بررسی تاثیر خصوصی سازی در ورزش بر کارایی اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.80
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات تهران
2پژوهشگاه تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: از آنجایی که میزان سرمایه گذاری دولت در بخش ورزشی متناسب با رشدجامعه و متقاضیان ورزش نیست و در گذر زمان این کمبودها نمود بیشتری پیدا میکنند و هم چنین علاوه بر نامتناسب بودن مقدار و فضا و امکانات متناسب با شاخص های رشد جمعیتی میزان بهره وری آن نیز پایین می باشد. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر خصوصی سازی در ورزش بر کارایی اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران است.
روش شناسی: این پژوهش به صورت توصیفی و پیمایشی می باشد، هم چنین روش اجرای پژوهش میدانی و کتابخانه ای و بر پایه تحلیل مطالعات است.. جامعه آماری را مدیران باشگاه های حاضر در سه دوره لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران به علاوه اساتید علم اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و هم چنین اساتید مدیریت ورزشی کشور تشکیل دادند که پس از تدوین پرسشنامه های بازپاسخ محقق ساخته و تایید توسط اساتید مدیریت ورزشی اقدام به جمع آوری پاسخ های باز اساتید علم اقتصاد و مدیریت وزشی شد و تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پس از آن پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته تدوین و با پایایی مناسب (آلفای کرونباخ0/89) بین مدیران باشگاه ها توزیع و جمع آوری شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این بود که سهم ورزش در اقتصاد ملی رابطه مستقیم با میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در آن دارد که با توجه به تنگناها و محدودیت های پیش روی بخش خصوصی بسیار پایین است و هم چنین خصوصی سازی در ورزش بر کارایی اقتصادی ملی موثر است.
بحث و نتیجه گیری: اجرای مکانیسم سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و ترغیب و تشویق آنان در این زمینه موجب کاهش بارمالی دستگاه ها و باعث استفاده کارآمدتر از منابع و امکانات موجود شده است. هم چنین کارآیی فعالیت ها گسترش یافته و تجهیز منابع مالی را به همراه دارد در نتیجه درآمدزایی دولت افزایش یافته و موجب ارتقائ کارایی و رشد اقتصادی خواهد شد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of privatization in sport on performance of the national economy of the Islamic Republic of Iran
Authors
Mahnaz Mehmandoost, Mahdiye Foolad Bazoo
Abstract
Introduction: In addition to the disproportionate amount of space and amenities to suit the index of population growth in productivity is also low. The aim of this study was to investigate the effect of exercise on the performance of the national economy of privatization in the Islamic Republic of Iran
Methodology: This is a descriptive study and survey, the method is based on analysis of field and library studies. The study population are Managers at the three Premier League clubs Islamic Republic of Iran. In addition to them, the economics professors of Islamic Azad University Science and Research Branch and professors of sports management after compiling a self-made open-ended questionnaire and approval by the sports management and economics professors opened to collect responses sport management and continued until theoretical saturation. Then developed a self-made questionnaire with good reliability (Cronbach's alpha 0.89) were collected and distributed among the directors..
Results: The results showed the contribution of sport in the national economy has a direct relationship with the amount of investment made in it. Due to bottlenecks and constraints facing the private sector is very low and the effective privatization exercise on national economic performance.
Discussion: Implementation of the mechanism of non-governmental sector investment and encourage them in this regard to reduce the financial burden devices and makes more efficient use of resources is available. It also expanded the performance of activities and mobilization of financial resources as well, resulting in increased government revenue and promote efficiency and economic growth will be.
Keywords
Privatization, efficiency, The national economy