تاثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر پارامترهای مکانی - زمانی راه رفتن و تعادل در افراد آسیب نخاعی ناقص
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.85
نویسندگان
1دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران
2عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران
چکیده
مقدمه: ایستادن و راه رفتن برای هر فرد گرفتار بر روی ویلچر یک رویای بزرگ است. علم موجود در زمینه توان بخشی ورزشی این امکان را بوجود آورده که با طراحی دقیق تمرینات ورزشی بتوان این رویا را در آن دسته از مبتلایان که از ورزش درمانی استقبال می کنند تا حدودی محقق نمود. هدف پژوهش حاضرعبارت بود از بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر پارامترهای مکانی - زمانی راه رفتن، تعادل در افراد آسیب نخاعی ناقص.
روش شناسی: نمونه شامل 10 مشارکت جوی آسیب نخاعی ناقص (5 مرد و 5 زن) بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. هفت نفراز آنها (5 مرد و 2 زن، 18 تا 35 ساله) مراحل مطالعه را تا پایان به انجام رساندند. برنامه توان بخشی ورزشی به مدت 6 ماه و با تواتر 6 جلسه 2 ساعتی در هفته انجام شد. محتوای برنامه شامل تمرینات ثبات دهنده مرکزی به علاوه تمرینات راه رفتن با کمک پارالل و دیگر وسایل کمکی بود. هدایت تمرینات هر مشارکت جو رو در رو و با یک مربی ویژه انجام شد. در این مطالعه، اندازه گیری های کینتیکی، کینماتیکی و تعادل پویا توسط تصویربرداری مادون قرمز و نرم افزارQTM، نوسانات پوسچری در وضعیت ایستا توسط صفحه نیرو اتدازه گیری شد.
یافته ها: در تحقیق حاضر، تعادل ایستا حدود 23 درصد، نیروی وارد بر پا 13 درصد، پارامترهای مکانی-زمانی 10 درصد پیشرفت داشت (p<0/05).
بحث و نتیجه گیری: ما در این مطالعه دریافتیم که 24 هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی و راه رفتن در این مطالعه پیشرفت قابل ملاحظه ای برای بیماران داشته اند. برای آن که مشخص شود چه میزان از این پیشرفت مربوط به ورزش درمانی و چه میزان مربوط به سایر درمان های هم زمان است نیاز به استفاده از گروه شاهد در تحقیقات بعدی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of a core stability exercise course on spatiotemporal parameters and balance in patients with incomplete spinal cord injury.
Authors
Maede Yari, Vahid Zol Aktaf, Mohammad taghi Karimi
Abstract
Methodology: standing and jogging is a great dream for every person who sitting on the wheelchair. The existing knowledge about sport rehabilitation make this enhance that if we designing sport exercise for those people who accept exercise therapy make sure that their dream for health came be reality. The purpose of the present study was to investigate the effect of a core stability exercise course on spatiotemporal parameters and balance in patients with incomplete spinal cord injury.
Methodology: The sample was consisted of 10 incomplete spinal cord injury participants (5men,5woman) who were chosen purpose fully. Seven of them (5 men & 2 woman, 118 to 35 years old) completed the study. Sport rehabilitation program was carried out for 6 months and with 6 session of two hours per week frequency. The training protocol of this study included core stability exercise and training of walking with parallel and other assertive devices. Each participant exercise was guided face to face with a special coach. In present study, walking pattern and dynamic equilibrium for kinematic and kinetic analysis of the data and fluctuations in static posture by the force plate were measured using QTM software and infrared imaging systems.
Results: In this study, static balance improved about 23 percent, spatiotemporal parameters 10 percent, mean force on the foot 13 percent.
Discussion: we can claim that 24 weeks of core stability exercise course used in this study, had major achievements for the patients. To determine that how much progress is associatied with the exercise therapy and how as related to the other same time treatments, the control group in future research.
Keywords
core stability exercise, spatiotemporal parameters, Balance