مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بالستیک با الگوی استراحتی متفاوت بر حداکثر قدرت بیشینه در مردان کشتی‌گیر ماهر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.81
کد مقاله : 3613-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‎ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده
مقدمه: استفاده از تمرینات مقاومتی باعث افزایش قدرت، استقامت و تودة عضلانی می‌شود. در تمرین مقاومتی سنتی چون در انتها سرعت کاملا متوقف می‌‍شود به عنوان یک نقطه ضعف است. مشکل کاهش شتاب از طریق اعمال پرتاب و پرش در انتهای وزنه سنتی رفع می‌گردد این نوع حرکت اصطلاحا تحت عنوان تمرین مقاومتی بالستیک اطلاق می‌گردد. با فعال کردن استراحت بین نوبت‌ها در تمرینات مقاومتی، می‌توان سیستم گلیکولیز را بیشتر درگیر کرد و همین امر احتمالاً می‌تواند سبب بهبود ظرفیت بی‌هوازی و تحمل لاکتات شود.
روش شناسی: بدین منظور تعداد 30 نفر از کشتی‌گیران ماهر انتخاب و به‌طور تصادفی در سه گروه 10 نفر (تمرین مقاومتی بالستیک با استراحت غیرفعال، استراحت فعال دویدن و استراحت فعال با باند ارتجاعی) تقسیم و به مدت هشت هفته و هفته‌ای سه جلسه به تمرین پرداختند. پروتکل تمرین بالستیک شامل، پرش از جعبه 45 سانتی‌متری، پرش اسکات، پرس پا و پرس سینه پرتابی بود که در چهار ست با هشت تکرار انجام دادند. استراحت بین هر ست 1 الی 2 دقیقه و بین هر تمرین 2 الی 3 دقیقه تنظیم گردید. گروه استراحت غیرفعال بین هر ست روی صندلی می نشستند و گروه استراحت با کش و دویدن با 63 درصد از حداکثر ضربان قلب به فعالیت ‌پرداختند. برای تعیین قدرت بیشینه در این تحقیق از آزمون 1RM غیر مستقیم با معادله برزیکی استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل آماری داده‌ها از طریق آزمون t وابسته در سطح معنادار p≤0/05 انجام گرفت.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که گروها نسبت به پیش‌آزمون تفاوت معناداری داشتند ( (p≤ 0/05) اما در بین گروه‌ها (استراحت غیرفعال، استراحت دویدن، استراحت با کش ) در قدرت بیشینه، در سطح آلفای پنج‌صدم تفاوت معناداری به دست نیامد.
بحث و نتیجه گیری: عدم تفاوت معنی دار بین گروها، احتمالا به دلیل استفاده از ورزشکاران آماده در این پژوهش بود. زیرا میزان پیشرفت و افزایش عملکرد در ورزشکاران آماده به دلیل آمادگی بالای بدنی به‌سختی صورت می‌گیرد. از دلایل دیگر که تفاوت بین گروها زیاد نبود احتمالا به دلیل نوع و مدت استراحت می‌باشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود هشت هفته تمرین مقاومتی بالستیک با استراحت متفاوت بین ست بر قدرت بیشینه تأثیرگذار است، ولی تفاوتی بین نوع استراحت‌ها در حداکثر قدرت بیشینه وجود ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare the effect of eight weeks of resistance ballistic training with different resting patterns on maximum strength in skilled wrestler men
Authors
Seyed Jafar Hosseini Karnami, Seyyed Mohsen Avandi
Abstract
Introduction: Resistance training increases strength, endurance and muscle mass. In traditional resistance training because in the end it would be stopped quickly as a disadvantage. The problem deceleration by applying throw and jump at the end of weights so-called traditional resolves this type of movement refers to as ballistic resistance training. Enabling rest between sets of resistance training can be more involved in the glycolysis system and this probably can be improved anaerobic capacity and lactate tolerance is.
Methodology: A total of 30 qualified wrestlers were chosen and randomly divided into three groups: 10 patients (ballistic resistance training with the rest inactive, active rest and relax running off with elastic band) groups exercised three times a week for eight weeks. Ballistic training protocol included jump out of the box 45 cm, jump squats, leg press and bench press throws in four sets of eight repetitions. Having rest between sets 1 to 2 minutes between each exercise 2 to 3 minutes was set. Group inactive rest between each set of chairs sit and relax with cache and running at 63 percent of maximum heart rate campaigned. The 1RM test to determine the maximum indirect Berziki equation was used. Statistical analysis of data through t-test at a significance level of p≤0.05 was done.
Results: The results showed that compared to pretest groups were significantly different (p≤ 0.05), but between groups (disabled relax, rest, run, relax with cache) in maximal strength, there was no significant difference in the 0.05 level of alpha.
Discussion: No significant difference between the groups, probably due to the use of athletes in this study was prepared. For the best results and increase performance in athletes ready for the physical preparation is done poorly. Another reason for the lack of difference between many groups is probably due to the type and duration of rest. According to the results of the study suggested that eight weeks of resistance training on maximal strength effective ballistic rest between sets is different, but there is a difference between the kind of rest on maximum power, maximum.
Keywords
Ballistic exercises, rest between exercises, wrestling, Maximal Strength