ارزیابی کینماتیک مفصل زانو حین فرود تک پا بر سطوح مختلف در فوتبالیست های آماتور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.79
کد مقاله : 3611-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
2استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده
مقدمه: رشته فوتبال در زمین‌های مختلف (مانند چمن طبیعی و مصنوعی) و در شرایط آب و هوایی متفاوت برگزار می‌گردد و این شرایط ممکن است بر پارامترهای بیومکانیکی اندام تحتانی حین دویدن، پریدن و فرود تاثیرگذار باشد. فرود تک پا حرکتی متداول در این رشته ورزشی است و از عوامل اصلی آسیب‌های غیر برخوردی لیگامنت متقاطع قدامی به حساب می‌آید. گزارش شده است هنگام فرود بر سطح بی ثبات، فعالیت عضلات اندام تحتانی کاهش یافته و متعاقب آن کاهش تعادل را در پی دارد. با توجه به نقش تاثیرگذار زاویه مفصل زانو در آسیب‌های این مفصل، هدف تحقیق حاضر بررسی کینماتیک مفصل زانو حین فرود تک پا بر سطوح مختلف در بازیکنان تیم فوتبال دانشگاه شهید باهنر کرمان بود.
روش‌شناسی: در این پژوهش 18 بازیکن تیم فوتبال دانشگاه شهید باهنر کرمان با میانگین سنی 21/1 سال و با سابقه بازی فوتبال حداقل پنج سال شرکت کردند. آزمودنی‌ها عمل فرود را با پای برتر از ارتفاع 60 سانتی‌متر به گونه‌ای که روی دو پا ایستاده و دست‌ها روی لگن باشد، بر سطح با ثبات (زمین سفت) و سطح بی ثبات (فوم فشرده با ابعاد 6*41*50 سانتی‌متر و درجه‌ی سختی متوسط) انجام دادند. تمامی مراحل فرود با استفاده از سیستم آنالیز حرکت اپتوالکترونیک سه‌بعدی با شش دوربین ضبط شد و سپس داده‌های ثبت شده توسط نرم‌افزار کورتکس مورد پردازش قرار گرفت و پارامترهای زاویه زانو در صفحه ساجیتال، فرونتال و مدت زمان انقباض اکسنتریک عضله چهارسر رانی محاسبه شد. تحلیل آماری داده‌ها نیز به وسیله نرم‌افزار SPSS v23 و با استفاده از آزمون تی-همبسته در سطح معنی‌داری 0/05 انجام گرفت.
نتایج: نتایج آزمون تی-همبسته نشان داد، عملکرد فرود تک پا بر سطح بی ثبات نسبت به سطح با ثبات موجب کاهش بیشینه فلکشن زانو (14 درصد، 0/001˂P)، افزایش بیشینه والگوس زانو (38 درصد، 0/001˂P) و نیز کاهش مدت زمان انقباض اکسنتریک عضله چهارسر رانی (17 درصد، 0/001˂P)شد.
بحث و نتیجه‌گیری: هدف از تحقیق حاضر، بررسی کینماتیک مفصل زانو حین فرود تک پا بر سطح با ثبات و بی ثبات در فوتبالیست-های آماتور بود. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که سطح بی ثبات به طور منفی، عملکرد فرود را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از اینرو برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی مفصلی در زمین های مختلف و در شرایط آب و هوایی مختلف، برنامه ریزی تمرینات هدفمند در جهت بهبود عملکرد فرود و نیز استفاده از تجهیزات متناسب با سطوح مختلف پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of knee joint kinematics during single leg landing on different surfaces in amateur soccer players
Authors
Sasan Naderi, Mohammad Ali Naseri-Rohani, Fariborz Mohammadipour
Abstract
Introduction: Soccer are held in various fields (such as natural and artificial grass) and in different weather conditions. It has frequently been demonstrated that surface conditions may affect biomechanical parameters of lower extremities during running, jumping and landing. Single leg landing in this sport is common and a major cause of non-impact ACL injuries are considered. It is reported during single leg landing on unstable surface, lower limb muscle activity decreases and subsequent declining balance with it. Given the key role of the knee joint angles in injuries, the purpose of current study was to investigate knee joint kinematics during single leg landing on different surfaces in Martyr Bahonar University of Kerman Soccer team.
Methodology: In this study, 18 football players of Martyr Bahonar University of Kerman Soccer team participated with an average age of 21.1 years and the history of playing football at least five years. The participant stand on the platform with 60 cm height while your hands were on the pelvic, and then with dominant leg performed the single leg drop landing on stable (solid ground) and unstable surfaces (compact foam with dimensions of 6x41x50 cm with medium degree of stiffness). The processes of the landings were recording by use of optoelectronic 3D motion analysis with 6 cameras, and then the recording data were analyzed by cortex software. The parameters of knee angle in the sagittal and frontal planes at the moment of the landing, the maximum knee angle in the sagittal and frontal planes after landing and maximum tibial linear acceleration, were measured. Statistical analysis of the data was performed by SPSS v23 software and using paired sample t-test at the level of 0.05 significance.
Results: Results of independent sample t-test showed that the performance of drop jumps under unstable compared to stable conditions produced a decrease in maximum knee flexion (14%, P˂0.001), an increase in peak knee valgus (38%, P˂0.001) and also reduce the duration of eccentric phase (17%, P˂0.001).
Discussion: The purpose of this study was to investigate the knee joint kinematics during single leg landing on stable and unstable surfaces in amateur soccer players. The results showed that unstable surface, negatively, affect the landing performance. Hence, to prevent joint injuries in various fields and in different weather conditions, purposive training plan to improve landing performance and use of equipment appropriate to the different surfaces is recommended.
Keywords
Soccer, ACL injury, kinematics, Landing surface, Single leg landing