analyze the effect of the eight-week rock-climbing exercises on postural control of impaired hearing children.
Methodology: Thirty impaired hearing children were participated in this research and were randomly divided into two equal groups of experimental (mean±Standard deviation: Age10.73±2.49 years, height 139.1±14.52 cm, and weight 35.75±13.8 Kg) and control (mean±Standard deviation: age 10.73±1.95 years, height 144.3±18.10 cm, and weight 41.72±21.80 Kg). Static balance, dynamic balance, variables were studied by using Stork Balance Test, Star Excursion Balance Test , before and after the mentioned. Experimental group for 8 weeks did Indoor Rock Climbing. To analyze the gathered data, (Statistical methods of Variance Analysis) was used for repetitive data points (p=0.05).
Result: Outcomes of this study showed a significant improvement in the experimental group in static balance (p=0.010), dynamic balance (anterior (p=0.011), internal (p=0.002), and external (p=0.012)).
Conclusion: By looking at the results of this study one can conclude that rock-climbing exercises improved factors of static balance and dynamic balance of children. Therefore, these exercises can be used as a rehabilitation process for impaired hearing children.
Keywords
Impaired hearing, rock-climbing, Stork Balance Test, Star Excursion Balance Test