مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی وتمرین هوازی بر عوامل خطرزای قلبی –عروقی در زنان جوان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.82
کد مقاله : 3614-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران، ایران
چکیده
مقدمه : هدف از تحقیق حاضر بررسی 8 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر تغییرات چربی های خون وترکیب بدن در زنان جوان می باشد . مطالعات ثابت کرده اند HDL خون رابطه معکوسی با شیوع بیماری شریان کرونری دارد. کاهش در LDL موجب کاهش بروز حمله قلبی و سکته- ایسکمی می شود. در تاثیر برنامه مقاومتی بر نیمرخ چربی ها اختلاف نظر وجود دارد لذا پژوهش های آینده بهتر است به تاثیر این نوع تمرین بپردازد.
روش شناسی: 45 نفر از دانشجویان دختر ( 25- 20 ) انتخاب شدند در ابتدای کار برای همگون سازی نمونه ها و ارزیابی فعالیت بدنی از پرسشنامه فعالیت بدنی بک استفاده شد. آزمودنی ها به سه گروه ( هوازی 15 نفرAT) و (مقاومتی 15 نفر RT) بدون تمرین (کنترل 15 نفرC ) به طور تصادفی تقسیم شدند. پیش و پس از برنامه تمرین از آزمودنی ها نمونه خونی گرفته شد و همچنین قد و وزن، ضربان قلب استراحت ،فشار خون، درصد چربی شاخص توده بدنی و قدرت عضلانی (اندازه گیری یک تکرار بیشینه) در هر سه گروه اندازه گیری شد، برای طبیعی بودن داده ها از ازمون کولموگراف – اسمیرنوف استفاده گردید و از آزمون های اماری t همبسته و تحلیل واریانس یک راهه با نرم افزار Spss استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، فشار خون و ضربان قلب استراحت و ترکیب بدن (کاهش درصد چربی و شاخص توده بدنی) پس از پایان برنامه تمرینی در هر دو گروه تمرینی کاهش معناداری یافته بود (P<0/05). TG؛LDL و کلسترول پس از پایان برنامه تمرینی در گروه تمرینی هوازی و مقاومتی کاهش معناداری یافته بود (P<0/05). HDL ). گروه مقاومتی تغییری در HDL نداشت ، ولی در میزان قدرت عضلانی (یک تکرار بیشینه 1-RM) و توده خالص عضلانی افزایش معنادار مشاهده گردید. در گروه کنترل در پیش آزمون و پس ازمون تغییری مشاهده نشد. (P>0/05).
بحث و نتیجه گیری: برنامه تمرینی مقاومتی و هوازی باعث بهبود ترکیب بدن (کاهش درصد چربی و شاخص توده بدنی) از طریق فراخوانی چربی ها از بافت چربی و کاهش وزن شده است(2 و 3). ولی تمرین مقاومتی باعث افزایش توده بدون چربی (Lean body mass) نیز گردیده است در این گروه تمرینی HDL افزایش معنادار نداشته، ممکن است به دلیل افزایش میزان HDL احتیاج به برنامه تمرینی با شدت بیشتری(<%85 RM-1) می باشد و به نظر می رسد اجرای تمرینات هوازی به نسبت تمرینات مقاومتی اثر بخشی بالاتری بر عوامل خطر زای قلبی – عروقی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 week Resistance training and Aerobic training on lipids profile and body composition in young women
Authors
Reyhaneh Shahbazi, Fereshteh Shahidi
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of the 2 types of training (resistance and aerobic training) on lipid profile and body composition of young women. Researchers indicate that HDL-c has a reverse relation with coronary arterial diseases. Reduction in LDL-c reduced ischemia and heart stroke.
Methodology: The population of this study was all the young female student (20-25 years ) in Azad university who participate in physical education and 45 female randomly selected and divided into three groups; as ( resistance training group,n=15), (aerobic training group,n=15), (control group,n=15). In this research for data collection, variable HRr-Blood pressure body composition- 1RM –lipid profile; HDL,LDL,TG,Cho) were measured before and after 8 weeks. The collected data were analyzed by SPSS through pair sample T- test and ANONA test.
Result: Results indicated that there were significant differences not only in lipid profile (HDL,LDL,TG,Chol), body composition, blood pressure and heart rate rest, in aerobic group, but also in lean body mass in resistance group (p<0.05), and there was no significant difference in HDL of resistance training group. There was no significant differences in control group (p>0.05).
Conclusion: Results showed that the use of both training protocols decrease blood pressure and heart rate rest. Also indicated that the use of aerobic training protocol improved lipid profile more than resistance training , that may be because of using this intensity of resistance training, and need to using high intensity (more than 80% 1-RM) in resistance training to reduce cardio vascularity disease. So it can be said that aerobic training improves health related and hygienic factors more than other protocol.
Keywords
Resistance training, Aerobic training-lipid profile, Body composition, Young women