تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی ناهنجاری شست کج بر میزان بهبود ناهنجاری و تعادل ایستا و پویای دختران جوان فعال و غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.83
نویسندگان
1دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3دانشجو- دانشگاه آزاد تهران مرکز
چکیده
مقدمه: اواین مفصل کف پایی- بند انگشتی یکی از نقاط سه گانه اتکا و تحمل وزن انسان است. انگشت شست نقش مهمی در حرکت رو به جلو و تعادل انسان دارد ، در طول راه رفتن، آخرین محور انتقال نیرو است. بنابراین هرگونه انحراف از راستای طبیعی ممکن است از کارایی گام برداری بکاهد. مهم ترین ناهنجاری انگشت شست، شست کج می باشد که در ان انگشت از اولین بند خود به سمت خارج متمایل می شود.
روش شناسی: زاویه شست کج، تعادل ایستا و پویای 8 دختر جوان فعال و 8 دختر جوان غیر فعال به وسیله نقش پا، تست تعادل ایستادن روی یک پا و تست تعادلی گردش ستاره، در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمرینات با دو جلسه 30 دقیقه ای در هر هفته آغاز و هر دو هفته به تدریج بر مدت و تعداد جلسات افزوده شد و سرانجام با سه جلسه 90 دقیقه ای در هفته دهم به پایان رسید. برنامه تمرینی شامل تمرینات کششی ارام و قدرتی بود که مرحله به مرحله بر مقاومت و مدت زمان نگهداری کشش افزوده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که کاهش زاویه انحراف شست کج در هر دو گروه معنی دار بود (p≤ 0.05). تاثیر تمرینات بر تعادل ایستا درگروه فعال معنی دار بود (p≤ 0.05). اما درگروه غیر فعال در حالت چشم باز این تفاوت معنی دار نبود (p>0.05). میزان پیشرفت عملکرد تعادل پویا در گروه فعال معنی دار بود(p≤ 0.05). در حالی که در مورد گروه غیر فعال این تفاوت در جهات قدامی و خارجی معنی دار نبود (p≥0.05).
بحث و نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد می توان از حرکات اصلاحی ناهنجاری شست کج به منظور کاهش زاویه انحراف شست و بهبود عملکرد تعادل ایستا و پویا بهره گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of Hallux Valgus corrective exercises on deformity improvement ratio, static and dynamic balance of young active and inactive girls
Authors
Samaneh Sardary, Heydar Sadeghi, Ozma Mahdizade
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the effect of one period corrective exercises of hallux valgus on the deformity improvement ratio and static (eyes open/closed) and dynamic balance of young active and inactive girls. First Tarso Metatarsaophalangeal joint is one of the human three bases of support points and weight bearing. Big toe has an important role in forward motion and balance maintenance, during walking, big toe is the last force transferring axis. So every deviation from natural position may reduce walking efficiency. The most important big toe’ s deformity is hallux valgus in which big toe trend lateral from it s first phalange.
Methodology: Hallux valgus angle, static and dynamic balance of 8 young active girls (age: 21±3.68, height: 162.5±8.2 and weight: 62±7.8) and 8 young inactive girls (age: 20±3.07, height: 164.5±7.42 and weight: 63±7.7) were evaluated by foot print, one leg standing balance test (eyes open/ closed) and Star Excursion Balance Test (SEBT) in both pre- and post test turns. Exercises started with two 30-minute sessions every week and every two weeks gradually duration and number of sessions increased and finally finished by three 90-minute sessions in week ten. The training program included some gentle stretching and power exercises that step by step the resistance and duration of maintaining the elasticity increased.
Results: The results showed that Hallux deviation angle reduction was significant (p≤ 0.05) in both groups. The effect of exercises on static balance was significant (p≤ 0.05) in active group but in inactive group and when eyes open, it was not significant (p≥0.05). Dynamic balance function improvement ratio was significant in active group (p≤ 0.05) but about inactive group it was not significant (p≥0.05) in anterior and lateral directions.
Conclusion: In conclusion it seems we can use corrective exercises of hallux valgus deformity in order to decrease deviation angle of hallux and to improve static and dynamic balance function.
Keywords
Hallux valgus, Corrective exercises, Static balance, Dynamic balance